Forbud mot narkotika – fortsatt et viktig forebyggende tiltak

Dagbladet advarer på lederplass mot at justissektoren skal advare unge mot rus. Vi i politiet har tro på både og – ikke enten eller; både skoler, helse, foreldre og politiet har et ansvar for å informere og advare mot bruk av rusmidler.

Publisert Sist oppdatert

Norsk narkotikapolitikk er et viktig tema som naturlig nok skaper debatt og engasjerer mange. Motivene er ulike. Flere tar til orde for legalisering. Dagbladet advarer på lederplass mot at justissektoren skal advare unge mot rus. Vi i politiet har tro på både og – ikke enten eller; både skoler, helse, foreldre og politiet har et ansvar for å informere og advare mot bruk av rusmidler.

Alkohol og narkotika er rusmiddel som ødelegger mange liv og familier, og har store kostnader for samfunnet. Selv om kostnadene ved alkoholmisbruk kan være større enn bruk av ulike typer narkotika, mener politiet at det ikke er noen god løsning å legalisere flere rusmidler slik noen politiske ungdomspartier og forskere tar til orde for.

Tall fra Kripos viser at beslag av cannabis aldri har vært større enn 1.halvår i år, samtidig rapporterer både skoler og politi om salg av narkotika rundt skoler og at det ikke er uvanlig at elever i videregående er ruset. Vi i politiet mener fortsatt at forbud mot narkotika er et viktig forebyggende tiltak og vi er opptatt av å fortelle ungdom hva som kan bli konsekvensene av å bruke narkotika.

Det å avdekke gryende rusmisbruk blant ungdom i en tidlig fase er avgjørende for å kunne endre kurs og forebygge en kriminell løpebane. Politiet har ulike verktøy for å gjøre denne jobben, som er viktige i et tverrfaglig samarbeid. Det kan være bekymringssamtaler, eller at man tar i bruk tvangsmidler i form av pågripelse, ransaking og urinprøver.

Hjelp til unge i risikosonen

I de senere år har straffereaksjonene for brudd på narkotikalovgivningen endret seg fra utelukkende å gi bøter, til at man i større grad anvender betingede reaksjoner og påtaleunnlatelser med vilkår. Dette bidrar til at ungdom i risikosonen får tilbud om hjelp og oppfølging, samtidig som de blir bevisstgjort til å ta ansvar for sin egen utvikling. Oppfølgingen kan skreddersys den enkelte i et samarbeid mellom politi, konfliktråd og kommunene. En erfarer at politiet med sine unike verktøy har en avgjørende rolle i å avdekke disse ungdommene på et tidlig stadium.

Normdannende forbud

Forbudet mot narkotika virker normdannende og gjør at det vil være en terskel for de fleste i forhold til å eksperimentere med narkotika. Dette understøttes av Actis sin undersøkelse hvor 84% av de spurte tror at flere ville forsøkt cannabis om det var lovlig. Det er også verdt å merke seg at Norge er det landet hvor det ifølge ESPAD undersøkelsen fra 2011 er lavest forekomst av cannabisbruk blant ungdom sammenliknet med andre europeiske land.

Kriminalitet som del av rusadferd

Politiet skal ikke bruke sine ressurser på å løpe etter slitne rusmisbrukere for å straffeforfølge disse. Likevel er det slik at gjengangerne hos politiet fra de etablerte rusmiljøene sjelden straffes for brudd på narkotikalovgivningen alene. Ofte inngår volds-, vinnings- og trafikklovbrudd i kompleksene når disse sakene presenteres for retten. I mange tilfeller er dette er kriminalitet som springer ut ifra rusadferd.

Dette viser at politiet er forpliktet til å holde også de etablerte rusmiljøene under oppsyn for å forebygge og bekjempe hverdagskriminalitet. I dette arbeidet er det rom for større grad av samarbeid og helhet, med fokus på oppfølging og ettervern av rusavhengige. Målet må være å styrke rehabiliteringen og redusere tilbakefall. Opptrappingsplanen for rusfeltet har klare anbefalinger om dette, blant annet gjennom å styrke det kommunale rusarbeidet.

Narkotika som limet i organisert kriminalitet

Også i den organiserte, grenseoverskridende kriminaliteten erfares det at narkotika er selve limet. Nettverk knyttes sammen og narkotikasmugling utgjør en betydelig andel av den svarte økonomien.

Halvårstallene fra Kripos viser at politi og toll gjør en betydelig innsats for å begrense tilgangen på narkotika. Beslagene så langt i år viser en økning i beslag av blant annet cannabis. Selv om statistikken må leses i lys av flere faktorer som innførselspress, etterspørsel og prioriteringer hos kontrolletatene, er det grunn til bekymring. Etterspørselen etter illegale stoffer er absolutt tilstede og det er et godt marked for importører og distributører av narkotika.

Gjennomtenkte valg hos ungdom

For å møte dette er det viktig at det jobbes rusforebyggende blant ungdom. Man må forsøke å påvirke holdningene slik at flest mulig er i stand til å ta gjennomtenkte valg. Politiet har en viktig rolle i dette arbeidet, men det er ikke politiets jobb alene. Det er avgjørende at alle gode krefter bidrar, både skole og frivillige organisasjoner, men også foresatte og voksenpersoner som er tilstede i barn og unges liv.

Slagkraftige fagmiljø og lokal kontakt

Norsk politi er i ferd med å gjennomføre sin største endring (reform) på svært lang tid. Dette er nødvendig, spennende, men også krevende. Målene med reformen er flere – blant annet å etablere flere slagkraftige fagmiljøer som kan møte den organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten – som i stor grad er skjult for samfunnet og folk flest. Et annet og svært viktig mål er å ivareta tett kontakt med lokalmiljøene, slik at politiet fortsatt kan være en sentral aktør i det forebyggende og tverretatlige arbeidet. En god kombinasjon av dette er avgjørende for å lykkes i narkotikabekjempelsen.