Nyutdannede politifolk får ikke jobb

Det utlyses nå svært på ledige politistillinger

Publisert Sist oppdatert

I september 2007 uttalte justisminister Knut Storberget at politistudenter var garantert jobb etter fullendt politiutdannelse. Slik situasjonen ser ut i dag, er justisministeren i ferd med å bryte løftet sitt. Til sammen kuttes det 360 stillinger i politiet i 2010 pga. stramme budsjetter.

Pr. 24. april 2010 er det til sammen 17 utlyste politistillinger i hele landet som kan være aktuelle for nyutdannede politifolk (kilder: politijobb.no og politi.no/ledige_stillinger). I tillegg har det vært utlyst et antall stillinger der søknadsfristen nå er gått ut. En del av disse er trukket tilbake pga. ressursmangel. Det er betydelig færre ledige politistillinger enn hva som er normalt for denne tiden av året, og uansett ikke nok til å ansette alle 432 avgangsstudentene fra Politihøgskolen.

I 2010 har 7 av 27 politidistrikt fått tildelt til sammen 34,5 millioner kroner i øremerkede midler til å ansette nyutdannede. Dette skal utgjøre lønnsmidler for 106 stillinger fra sommeren og ut året. Lønnsmidler til disse stillingene for 2011 er ikke avklart, men finansminister Sigbjørn Johnsen har meldt at statens utgifter skal kuttes med 2-4 prosent i 2011, noe som for politiets del utgjør 200-400 millioner kroner.

PF-studentene har vært i kontakt med flere politidistrikt, bl.a. Hordaland, og disse opplyser at de ikke kan gi nyutdannede politifolk fortrinn dersom det kommer en erfaren søker med flere år bak seg i etaten. Dette er i henhold til ansettelsespraksis i staten, som entydig sier at kompetanse og erfaring skal telle positivt i en jobbsøkeprosess. Eller med andre ord: De øremerkede stillingene er i praksis ikke øremerkede.

Hver gang justisminister Storberget blir konfrontert med at det er ressursmangel i etaten, viser han til at politiet har fått en budsjettøkning på 1,3 milliarder i 2010 og at Politihøgskolen nå har et "rekordhøyt" studentopptak. På et møte i Stortinget 25. mars tilbakeviste Storberget langt på vei at den pågående IKT-satsingen i politiet hadde noe med stillingskuttene å gjøre.

Stillingskuttene i politiet ble imidlertid meldt like etter at Politidirektoratet varslet at de ville kutte driftsbudsjettene med 180 millioner kroner pga. IKT-satsing. Dét er ingen tilfeldighet, for etter at husleie, utgifter til kjøretøy og andre driftskostnader er dekket, er lønnsutgiftene den eneste posten politidistriktene kan kutte i. På politi.no, som er politiets offisielle nettportal, ble det 14. april lagt ut en nyhet med tittelen «Mer penger gir bedre politi». Der uttaler politidirektør Ingelin Killengreen at mye av budsjettøkningen i 2010 består av øremerkede midler, og at politidistriktene derfor opplever at de har mindre frie driftsmidler. Videre heter det at "[Politi]distriktene har utfordringer knyttet til materiellanskaffelser, husleie og lønnsutgifter, som dekkes av de frie driftsmidlene".

De senere år har det vært en markant økning i utgifter til tolketjenester og innhenting av teletrafikkdata, og generelt har dokumentasjonskravet i straffesaker blitt strengere. Dette spiser ytterligere av budsjettene, og det blir – dessverre – lite igjen til lønnsmidler. Dette har politistasjonssjef Rune Solbakken ved Bergen Sentrum Politistasjon uttalt seg om til Politiforum.

Flere politikere, bl.a. justisminister Storberget og Akhtar Chaudhry (SV), har argumentert med at det fins mange ubesatte stillinger i distrikts-Norge som de nå håper kan besettes av nyutdannede politifolk – bl.a. skal det være 33 ubesatte stillinger i hele Nord-Norge. Det argumentet holder ikke. For det første er politistudiet en ubetalt høyskoleutdanning, uten noe etterfølgende pliktår. En kan derfor ikke regne med at nyutdannede politifolk skal flytte langt vekk fra sitt hjemsted for å få jobb. Mange er dessuten stedbundet pga. familie, hus, omsorgshensyn, osv. For det andre er budsjettsituasjonen enkelte steder så dramatisk at også små lensmannskontorer som sliter med bemanningen må la stillinger stå vakante (her vises det bl.a. til følgende nyhetssak: http://www.glomdalen.no/nyheter/article2533605.ece. Jeg har IKKE snakket med de aktuelle lensmennene som omtales i reportasjen). Og som nevnt er det pr. 24. april kun 17 utlyste politistillinger i hele Kongeriket som kan være aktuelle for nyutdannede politifolk.

Enkel matematikk tilsier at det ikke blir jobb til alle årets avgangsstudenter ved Politihøgskolen – ikke slik budsjettsituasjonen ser ut i dag.