BRÅSTOPP: Politibetjent Tina Edvardsen får ikke fortsette som hundefører. Politikollegene skryter av jobben hun har gjort som hundefører, og har reagert sterkt på politimesterens håndtering av Edvardsen.
BRÅSTOPP: Politibetjent Tina Edvardsen får ikke fortsette som hundefører. Politikollegene skryter av jobben hun har gjort som hundefører, og har reagert sterkt på politimesterens håndtering av Edvardsen.

Hundeførersaken: Anonym melding til Politiforum

Taushetsbelagt informasjon om hundefører Tina Edvardsen har kommet på avveie. Nå er Spesialenheten for politisaker koblet inn.

Publisert

I forrige utgave av Politiforum kunne du lese om hundefører Tina Edvardsen i Innlandet politidistrikt, som ble fratatt retten til å være hundefører. Edvardsen rettet kritikk mot politimester Johan Brekke og fagleder hund i politidistriktet for måten hun hadde blitt behandlet på, og begge fikk anledning til å svare på kritikken i Politiforum. 

Etter at bladet var sendt i trykken, men før det var kommet ut i postkassene, fikk imidlertid Politiforum-redaktør Ole Martin Mortvedt en henvendelse gjennom den krypterte meldingstjenesten Signal. 

Meldingen var ikke underskrevet med fullt navn, men avsenderens mobilnummer var synlig. Et raskt søk på 1881 avslørte hvem telefonnummeret var registrert på. 

LES OGSÅ: Så kollegaen bli skutt - så mistet hun hundeførerjobben

Sendt Spesialenheten

Edvardsen har samtykket til at Politiforum trykker meldingen i sin helhet.

Den anonyme meldingen inneholdt personsensitiv informasjon om Edvardsen – informasjon som på tidspunktet meldingen ble sendt, ikke var offentlig kjent. Avsenderen viste også en inngående kjennskap til spørsmålene Politiforum hadde sendt til politimesteren og faglederen før bladet var distribuert. 

Les meldingen i sin helhet nederst i artikkelen. 

Faksimile av artikkelen som ble publisert i juniutgaven av Politiforum.
Faksimile av artikkelen som ble publisert i juniutgaven av Politiforum.

– Vi har ikke tidligere fått en slik anonym henvendelse relatert til saker vi skriver om. Politiforum jobber for å åpne de skjulte debatter innad i politiet, sier Mortvedt.

Han synes det er påfallende at Politiforums spørsmål til politimester og en politileder åpenbart er kjent for en person som retter en anonym henvendelse til Politiforum. Politiforum stilte derfor politimesteren en rekke spørsmål om han var bekvem med at personsensitiv informasjon ble sendt Mortvedt på denne måten. Brekke ble spesifikt bedt om et muntlig intervju.

«Jeg er kjent med at Politiforum har mottatt en anonym henvendelse med bakgrunn i artikkelen om en tidligere hundefører i Politiforums juni-utgave. Den anonyme henvendelsen er av en slik karakter at det er mistanke om mulig brudd på regler om taushetsplikt og politidistriktet har derfor oversendt saken til Spesialenheten for politisaker. Dette er en svært belastende sak for alle involverte, og utover dette kan jeg ikke gi ytterligere kommentarer til saken», svarte Brekke på e-post. 

Liv Øyen, Leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge hos Spesialenheten for politisaker, bekrefter at Spesialenheten har fått oversendt en sak fra Innlandet politidistrikt med mistanke om mulig brudd på taushetsplikten.

POLITIMESTEREN: «Den anonyme henvendelsen er av en slik karakter at det er mistanke om mulig brudd på regler om taushetsplikt og politidistriktet har derfor oversendt saken til Spesialenheten for politisaker», skriver politimester Johan Brekke i en e-post.
POLITIMESTEREN: «Den anonyme henvendelsen er av en slik karakter at det er mistanke om mulig brudd på regler om taushetsplikt og politidistriktet har derfor oversendt saken til Spesialenheten for politisaker», skriver politimester Johan Brekke i en e-post.

– Det er for tidlig å si når dette vil være ferdig etterforsket, sier hun.

– Nå som politimesteren i Innlandet har oversendt dette til Spesialenheten fordi det er mistanke om brudd på taushetsplikten, understreker det alvoret i saken. At telefonnummeret til avsender var synlig bak den anonyme fasaden, gjør at jeg har tillit til at Spesialenheten oppklarer saken, sier Mortvedt.

