Mer effektivt politisamarbeid - bedre personvern

Vil endre loven.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil endre lovverket for å gi politi og påtalemyndighet mulighet til å utveksle mer informasjon mellom medlemslandene i Schengen.

- Den nye loven bygger opp under avtalen mellom Norge og EU om forsterket politisamarbeid (Prüm), og skal gi politiet bedre mulighet til å bekjempe kriminalitet på en effektiv måte. Samtidig skal loven sikre at den enkeltes personvern og rettssikkerhet blir styrket, sier justisminister Knut Storberget.

Politiet behandler svært mye sensitiv informasjon om personer, både mistenkte, fornærmede og andre. For å sikre folks personvern er det grunnleggende viktig at disse opplysningene behandles forsvarlig og ikke spres til uvedkommende. Regjeringen vil lovfeste politiets behandling av opplysninger for å sikre en effektiv og riktig bruk av opplysninger, styrking av den enkeltes rettssikkerhet og ikke minst tilliten til politi og påtalemyndighet. I tillegg skaper loven ensartet praksis og bedre forutsigbarhet når det gjelder vandelskontroll og utstedelse av politiattester.

Hovedinnholdet i lovforslaget går i korte trekk ut på å:

  • fastsette grunnleggene personvernprinsipper om formålsbestemthet, nødvendighet og opplysningens kvalitet
  • samle reglene om taushetsplikt for politiet og utlevering av opplysninger i èn lov
  • samle reglene om politiets registre, herunder DNA-registeret, i èn lov
  • regulere informasjonsplikt, innsyn, retting, sperring og sletting
  • gi grunnleggende og ensartete regler om vandelskontroll, herunder til hvilke formål politiattester kan utstedes, hvilke opplysninger de ulike typer politiattester kan inneholde, når fornyet vandelskontroll kan finne sted og hva som bør være innholdet i barneomsorgsattester
  • gi regler om klageadgang og erstatning
  • gi regler om meldeplikt og Datatilsynets tilsyn med politiets behandling av opplysninger
  • fastsette nærmere bestemmelser om informasjonssikkerhet og internkontroll
  • gi særlige regler for behandling av opplysninger i Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Powered by Labrador CMS