Politiet låser ofte døren bak seg ved lensmannskontorene, viser en gjennomgang Politiforum har foretatt.
Politiet låser ofte døren bak seg ved lensmannskontorene, viser en gjennomgang Politiforum har foretatt.

Nærpolitireformen

Mer enn et av tre tjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka

Politiledelse og politikere ville bli kvitt lensmannskontorene som ikke var åpne ofte nok. Det klarte de ikke.

Publisert

Mer enn et av tre lensmannskontorer og politistasjoner i Norge holder åpent for publikum mindre enn fem dager i uka. Det viser en kartlegging av åpningstidene ved alle politiets tjenestesteder, som Politiforum har foretatt. 

Av de 221 tjenestestedene som er åpne på nåværende tidspunkt, holder 78 tjenestesteder åpent fire dager i uka eller mindre. Det utgjør 35 prosent av alle tjenestestedene. Av disse er det store flertallet åpne bare to eller tre dager i uka, viser kartleggingen.

Made with Flourish

Tallene er hentet fra åpningstidene distriktene selv har oppgitt på politiets nettsider. Mange tjenestesteder fikk nye åpningstider i sommer. 

Å øke åpningstidene ved lensmannskontorene og politistasjoner rundt omkring i landet, var et sentralt argument for å redusere antall tjenestesteder, før Nærpolitireformen ble vedtatt i Stortinget 

«Tilgjengeligheten for publikum vil kunne gjøres bedre gjennom økt åpningstid på et færre antall tjenestesteder», og «faktum er at små tjenestesteder med begrensede åpningstider ikke gir de forventede mulighetene for publikum til å komme i kontakt med politiet lokalt», het det i Politianalysen fra 2013, som beredet grunnen for reformen.

I selve Nærpolitireformen slås det fast at tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst én dag i uken.

Åpent i fire timer midt på dagen

I Politianalysen fra 2013 trekkes blant annet gamle Telemark politidistrikt fram i negativ kontekst: «I Telemark har hele 9 av 13 tjenestesteder åpent mindre enn fem dager i uken. De to minste enhetene har åpent to dager i uken, seks timer per dag.» står det.

Situasjonen i dag? Av de ni gjenværende tjenestestedene som ligger i Telemark fylke, har kun ett av dem, Grenland politistasjon, åpent hver dag. De åtte andre tjenestestedene holder stengt minst en dag i uka.

Ambisjonene om flere dager åpent og lengre åpningstider ved tjenestestedene, kan derned vanskelig sies å være oppfylt alle steder. I Finnmark er for eksempel i dag 11 av de 17 tjenestestedene bare åpne to dager i uka. Og ikke nok med det: 12 av de 17 tjenestestedene er kun åpne mellom klokka 10 og klokka 14.

Svært mange tjenestesteder i Norge har korte åpningstider også de dagene de holder åpent. Minst 88 av politiets tjenestesteder stenger som hovedregel for publikum før klokka 15 de dagene de er åpne. Flere steder i landet må man møte opp som i Finnmark, mellom klokka 10 og 14 midt på dagen. Dette er blant annet vanlig også i Innlandet, Agder, Sør-Øst og Nordland politidistrikter.

Flere av tjenestestedene er videre eksempler på tjenestesteder som har fått dårligere åpningstider etter reformen, enn før reformen. 

I Finnmark var Karasjok lensmannskontor tidligere åpent hver dag. Nå er det et av lensmannskontorene i distriktet som er åpent onsdag og fredag fra 10 til 14. I Vest politidistrikt var et lensmannskontor som Lærdal åpent hver dag, mens det i dag er åpent tre dager i uka.

Smøla lensmannskontor i Møre og Romsdal politidistrikt hadde tidligere åpent stort sett hver dag tidligere. Nå er det åpent seks timer, én dag, i uka.

Nes lensmannskontor og Nittedal lensmannskontor i Øst politidistrikt var også tidligere åpent hver dag. I dag er Nittedal lensmannskontor åpent tre dager i uka. Nes lensmannskontor åpent fra klokka 9 til klokka 14.30 og bare mandag, onsdag og fredag.

– Det er et jevnt sig med folk de dagene vi har åpent, men vi vet ikke om det kommer noen til stengte dører de andre dagene. Foreløpig har vi ikke fått så mange reaksjoner, siden åpningstiden er ny. Det vi som jobber her merker størst forskjell på, er at vi er færre. Nå er vi to betjenter som tar imot anmeldelser og henvendelser når det er åpent, mens vi før var nok til å rykke ut til hendelser i nærheten. Vi rykker ikke lenger ut med politibil herfra, sier stedlig leder ved Nes lensmannskontor, Gunnar Foseid, til Politiforum.

Made with Flourish

Byremo (Agder), Magnormoen (Innlandet), Randaberg (Sør-Vest) og Evenes (Nordland) lensmannskontorer står på listen over framtidige lensmannskontorer, men er ikke åpne i dag. Derfor er de ikke med i kartleggingen. Det er heller ikke publikumssenteret til Sør-Øst politidistrikt i Stokke i Vestfold, som gamle Vestfold politidistrikt opprettet for å ta seg av pass- og utlendingssaker. Dette er åpent mandag til torsdag, fire dager i uka.

Finnmark politidistrikt: – Publikum kan gjøre avtaler utenfor åpningstid

Unni Pedersen Stock er fungerende leder for driftsenheten i Finnmark politidistrikt. Hun sier at selv om distriktet har stengt døra for publikum tre av fem dager i uka ved 11 av 17 tjenestesteder, så kan publikum gjøre avtale med politiet.

 – Opplever distriktet at det ivaretar Nærpolitireformens intensjon om fleksible åpningstider som gjør at publikum kan få utført tjenester ved tjenestestedene minst én gang i uka?