– Alvorlige brudd

Politiforum sendte også en henvendelse til fagleder hund, med spørsmål om han ønsker å stille til intervju i sakens anledning. På SMS svarte faglederen «Nei» til å svare på spørsmål knyttet til hans stilling og virke som fagleder.

Advokat Birthe Eriksen representerer Edvardsen, som ble fratatt funksjonen som hundefører etter det Sivilombudsmannen karakteriserer som en uryddig saksbehandling. Eriksen reagerer skarpt på innholdet i den anonyme henvendelsen til Politiforum.

ADVOKATEN: - Politimesteren må sørge for at saken blir vurdert på nytt av andre enn de som har vært involvert, sier advokat Birthe Eriksen.
ADVOKATEN: - Politimesteren må sørge for at saken blir vurdert på nytt av andre enn de som har vært involvert, sier advokat Birthe Eriksen.

– Jeg blir svært betenkt over dette. Meldingen er en indikasjon på at det har funnet sted alvorlige brudd på Edvardsens personvern. Det ser ut til at det blant annet kan ha skjedd en ulovlig utlevering av til dels sensitive personopplysninger (helseopplysninger) fra arbeidsgivers side. I tillegg er jo denne formen for forsøk på påvirkning av en journalist både ufin og skremmende. Jeg skal ikke trekke slutninger på det nåværende tidspunkt. Men denne hendelsen kan også bidra til å sette den merkelige prosessen Edvardsen har blitt utsatt for i et nytt lys. Troverdigheten av enkeltes forklaringer om det som har foregått i denne høyst merkverdige prosessen, blir åpenbart farget av det vi her ser, sier Eriksen til Politiforum.

Mortvedt ser også alvorlig på den anonyme henvendelsen.

– Enten er det en politileder som anonymt forsøker å påvirke hvordan Politiforum dekker en sak, eller så har vi her en politileder som har lekket fortrolig informasjon om ansatte ut i pressen. Begge deler er noe politimesteren nå må håndtere, sier han. 

Ønsker ny vurdering

På spørsmål om hun kommer til å foreta seg noe som følge av den anonyme meldingen og opplysningene om hennes klient som har kommet på avveie, svarer advokat Eriksen dette:

– Jeg har så langt sendt et omfattende brev til politimesteren med en redegjørelse for alle de saksbehandlingsfeil vi mener er begått overfor Edvardsen da hun ble fratatt funksjonen som hundefører. I brevet har jeg anmodet om en ny vurdering av saken. Jeg har ennå ikke mottatt noe svar på dette, og kommer derfor til å rette en ny henvendelse til politimesteren for å etterspørre svar på mitt brev. I den forbindelse er det også naturlig at jeg ber om en redegjørelse for hvordan politimesteren vil forholde seg til den nye hendelsen i saken. I og med at politimesteren er part i Edvardsens sak og dermed er inhabil, vil vi også måtte vurdere å selv innlevere en anmeldelse til Spesialenheten. Men det er naturlig å avvente politimesterens syn på saken og sin egen habilitet først, sier Eriksen.

Hun karakteriserer innholdet i den anonyme henvendelsen til Politiforum som en alvorlig hendelse.

– Den anonyme henvendelsen bidrar til å underbygge en mistanke om at det er utenforliggende hensyn og motiv som kan ha påvirket «saksbehandlingsprosessen» mot Edvardsen. Politimesteren burde kjenne sitt topplederansvar for å finne ut av det som nå kommer til overflaten. Jeg er opptatt av hvordan han vil sikre trygghet for at det ikke er blitt begått alvorlige rettsbrudd overfor Edvardsen. Han må sørge for at saken blir vurdert på nytt av noen andre enn de som har vært involvert, og han må innhente testrapporter Edvardsen har gjort med hundetesting hos Politihøgskolen. Der vil han få bekreftet at Edvardsen er en dyktig hundefører, sier Eriksen.

