Koronaviruset: Dette er tiltakene i politiet

Vi har samlet retningslinjer og tiltak fra Politidirektoratet, PHS og PF. Her finner du oversikten over hvordan dette påvirker politiets og politistudentenes hverdag.

Publisert

Artikkelen er oppdatert med tiltak som gjelder 16. mars. 

For å hindre smitte av koronaviruset har Politidirektoratet, politidistriktene og Politihøgskolen truffet en rekke vedtak. Her har vi samlet en oversikt. 

Under finner du informasjon samlet fra Politidirektoratet, med spørsmål og svar fra Tone Vangen, beredskapsdirektør i POD, og samlet informasjon fra Politihøgskolen og Politiets Fellesforbund. 

Politidirektoratet

 • Politidirektoratet bestemte tirsdag at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer. 

  I skrivet fra POD står det også at «møtevirksomheten skal begrenses til et minimum, og telefonmøter eller VTC (videomøter, red.anm) bør benyttes om det er mulig». Det påpekes videre at hver politimester og sjef for politiets ulike særorgan må, etter en risikovurdering, vurdere om ledermøtene skal gjennomføres som før eller gjennom videosamtaler. 

 • All trening for politiets innsatspersonell, kalt IP-trening, skal utsettes inntil man har mer oversikt over smittefaren. Dette gjelder bortsett fra skyteprøven for pistol og MP5, for personell som i dag ikke er godkjent i sin kategori. 

 • Alle ikke-kritiske publikumstjenester er stengt fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars, men dette kan forlenges. Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namnsmannen og Forliksrådet. 
 • Det er innført midlertidig grensekontroll. Alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Restriksjoner på reiser: 

 • Fredag klokken 05.51 opplyser POD at det innføres forbud mot å reise til utlandet «for utvalgte medarbeidere». Forbudet gjelder i utgangspunktet ut april 2020, men kan bli forlenget. 
 • Politidirektoratet fraråder også medarbeidere å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly.
 • Ansatte som har vært på reise utenfor Norden, skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter at de kom hjem. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. 
 • Ansatte som har fått bekreftet koronavirus men ikke trenger å bli innlagt skal isoleres hjemme.
 • Ansatte som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle skal pålegges en hjemmekarantene i inntil 14 dager etter siste kontakt med pasient med virus.
 • Tjenestereiser til utlandet anbefales redusert til et minimum. Dette gjelder spesielt land med vedvarende spredning av koronavirus. 
 • Politidirektoratet påpeker i et skriv på politiets intranett at karantenereglene gjelder hele døgnet, ikke bare tidspunktet man er på arbeidsplassen. Det omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser og ikke ta offentlig transport, ikke gå i butikken og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. 
Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Spørsmål og svar: 

Disse spørsmålene er besvart av Politidirektoratet 12. mars. 

- Hvordan er tilgangen på smittevernutstyr i politiet i dag? Får distriktene det man trenger, og er det mer smittevernutstyr på vei fra leverandør? Skal politidistriktene bli strenge på i hvilke settinger smittevernutstyr brukes, for å rasjonere på dette?

- Politiets fellestjenester ( PFT) har lager som dekker årlig normalbruk, og HMS seksjonen i POD har vurdert lagerført utstyr som tilstrekkelig per nå, men unntak av beskyttelsesbriller.  PFT har en opsjon på ytterligere bestilling av utstyr som nå effektueres. Det er viktig at smittevernutstyr kun benyttes når risikovurdering konkluderer med at dette er nødvendig. Det vurderes om det skal gis nærmere føringer, sier Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet, til Politiforum. 

- Vil det gå ut retningslinjer om hvordan politidistriktene skal rigge seg best mulig, for å sørge for at kritiske funksjoner som for eksempel operasjonssentralen og patruljeseksjoner ikke rammes for hardt, av at mange sitter i karantene eller av at politiansatte er smittet?

- Politiet har en fremtredende rolle i samfunnsberedskapen. Det betyr at politiet må arbeide aktivt for å opprettholde egen innsatsevne lokalt og sentralt. Alle politidistriktene og øvrige enheter har fått pålegg om å lage kontinuitetsplanverk, det vil si planer om hvordan man skal kunne opprettholde operativ evne, og løse politiets oppgaver i en situasjon med høyt sykefravær. Det skal prioriteres for å sikre driften av politiets mest kritiske funksjoner, så som operasjonssentral og patruljer, sier Vangen. 

