Hvorfor er du som leder medlem av Politiets Fellesforbund?

Fem ledere svarer.

Publisert Sist oppdatert

John Finsberg, politioverbetjent, ordenssjef Sentrum politistasjon, Oslo politidistrikt

- Fordi PF har en posisjon som den største politiorganisa­sjonen i Norge, og gjennom den har stor påvirkningskraft. Derfor mener jeg PF er den organisasjonen som har størst mulighet til å få gjennomslag også for lederne innad i politiet. I de siste årene har PF organisert ledermedlemmer på en god måte gjennom N­orske Politiledere. Vi har fast plass i forbundsstyret, noe som gir lederne en direkte påvirkningsmulighet. Jeg ser at faget ledelse i mye større grad er fremme i sentrale debatter hos PF i dag sammen­lignet med få år tilbake. Og jeg registrerer at PF er klar i sin tale om at ledelse i norsk politi er viktig. Selvfølgelig vil det kunne oppstå konflikter i rollen som leder og fagforenings­medlem på tjenestestedet. Men da er avstand det viktig å skille rollene vi har til daglig, og de rollene vi har i PF. Det er legitimt å være uenig på sak, men innad i PF har vi arenaer hvor vi kan diskutere dette. Lønnskampen vi har vært gjennom har vist hvor verdifullt det har vært at vi er i samme organisasjonen og kjenner spillereglene.

Frode Haugen, lensmann i Sula

- Fordi det er det beste alternativet jeg har som politileder til å utvikle meg som leder. PF har gitt meg god organisasjonsmessig opplæring og opplæring som leder. Jeg setter pris på at PF lager rammer hvor jeg kan møte andre ledere. Samtidig er det viktig at ledere trer frem. Det får vi gjort hos PF. På lands­møtet var det flere som tok opp relevante lederspørsmål, noe som vitne­r om at ledelse har fått en mer sentral plass på dagsorden. I N­orske Politiledere opplever jeg et skikkelig lederforum med faste samlinger og gode problemstillinger på dagsorden. Der opplever jeg et lederkollegium med hele spekter av ledere, både politisivile og politiledere. Det er verdifullt, og er med på å gi grunnlaget for eget personlige nettverk, noe jeg finner nyttig for å kunne ha andre å ringe til for å drøfte problemstillinger.

Liv Bente Asphjell, seksjonssjef, Sør-Trøndelag politidistrikt

- Fordi PF er en fagorganisasjon som setter dagsorden. PF er profesjonell, og har et bredt fokus i forhold til helheten. Jeg opplever at PF har veldig fokus på leder- og lederutfordringer, samtidig som jeg opplever et godt lederfellesskap i forhold til egen utvikling. Jeg har fått mye kompetanseoppbygging gjennom det å være medlem og det å være lokal tillitsvalgt. Dette er nytte jeg har i min ledergjerning gjennom forståelse av organisasjon, tariffavtale, hovedavtalen og spillereglene i arbeidslivet. De årlige samlingene Norske Politiledere arrangerer er kjempebra med både høy kvalitet på innhold og aktualitet med bidrag fra sentralt tillitsvalgte og ekstern kompetanse.

John Arild Jåsund, politioverbetjent ved økonomi og IKT-­seksjonen ved Fellesetterforskningsenhet, Rogaland politidistrikt

- Hele karrieren har jeg vært medlem i PF, og har de organisasjons­messige røttene der. Alternativ organisasjons­tilhørighet har først kommet på banen langt ut i karrieren. Sammen­slåingene som har ført frem til PF, har utviklet PF til den organisasjon med størst betydning og mest innflytelse i politiet. Det er her du finner tyngde nok til å påvirke i organisasjons­livet. Andre har ikke vært noe reelt alternativ. Det kan selvsagt være følelse av lojalitetskonflikt i enkelte tilfeller, i skjæringspunktet mellom det å være leder og medlem av samme organisasjon som de man leder. Men det har i hovedsak gått veldig greit. Innad i lederutvalget rådfører vi oss med hverandre hvis det dukker opp en vanskelig situasjon. Både arbeids­taker og arbeidsgiver har stort sett felles interesser, særlig knyttet til politiets ressurssituasjon, arbeidsforhold og rammebetingelser. Flinke ledere og tilslutning til en hovedorganisasjon medvirker også til at jeg velger PF.

Hanne Kristin Rohde politiinspektør Vold- og sedelighets­seksjonen, Oslo politidistrikt

- Det er PFs fokus på ledelse, og måten PF skaper et miljø for å diskutere ledelse som gjør PF-medlemsskapet interessant for min del. Likevel hadde jeg ønsket meg mer debatt rundt lederrollen innad i PF. For meg er det ikke naturlig å selv reise direkte krav på vegne av egen lønn. Der har PF en viktig rolle for å få løftet lederlønningene slik at det virker attraktivt på de beste leder­emnene til å søke lederstillinger. Det er selvsagt en balansegang å være leder og samtidig medlem av den samme fagorganisasjonen som de man er leder for. Derfor er det heller ikke naturlig for meg å være med på alle fagforeningsmøter i PF-regi. For meg handler det om å ha klarhet i hvilken rolle man har i de forskjellige fora man til enhver tid opptrer i.