Dette er den anonyme meldingen som ble sendt til Politiforum

Tina Edvarsen har samtykket til at Politiforum trykker meldingen i sin helhet: 

«Hei!
Har sett dine spørsmål til fagleder hund og er ganske rystet. Det er helt klart at du stiller med en forut inntatt holdning til denne saken. Det vises tydelig på spørsmålsstillingen. Du er veldig emosjonelt beveget, du skriver i affeksjon/sinne og er tydelig påvirket av denne historien.
Den er veldig enkel: en hundefører får dårlige tilbakemeldinger på sine hunder fra PHS. Hun får beskjed om å endre prinsippene sine for trening - da disse ikke fører hundene gjennom godkjenning. Hun etterkommer ikke dette. Det blir så gitt et varsel, som hun ikke velger å forholde seg til, og det er HENNES VALG. Når det går opp for henne at hun mister hundeførerfunksjonen, - FORDI hun ikke har valgt å følge PHS sine treningsprinsipper, som hun fortsatt har VALGT å ikke forholde seg til, setter hun igang flere taktikker for å få den tilbake.

Når du har vært gjennom PF-tillitsvalgt systemet, har engasjert TO advokater, gått til sivilombudsmann - og ikke nådd gjennom? Hva har du igjen da? Å finne en som kjenner deg litt, som du kan servere påstander til, som ikke er helt riktig sitert og sågar ren løgn, men som tar det du sier for «god fisk» og som kan skaffe deg sympati, ved å blande inn tidligere saker. Hvem kan du finne i nettverket ditt, som kan svelge dette? For du vet at, arbeidsgiver ikke kan si noe allikevel.... Hvem kan være denne «nyttige idioten»?

Har du tenkt på at hun ikke har en sak? At du rett og slett har gjort et dårlig valg, som er vanskelig å leve med i ettertid? Har du tenkt på å spørre henne hva hun har sagt, som fikk fagleder til å reagere? Tror du fagleder hadde sagt påstander hun kommer med (feilsitert og usant), om vedkommende visste at hun har en diagnose?

Hvorfor tror du at PM støtter fagleder, om han ikke står på trygg grunn? Har du spurt PF- tillitsvalgt som har vært med på møtene, hvordan prosessen har vært? Forskjell mellom varsel og oppsigelse av funksjon er forskjellig? Har du tenkt på at dette er for å beskytte henne? For at hun skal få sjansen til å kunne være hundefører i annet distrikt? Har du tenkt på at hun kommer seg ut av tankene, og ser at ja...det var mine treningsprinsipper som var feil? Skal hun ikke da få sjansen til å kunne starte på nytt - et annet sted?

Har du tenkt på at man har valgt å ta uttalelser fra henne, bort fra advokatskriv, for at dette ikke skal henge ved henne, og forfølge henne i hennes personalmappe? Da får hun ikke jobb igjen.

Før du ødelegger et navn og rykte til en fagleder, som har gjort jobben sin, å sørge for at hundene holder mål, som ikke har personellansvar for henne, ikke har noen kjennskap til diagnose før sent i prosessen, så bør du kanskje tenke på «Vær varsomplakaten?» En som ikke har gjort noe, for å havne i media, og ei, som kanskje må beskyttes mot seg selv, fordi hun ikke har nødvendigvis gjenfortalt alt riktig - men etter SITT ståsted.

Samrøret du har valgt å ta inn, Ottestadsaken, har ingenting med dette å gjøre. Du har lagt dine premisser for spørsmålene på et helt feil grunnlag, nemlig at de visste om hennes diagnose. Det visste han ikke - før langt ut i forløpet.

Som du skjønner er en personalsak ikke en «kriminalpolitisk debatt», men med mange fasetter, som ikke er til for å «holde skjult» for arbeidstaker, men for å beskytte arbeidstaker - så hun kan få starte på nytt. At hun har gjort et dårlig valg i sitt distrikt- skal ikke forfølge henne i Norge.

Så er det din vurdering til slutt. Husk at en polititjenestemann/kvinne, tilhører den yrkesgruppen i Norge som er UTDANNET, til å se MINST to sider av en sak. Dette kan jeg ikke se at du har benyttet deg av i denne saken. Så har bekjente sagt at du også er inhabil i saken, da du har jobbet der og det var litt spesielt. Da falt agendaen din for spørsmålene dine - helt på sin plass.

Med vennlig hilsen
Vær varsom - alt er ikke som det ser ut som.

Advokaten er tilfreds med at Spesialenheten har fått oversendt saken.

– Jeg vil bare si at min klient er glad for at saken er tatt på alvor og ser frem til at Spesialenheten kommer til bunns i det som har skjedd. Da gjenstår det for oss å få en bekreftelse på at man også vil vurdere vedtaket om å frata Edvardsen funksjonen som hundefører på nytt, sier Eriksen. 

Powered by Labrador CMS