UENIGHET: Politiets Fellesforbund mener staten omgår politiets særaldersgrenser på ulovlig vis ved å instruere politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense – selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet.
UENIGHET: Politiets Fellesforbund mener staten omgår politiets særaldersgrenser på ulovlig vis ved å instruere politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense – selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet.

Krav om politiutdanning og IP-godkjenning: Ble utlyst som sivil stilling

– Jeg er selv overrasket over at det er sivil kode på en stilling som krever politiutdanning, IP-godkjenning, og at man er en del av beredskapen. Men det er ikke jeg som har bestemt stillingskoden, sier Øystein Skottmyr, leder av Vestmar politistasjonsdistrikt.

Publisert

Når det kreves at man er politiutdannet, har god innsikt i det politioperative arbeidet, inngår i tjenesteenhetens operative beredskap og gjennomfører IP-opplæring – skal man da plasseres i en polisiær eller sivil stillingskode?

Sivil stillingskode, mener Sør-Øst politidistrikt, som forholder seg til retningslinjer fra Politidirektoratet.

I sommer ble det utlyst en seksjonslederstilling ved politiseksjon 1, vakt- og beredskapsseksjonen, i Kragerø. Under «krav til kompetanse» i stillingsannonsen står det blant annet at man må ha bestått Politihøgskolen, ha bred erfaring fra politiet og god innsikt i det politioperative arbeidet.

Én av hovedoppgavene vil være å inngå i tjenesteenhetens operative beredskap, og under «ønsket kompetanse» står det at man må forplikte seg til å gjennomføre IP-opplæring.

Likevel er stillingen utlyst med en sivil stillingskode, SKO 1211 – seksjonssjef. «Politiutdannede gis politigrad som politioverbetjent», heter det i utlysningen.

Sikkerhet

Politiets Fellesforbund (PF) mener det er helt feil å lyse ut en sivil stilling, når den ansatte skal inngå i operativ beredskap og må gjennomføre IP-opplæring. 

Fakta om særaldersgrenser

  • Den alminnelige aldersgrense er 70 år.
  • Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.
  • Særaldersgrensene bygger på en forutsetning om at grupper av yrkestakere sett under ett ikke kan fortsette i arbeid ut over en gitt alder.
  • Særaldersgrensene i politiet er på 60 eller 63 år, avhengig av stillingskode. Dersom summen av alder og tjenestetid er mer enn 85, kan man pensjonere seg ytterligere tre år tidligere.
  • Dagens særaldersgrenser tar ikke hensyn til individuelle variasjoner når det gjelder fysisk og psykisk helse, ei heller til at kravene til tjenesten kan ha endret seg over tid uten at særaldersgrensene har blitt endret.

PF mener staten omgår politiets særaldersgrenser på ulovlig vis ved å instruere politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense – selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet. I mai i år trakk de staten for retten.

I juli ble det klart at tingretten avviste saken, og senere varslet PF at de anker.

«Det skal ikke gå utover publikum at politiet ikke makter å utøve samfunnsoppdraget på en optimal måte på grunn av alder og helse. Det er hensynet til borgerne og samfunnssikkerheten som er grunnlaget for politiets særaldersgrense. Den er ikke ment som et frynsegode for den enkelte politimann- eller kvinne», har forbundsleder Sigve Bolstad skrevet på Politiets Fellesforbunds nettside.

Ifølge Politidirektoratet (POD) må lederstillinger på nivå 3 og 4 nå oppfylle et krav om å være operative, for at de fortsatt skal ha særaldersgrense.

LES OGSÅ: Roer stemningen i PU etter særalder-uro

– Unødvendig kaos

– Denne stillingen i Kragerø skulle åpenbart hatt en polisiær stillingskode ettersom det er krav til politiutdanning, godkjenning som innsatspersonell, og at man skal inngå i enhetens operative beredskap. Dette blir da et tydelig signal om at POD først og fremst ønsker å unngå særaldersgrense uten å tenke på konsekvensene, og det skaper unødvendig kaos og uforutsigbarhet for politidistriktene og de ansatte. Det hadde vært helt uproblematisk å vente til pensjonsreformen var avsluttet, sier Lars Reiersen, leder for Politiets Fellesforbund Politilederne.

Denne stillingen skulle åpenbart hatt en polisiær stillingskode.

Lars Reiersen, leder for PF Politilederne

Han forklarer at arbeidet med pensjonsreformen, hvor partene i arbeidslivet samarbeider, kan påvirke særaldersgrensene.

– Vårt utgangspunkt er at vi deltar i dette arbeidet, og vi ønsker en grundig vurdering av både pensjon og særalder før det eventuelt foretas endringer. I tillegg er det bare på departementsnivå at man har myndighet til å endre særaldersgrensene, sier Reiersen.

Politiets Fellesforbund mener derfor at POD ikke forholder seg til loven. 

Skriv fra POD

KRAGERØ: Stillingen som ble utlyst, var en seksjonslederstilling ved vakt- og beredskaps-seksjonen i Kragerø. Øystein Skottmyr, leder av Vestmar politistasjonsdistrikt (her avbildet i en annen sammenheng), mener den aktuelle stillingen ikke skulle hatt en sivil stillingskode.
KRAGERØ: Stillingen som ble utlyst, var en seksjonslederstilling ved vakt- og beredskaps-seksjonen i Kragerø. Øystein Skottmyr, leder av Vestmar politistasjonsdistrikt (her avbildet i en annen sammenheng), mener den aktuelle stillingen ikke skulle hatt en sivil stillingskode.