– Ja. Finnmark politidistrikt har «åpent» 24 timer i døgnet. Det er kun den fysiske døren som har fått en åpningstid. Har du gjort en avtale med det lokale kontoret så kan du få komme hver dag og hele dagen hvis det etter en vurdering viser seg å være nødvendig. Det er også innført utvidede åpningstider ved enkelte kontor, sier Stock.

Men flere lensmannskontorer hadde lenger åpningstid før. Hvorfor får flere lensmannskontorer kortere åpningstider etter politireformen enn før reformen?

– Vi ønsker å gi publikum en bedre kvalitet på den tjenesten vi leverer. Det betyr at vi da har innskrenket drop-in henvendelser for å kunne for å sikre bedre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. Vi ønsker heller at våre innbyggere forhåndsavtaler tid med oss. Da kan vi være godt forberedt på den samtalen vi skal inn i samtidig som vi sikrer oss at det er den med rett kompetanse som blir satt til å håndtere saken.

Stock sier lensmannskontorene skal være bemannet, selv om døra er stengt.

–  Det kan til tider oppstå sykefravær og annet fravær som gjør at det ikke er noen tilstede på det lokale kontoret, men da blir det varslet om. Likevel kan innbyggerne få hjelp fra andre steder. Vi er som sagt tilgjengelig 24 timer i døgnet, bedyrer hun.

Var kritiske til korte åpningstider – nå er de fornøyde

Regjeringspartiet Høyre er blant de som har vist til de korte åpningstidene ved lensmannskontorene før reformen, som argument for å legge ned flere lensmannskontorer. Både Høyres Anders B. Werp, Peter Christian Frølich, Margunn Ebbesen og Hårek Elvenes, alle stortingsrepresentanter for Høyre

– Det er ikke god ressursutnyttelse å holde for mange lensmannskontorer åpne tre timer i uken på det minste, skrev de fire i et debattinnlegg i fjor.

– Stengte politibygg og politifolk som ikke er på vakt, gir ingen trygghet, sa Høyres Hårek Elvenes til Agderposten i januar i fjor, og samme mann viste i avisa Nationen til lensmannskontorer som ikke hadde folk nok til å kjøre patruljer som gammeldags.

Etter reformen har de fem lensmannskontorene med kortest åpningstid, åpent fire, fem eller seks timer i uka. At flere tjenestesteder har fått kortere åpningstider og ikke lenger kan kjøre patruljer, noe de kunne før, lever Høyre nå godt med.

Guro Angell Gimse representerer Høyre i Justiskomiteen.
Guro Angell Gimse representerer Høyre i Justiskomiteen.

– Det har aldri vært meningen at alle tjenestestedene skal ha åpent fem dager i uken. Dette organiseres ut fra hensynet til publikums behov men også av hensyn til riktig ressursbruk. Her har jeg tillit til at politiet organiserer seg slik de selv synes er best, sier Guro Angell Gimse, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for partiet.

Hun sier Høyre er mest opptatt av at politiet skal være synlige, og ikke ha kontortid.

– For Høyre har det vært viktig at politiet skal være mer synlige og operative i bil fremfor å binde seg til kontortid. Bilene utstyres med nye teknologiske hjelpemidler som gjør at bilen kan brukes som kontor. Vi har redusert antall kontorer fordi alt for mange hadde svært begrensede åpningstider og ikke representerte noen reell beredskap.

– Noen lensmannskontorer som tidligere hadde patruljer, har ikke lenger patruljer. Mener Høyre likevel at beredskapen blir godt nok ivaretatt også ute på bygdene med ny politistruktur?

– Det er politiet selv som står for omorganiseringen etter at ny struktur er satt. Enten slås gamle patruljer sammen med andre, eller så fordeles politiressursene slik politiet selv finner det hensiktsmessig. Det er jo ikke slik at politifolk bare forsvinner eller blir sagt opp. Det at et lensmannskontor ikke lenger har patrulje betyr ikke at beredskapen i distriktene svekkes og området legges dødt. Patruljene spres over hele distriktet etter behov. Dette forutsetter god ledelse og plan for tilstedeværelsen, svarer Gimse.

POD svarer: Ikke et mål i seg selv med lengst mulig åpningstider

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Hans Bakke, skriver i en e-post gjennom direktoratets kommunikasjonsavdeling at PODs føringer om åpningstider er i tråd med det som ble bestemt av politikerne. Han skrIver at POD har vært tydelige på at det må tilbys åpningstid også utover normale åpningstider.

– Det er opp til politimester å beslutte hvilke kontor og politistasjoner som har åpent til hvilke tider. Men, beslutning om åpningstider skal skje i samråd med kommunene. Dersom utvidet åpningstid begrenses til kun ett sted i tjenesteenheten, må man se nøye på reiseavstander og diskutere dette med kommunen, før en beslutning tas. Politidistriktene jobber nå med kommunene for å inngå gjensidig forpliktende avtaler om tjenestetilbudet i hver kommune. Her vil åpningstider på tjenesteder være et aktuelt tema, og lokale behov skal ivaretas. Noen av distriktene har dette på plass allerede og andre vil ferdigstille dette ut over høsten 2018.

Bakke sier samtidig at lengst mulig åpningstider ikke er et mål i seg selv for politiet.

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. En viktig forutsetning for å lykkes med dette vil være å utnytte politiets ressurser bedre enn tidligere. Politidistriktenes nye lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. I dette ligger at det ikke er et mål i seg selv å ha lengst mulig åpningstid på tjenestesteder dersom det ikke er et lokalt behov for det, men at det kan være mer effektivt å frigjøre ressurser til flere aktive patruljer og mer forebyggende arbeid utenfor kontorene.

Er tjenestestedet ditt åpent eller stengt? Her er hele oversikten