Ber justisministeren vurdere om penger fra økonomisk kriminalitet skal brukes til å bekjempe det

I England går midler fra økonomisk kriminalitet til et fond, som deretter deler ut penger til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Nå har Jenny Klinge (Sp) stilt Justisministeren spørsmål om å vurdere det samme i Norge.

Tidligere denne måneden skrev Politiforum at politiet henlegger et stort antall saker fra statlige kontrollorganer som Skattevesen, Nav, Toll og andre. Bare på området skatt, taper landet rundt 145 milliarder kroner årlig i skatteunndragelser. 

Nå løfter justispolitisk talskvinne Jenny Klinge (Sp) utfordringen opp på justisministerens bord. Hun ønsker en utredning av en ordning hvor inndratte midler fra økonomisk kriminalitet skal brukes til å finansiere forsterket politiinnsats, mot nettopp økonomisk kriminalitet.

Klinge har sendt dette skriftlige spørsmålet til justisministeren

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

«Politiforum fortalte 13. mai om et engelsk fond for inndratte midler fra kriminalitet, som blir brukt til å finansiere stillinger, utdanning og tiltak rettet mot økonomisk kriminalitet. Noe lignende innført i Norge kunne bidra til at politiet fikk en tydeligere føring om å inndra mer midler i økonomiske straffesaker og å få flere slike saker fram til påtale. Vil statsråden vurdere om denne løsningen eller en lignende løsning er aktuell her til lands?» 

- Burde kunne sluttføre flere av disse sakene

Klinge mener det er urovekkende at et stort antall saker som handler om økonomisk kriminalitet blir henlagt. 

­−I artikkelen jeg leste i Politiforum kommer det fram urovekkende informasjon om hvordan saker om økonomisk kriminalitet for ofte blir henlagt eller bortprioritert. Politidistriktene får anmeldelser fra Økokrim eller kontrolletater som Skatteetaten, NAV og Tolletaten, og felles for disse anmeldelsene er ofte at de er godt gjennomarbeidete og at det derfor gjenstår lite arbeid med dem før påtaleavgjørelsen. Henleggelsesprosenten er ifølge artikkelen likevel opptil 50 prosent på saker fra noen av kontrolletatene. Oppklaringsprosenten for økokrimsaker er vesentlig lavere enn den generelle oppklaringsprosenten. Dette er situasjonen samtidig som saksantallet fra Skatteetatens side har falt vesentlig, noe som skulle burde føre til at politiet kunne lykkes med å sluttføre en større andel av disse sakene, ikke færre, sier Klinge til Politiforum. 

I artikkelen uttalte avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte at økonomisk kriminalitet involverer store verdier og tilhørende store tap for samfunnet

Holte mener manglende sanksjoner overfor lovbrytere på dette feltet kan gi seg utslag i sviktende tillit til rettssystemet, noe som igjen kan føre til generelle tap av skatteinntekter og dårligere oppslutning om velferdsstaten fremover. 

LES OGSÅ: Økonomisk kriminalitet koster samfunnet minst 145 milliarder

Deilig ironi

Inger A. E. Coll, leder i Norsk Øko-Forum og høgskolelektor ved Politihøgskolen, håper politikerne kan finne en løsning som bedrer dagens situasjon. 

−Det er gledelig at dette spørsmålet tas opp med justisministeren. Utfordringene knyttet til økonomiske straffesaker har vært de samme i mer enn 20 år, og jeg håper at politikerne er villige til å tenke nytt for å bedre situasjonen, sier Coll til Politiforum. 

Hun påpeker at modellen som benyttes i Storbritannia gir en mangedoblet gevinst: Politiet jobber mer aktivt med inndragning slik at inndragningstallene øker, noe som forebygger ny kriminalitet. Samtidig kan mer ressurser brukes mot den økonomiske kriminaliteten uten at fellesskapet belastes med økte utgifter, noe som sikrer tilliten til politiet og velferdsstaten.

− Norsk politi måles i dag på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid. Det er dermed liten grunn til å tro at inndragningstallene vil øke. Etablering av et slikt fond der politidistriktene kan søke om midler, vil kunne være det verktøyet som skal til for å få opp inndragningstallene og tilføre øko-området spesielt og etaten generelt midler uten å belaste statskassen ytterligere. Disse gevinstene er innen rekkevidde også i Norge, sier Coll.

- Og så er det jo en deilig ironi i å bruke penger fra kriminalitet til å avsløre og oppklare straffesaker, sier Coll. 

Justisministeren vil innen seks dager besvare innspillet fra Klinge. Politiforum følger saken. 

LES OGSÅ: Kriminelle stjeler milliarder: Politiet har ikke kapasitet

Powered by Labrador CMS