Slike sentraler må til for å håndtere telefonidelen av nødnettet. Døpenavnet er ICCS (Integrated Communication Control System – eller integrert radio- og telefonbetjeningssystem på norsk).
Slike sentraler må til for å håndtere telefonidelen av nødnettet. Døpenavnet er ICCS (Integrated Communication Control System – eller integrert radio- og telefonbetjeningssystem på norsk).

Nødvendig millioninvestering

Utbyggingen av det nye nødnettet er i gang, men samtidig utredes en ny politidistriktstruktur. Mange lurer på om de nye operasjonssentralene blir overflødige.

Publisert Sist oppdatert

Flere har stilt spørsmålet om en ved ikke å samordne utbyggingen av nødnettet på politidistriktenes operasjonssentraler med den nye politidistriktstrukturen, rett og slett kaster penger ut av vinduet.

– Vi har store investeringer i forbindelse med nødnettet nå. Jeg har stilt meg spørsmålet – hva om det blir færre politidistrikter og dermed færre operasjonssentraler? Det blir store summer hvis du ganger opp millioninvesteringene med 27 politidistrikter. Er det da riktig å bygge dette nå, før en vet? spør Arnstein Nilssen, politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Dette distriktet kan bli slått sammen med Sunnmøre politidistrikt i en ny modell. Som ett av åtte politidistrikter er nå Nordmøre og Romsdal inne i fase tre og fire av nødnettutbyggingen, hvor ny radio- og telefoniløsning bygges ut, og operasjonssentralen står foran en større teknisk oppgradering i millionklassen.

Nilssen vil ikke være for bastant i sine konklusjoner, men sier han nok ikke er alene om å stille spørsmålet. Politiforum er kjent med at det er tilfelle.

– Vi har pålegg om å gjennomføre utbyggingen, og må gjøre det i forhold til planen, sier Nilssen.

Fortsetter etter planen

Hele nødnettet skal være klart til bruk i 2015. Før dette kan skje, må den tekniske infrastrukturen være på plass i alle politidistrikter. Samtidig utredes modellen med 27 politidistrikter i politianalysen, som vil være ferdig i juni.

Politiforum har spurt Politidirektoratet (POD) om eventuelle sammenslåinger av politidistrikter vil endre planene for utbyggingen av teknisk infrastruktur i politiets operasjonssentraler. Vi får opplyst at kostnadene med å bygge ut nødnettet tilpasset operasjonssentralene vil variere fra distrikt til distrikt, og vil ligge mellom en halv og fem millioner kroner per politidistrikt.

Politiets del av selve nødnettet er gitt navnet «Sampol», en forkortelse for samband i politiet. Prosjektleder Josefine Brandal i POD, forteller at de per dags dato mener det er forsvarlig å fortsette planlagt utbygging av teknisk infrastruktur hos politidistriktenes operasjonssentraler.

– Vi har lagt et løp som er ganske komplekst, og som berører lokale prosjekter i hvert politidistrikt. I tillegg er det allerede plassert bestilling hos leverandøren av teknisk utstyr, som vi ikke kan avlyse. Dette utstyret må på plass i operasjonssentralene, før nødnettet kan tas i bruk, sier Brandal.

Hun forteller at POD har valgt å dele innføringen av nytt utstyr til operasjonssentralene i to. Del én tar i bruk ICCS (Integrated Communication Control System, eller integrert radio- og telefonbetjeningssystem), som er telefonidelen av nødnettet. Del to tas i bruk når all infrastrukturen for selve nødnettet er bygd ut.

Brandal påpeker at de tekniske rommene vil kunne nyttes til andre formål enn til selve nødnettsbiten. Blant annet vil krav om reservestrøm ved strømutkobling, for å kunne håndtere utstyr knyttet til riksalarm og til arrestovervåkingssystemer, kreve spesialrom.

– Forventede nye nasjonale krav til standard opptid på dette, gjør at investeringen med å lage de tekniske rommene vil stå seg, også om dagens operasjonssentral skulle bli endret som følge av en kommende utredning, sier Brandal.

Hun peker på fire sentrale fordeler med å fortsette utbyggingen av teknisk utstyr på operasjonssentralene:

  1. Nytt utstyr (ICCS) erstatter det gamle telefonibetjeningssystemet på operasjonssentralen.
  2. ICCS-en bedrer muligheten til å prioritere henvendelser hvis det skjer kritiske hendelser som gir stor pågang til politiets sentralbord.
  3. Sentralisert drift av teknisk utstyr ved operasjonssentralene med 24/7-beredskap.
  4. Distriktene får mindre utgifter til vedlikehold av gammelt telefoniutstyr.

Brandal framhever at POD nøye følger utviklingen knyttet til fremtidig struktur på politidistriktene.

– Vi mener det er den beste løsningen å fortsette utplasseringen. Planen er å være ferdig i alle politidistriktene innen sommeren 2014. På den måten får politidistriktene det nye utstyret, og blir trimmet til å ta i bruk det nye nødnettet når det er ferdig utbygd, sier Brandal.

Har ventet lenge

Politimesteren i Nord-Trøndelag, Trond Prytz, syns ikke en eventuell sammenslåing med Sør-Trøndelag politidistrikt bør komme i veien for utbyggingen av nødnettet.

– Det er meningsløst å stoppe opp nå, investeringene er langt på vei gjort og vi er midt oppe i utrullingen. Vi kan ikke vente lenger med å innføre det nye nødnettet, det ligger allerede på etterskudd. Uansett må vi ha håndutstyr ut til folk og vi må ha basestasjoner, sier Prytz.

Han tror dette er en investering politiet vil ha god nytte av, samme hva som skjer med dagens politidistrikter. Prytz vektlegger at dette er en politisk prosess som kan ta lang tid. Utfallet av prosessen er heller ikke gitt, trekker han fram.

– Et vedtak om ny modell for politidistriktene kan komme tidligst i 2014. Dette nettet vi monterer nå, vil vi derfor ha glede av i minst tre til fem år, selv om det er utarbeidet etter dagens struktur på operasjonssentralene. Hvis en ser gevinster på å slå sammen politidistrikter, bør disse investeringene være småpenger, sier Prytz.

Avgjørelsen om framtidens politidistriktstruktur blir tatt etter Stortingsvalget i høst. Alternativene er sannsynligvis enten fem til sju større regioner, eller en fylkesmodell med 15 til 17 politidistrikter.

Politianalysen vil ventelig trekke konklusjonen om at antall politidistrikter må ned.

– Det slår oss at det er stor variasjon i drift og bemanning av operasjonssentralene mellom politidistriktene, sa Arne Røksund, leder av Politianalysen, til Politiforum tidligere i år.

Han legger vekt på at operasjonssentralene må være store nok, og med en tilstrekkelig bemanning.