- Hvis vi fremover skulle erfare økt sykefravær må ansatte i politietaten blant annet være forberedt på å ta i et tak på andre tjenesteområder enn der en vanligvis jobber. Det kan bli aktuelt med forflytninger internt i distrikter, mellom distrikter, fra særorgan til distrikter, sier Vangen. 

- Om man har mulig smitte innad i politiet, har Politidirektoratet noen prioritet med tanke på hvem/hvilke funksjoner som testes først?

- Vårt nasjonale beredskapssystem lister opp samfunnskritiske funksjoner. Der fremgår det at politiet har et spesielt ansvar å ivareta rettsikkerhet, kriminalitetsbekjempelse, etterforskning og iretteføring, ro og orden, grensekontroll samt redningstjenesten/beredskap. Det er innenfor disse områdene med tjenester og funksjoner vi prioriterer spesielt, sier Vangen. 

- Vi er kjent med at treningsrom på enkelte politistasjoner er stengt, som et tiltak for å unngå spredning av koronavirus. Foreligger det noen rutiner med tanke på når treningsrom skal stenges, og i så fall hva er disse? 

- Disse spørsmålene håndteres av HMS ansvarlige i de ulike enhetene og er av de type tiltak som er under vurdering mange steder, sier Vangen. 

- Er det andre ting det er viktig at ansatte i politiet tar hensyn til?

- Alle ansatte er oppfordret til å bidra til å forhindre smitte ved å følge rådene fra helsemyndighetene. Det er også viktig at ansatte holder seg godt orientert om situasjonen som er under utvikling og kan endre seg fra dag til dag, sier Vangen. 

Politihøgskolen 

 • Mandag uttaler stabssjef Eirik Rosø til Politiforum at alle studenter og ansatte ved Politihøgskolens studiesteder er bedt om å gå i hjemmekarantene
 • Torsdag bestemte Politihøgskolen at all fysisk undervisning for bachelorstudentene på alle studiestedene, som ligger i Oslo, Bodø og Stavern, avlyses inntil videre. 
 • Praksis for B2-studenter, i politidistriktene, er innstilt inntil videre. Politihøgskolen opplyser at B2-studentene vil få andre studieoppgaver fra Politihøgskolen. 
 • Onsdag bestemte Politihøgskolen at all etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen utsettes, bortsett fra nettstudier. 
 • Det jobbes med å finne alternative måter for å ta eksamen. 
 • Leiropphold for B3-studenter, med oppstart mandag 16. mars (Kongsvinger og Stavern) utsettes inntil videre. 
 • Opplæring i utrykningskjøring for B2 i Kongsvinger, som hadde oppstart mandag 9. mars er stoppet, og utsettes inntil videre. 
 • Leiropphold for B3-studenter, med oppstart mandag 24. februar (Kongsvinger og Stavern) avsluttes innen utgangen av torsdag. 
 • Opplæring i utrykningskjøring for B2 i Stavern, som hade oppstart mandag 2. mars avsluttes innen utgangen av torsdag. 

Politiets Fellesforbund 

 • Politiets Fellesforbund har avlyst alle kurs, samlinger og arrangementer frem til påske. 
 • Politiets Fellesforbund får mange henvendelser om koronavirus og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. De har laget denne siden, med svar på spørsmål om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter man har.

- Vi har en tett og god dialog med Politidirektoratet om koronasituasjonen. Politiets Fellesforbund skal være behjelpelige med å opprette beredskapen i norsk politi, sier forbundsleder Sigve Bolstad. 

Politiets Fellesforbund forholder seg til enhver tid til de rådene helsemyndighetene gir angående koronaviruset og har avlyst alle kurs, samlinger og arrangementer frem til påsken.

– Politiet står overfor en svært krevende situasjon. Vårt mål som fagforening er å være tilgjengelige og på for våre medlemmer, sier Sigve Bolstad.

LES OGSÅ: Slik forbereder politiet seg på koronaviruset

Powered by Labrador CMS