Øystein Skottmyr, leder av Vestmar politistasjonsdistrikt, sto oppgitt som kontaktperson i den aktuelle stillingsutlysningen. Han kan skjønne at man reagerer på stillingskoden.

– Jeg er selv overrasket over at det er en sivil kode på en stilling hvor man krever politiutdanning, IP-godkjenning, og at man er en del av beredskapen. Men det er ikke jeg som har bestemt stillingskoden, og jeg har tatt dette opp med HR-avdelingen i distriktet, sier Skottmyr.

Politiets Fellesforbund mener det var gjennom et vedtak 15. februar i fjor, at POD instruerte politidistriktene til å ansette ledere i sivile stillingskoder uten særaldersgrense.

POD har argumentert med at det Politiets Fellesforbund omtaler som «vedtaket fra 15. februar 2018», ikke er et vedtak, men bare et brev som gir uttrykk for hvordan styringsretten skal utøves i fremtiden.

– Vi forholder oss til et skriv fra Politidirektoratet, sier Gry Sagli, leder for HR-seksjonen i Sør-Øst politidistrikt, og viser til brevet av 15. februar 2018.

LES OGSÅ: I politiuniform uten politimyndighet

Det er litt kaos, ja, og en kinkig situasjon vi er i – uten klare nok retningslinjer.

Gry Sagli, leder for HR-seksjonen, Sør-Øst politidistrikt

 Ønsker klarere retningslinjer

– Funksjonstittelen vil være politioverbetjent, og vedkommende vil få politimyndighet – i tillegg til ATB-tillegg i de eventuelle periodene vedkommende er i operativ tjeneste. Men vi har lagt vekt på at dette primært er en lederstilling, og at belastning og så videre ikke tilsier at det skal være særaldersgrense. Operativt arbeid er ikke primæroppgaven, og vi mener her at vi ikke har rettmessig grunn til å gi særaldersgrense, sier hun om hvorfor stillingen ble lyst ut med en sivil kode.

At retningslinjene fra POD skaper «kaos», som PF beskriver, kan hun være enig i.

– Det er litt kaos, ja, og en kinkig situasjon vi er i – uten klare nok retningslinjer. Nå følger vi det vi mener er retningslinjene fra POD, men ønsker oss klarere retningslinjer og stillingskoder som er tilpasset disse nye vurderingene. Uten det kommer man ikke utenom at det blir ulikheter rundt om i etaten, fordi ting tolkes litt forskjellig. Det er ingen tvil om at alle ønsker seg en avklaring rundt dette, sier Sagli til Politiforum.

Unngår å svare  

I en rapport fra september som er skrevet av advokatfirmaet Kluge, i forbindelse med en varslingssak i Vest politidistrikt, etterlyses det nettopp tydeligere retningslinjer fra POD.

Kluge har, ifølge rapporten, gjennom undersøkelser fått opplyst at POD er av den oppfatning at det ikke finnes noen klar og vedtatt definisjon av hva som er å anse som operativt arbeid. Men arbeidsoppgaver av operativ karakter må ifølge POD være faste, forutsigbare og ikke hypotetiske, skriver Kluge.

Når Politiforum blant annet spør Politidirektoratet om 1) hva som gjør at den spesifikke stillingen i Kragerø ikke oppfyller kravet om «vesentlig grad» av operativt arbeid; 2) om man velger en sivil kode for å unngå særaldersgrense; og 3) om retningslinjene for hvilke stillingskoder politidistriktene skal benytte seg av, er klare nok, unngår POD, ved seksjonsleder Frode Aarum, å svare direkte på alle spørsmålene.

– Det er ikke Politidirektoratets rolle å gripe inn i ansettelsessaker i et politidistrikt, og vi ønsker ikke å kommentere konkrete utlysninger i politidistrikt eller særorgan. På generelt grunnlag er vi opptatt av å rekruttere personer med riktig kompetanse og bakgrunn til hver enkelt stilling, sier Aarum til Politiforum.

Arbeidsgruppe

Kluge mener det er uheldig at POD ikke kan konkretisere hva som menes med operative oppgaver og «vesentlig grad» av operativt arbeid – da det fører til svært sprikende oppfatninger av begrepenes innhold.

«En retningslinje som påpeker typisk operative og ikke-operative oppgaver vil bidra til å sikre en mer enhetlig praksis», heter det i rapporten. 

– En varslingssak vedrørende ansettelser i Vest politidistrikt og ulike rettslige skritt tatt i sakens anledning i senere tid, viser at spørsmålet om stillingskoder i lederstillinger på nivå 3 og 4 er krevende å stå i for store deler av politi- og lensmannsetaten. Med støtte fra nasjonal ledergruppe, har derfor POD besluttet å nedsette en arbeidsgruppe på arbeidsgiversiden som har fått mandat til å vurdere konsekvenser av dagens ordning og å utforske mulighetsrommet med sikte på å finne en bedre løsning, sier Aarum. 

LES OGSÅ: Tingretten avviste PFs søksmål mot staten

Powered by Labrador CMS