Mobbing på politihøgskolen

Innkvotering av studenter med minoritetsbakgrunn på Politihøgskolen (PHS) i fjor har ført til mobbing av minoritetsstudentene. Minoritetsombud for politiet i Oslo er bekymret for at mobbingen vil fortsette dersom PHS også kvoterer i år.

Publisert Sist oppdatert

-Når PHS velger å gi dispensasjoner fra opptakskravene også i år, vil de fortsette å bidra til en stigmatisering av politi med minoritetsbakgrunn, sier Navjot Kaur Sandhu, minoritetsombud for politiet i Oslo.

Les debatt om saken

I fjor fikk 28 av 32 studenter med minoritetsbakgrunn dispensasjon fra opptakskravene på PHS. Tre fikk dispensasjon fra kravet om karakteren 3 i norsk hovedmål. Det førte til en regelrett mobbing av flere av de ferske studentene.

Ble spurt om de kunne svømme

Noen ble spurt om de kunne svømme. Andre følte seg så stigmatisert at de måtte skifte klasse. Andre igjen fikk høre at de ikke kommer til å være attraktive på arbeidsmarkedet og at de bare kan glemme å få seg en jobb etter endt studie.

Sandhu peker på at ikke bare stigmatiserer kvoteringen de etniske minoritetene, den er også uheldig med tanke på manglende kompetanse i politistyrken.

- Å kunne prate norsk er helt essensielt i politiet. Både for ikke å misforstå viktige beskjeder, men også for å oppnå respekt hos kolleger og hos befolkningen for øvrig, sier hun.

Krever innstramming

Hun mener derfor at istedenfor å kvotere inn etniske minoriteter under årets opptak, bør PHS heller stramme inn på opptakskravene. Etter dialog med politistudenter og politibetjenter med minoritetsbakgrunn fra hele landet, har hun utformet en rekke innspill hun kommer til å levere Opptaksnemnda i forkant av årets opptak. Blant forslagene mener hun følgende innstramning bør gjøres:

  • Det bør innføres en skriftlig språktest i norsk hovedmål.
  • Kommunikasjonsevnen, og hvor flink man er til å forstå beskjeder, bør testes.
  • En eventuell ekstrakompetanse bør kartlegges.

Sandhu understreker at denne innstramningen bør gjelde alle. Ikke bare etniske minoriteter.

Måltall avgjør

Men, en slik innstramning vil imidlertid gjøre det vanskelig for Politidirektoratet (POD) å nå målet de har skissert i sin "Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten". I rapporten står det at fem prosent av studentene ved PHS skal ha minoritetsbakgrunn innen 2013.

Det betyr at 36 av de 720 studentene som skal taes inn under årets opptak må ha minoritetsbakgrunn skriver PHS i en e-post til Politiforum. I fjor søkte 88 med etnisk minoritetsbakgrunn PHS hvorav fire oppfylte alle kravene skissert opptaksreglementet.

Ved PHS opplyses det at opptaksreglementet vil være det samme i 2010 som det var i 2009. Dispensasjoner vil altså også bli gitt i år.

-Vil et måltall som Politidirektoratet skisserer i sin plan gjøre at dere blir presset til å ta inn folk som ikke oppfyller kravene i opptaksreglementet?

-Måltallet fra Politidirektoratet gjør at vi må legge ytterligere krefter ned i et godt rekrutteringsarbeid slik at vi får mange godt kvalifiserte søkere, svarer Nina Skarpnes, assisterende direktør ved PHS i en e-post.

Hun understreker at alle studentene som taes opp ved PHS er funnet kvalifisert og skikket. Videre peker hun på at unntaksregelen benyttes for å få en studentmasse som i så stor grad som mulig evner å speile den norske befolkningen. Det gjøres ikke unntak bare for søkere med minoritetsbakgrunn, men også for kvinner, folk fra distriktene og urbefolkningen.

-Hva vil dere gjøre for å hindre at de som taes inn på dispensasjon blir stigmatisert av de andre studentene slik fjorårets kull opplevde?

-Vi arbeider kontinuerlig med å legge til rette for et godt studiemiljø for alle studenter. Vi ber også om at politiet aktivt motarbeider stigmatisering.

Først i 2011 vil det trolig komme endringer i PHS opptaksreglement. Et utvalg jobber nå med dette og vil ta Sandhus innspill til vurdering. Opptakskravene utvalget ender opp med, må godkjennes av Stortinget før de implementeres.

-I og med at du ikke ønsker kvotering, hva mener du bør gjøres for å få flere etniske minoriteter inn på Politihøgskolen?

-Politihøgskolen må være til stede og rekruttere på de arenaene hvor minoriteter ferdes. Det kan være i moskeen på fredager eller på festivaler. Ellers bør alle politifolk prate med ungdom med minoritetsbakgrunn om yrket sitt. Problemet i dag er at i de fleste innvandrermiljøer har politiyrket lav status. Dette må endres, sier Sandhu.

Powered by Labrador CMS