Jenter har blitt truet, solgt, slått og voldtatt av bakmenn

Politiet i Bergen er i ferd med å rulle opp en av Norgeshistoriens største menneskehandelsaker med tilknytninger til flere land i Europa. Fem rumenske bakmenn med internasjonale forgreninger er allerede fengslet.

Publisert Sist oppdatert

Alle de fem er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 224.

Nå ønsker politioverbetjent Odd Hilt i Bergen regjeringens utvidete handlingsplan mot menneskehandel velkommen.

I rapporten beskriver justisminister Knut Storberget at menneskehandel er vår tids slavehandel og en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter.

Nå starter det

Odd Hilt er leder for etterretningsavdelingen i Bergen, og mener handlingsplanen som nå kommer fra Storberget & co er helt nødvendig for å rydde opp i trafficking-jungelen som bare blir større og større og mer og mer komplisert.

— Disse sakene krever enorme ressurser og er svært vanskelige å jobbe med blant annet på grunn av at de etater som har et ansvar opp mot ofrene ikke utviser dette ansvar i praksis. Det ender med at politiet i tillegg til etterforskning og vitnebeskyttelse må bruke store ressurser på oppfølging av ofrene både når det gjelder sosiale forhold, helsespørsmål og trygt oppholdssted. At regjeringen nå legger forholdene bedre til rette for politiet, er selvsagt bra. Men det må ikke bli så lett som å si at nå er vi i mål med denne type saker. Det er egentlig nå det hele starter, sier Odd Hilt. Hordaland politidistrikt har satset stort ved samtidig å etterforske to nettverk med internasjonale forgreninger.

37 punkter

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel inneholder i alt 37 tiltak som legger til rette for en koordinert og samordnet innsats for å stoppe handelen med mennesker og for å sikre ofrene bistand og beskyttelse. Odd Hilt er mest opptatt av at ofrene, nå får en mulighet til å komme seg ut av den fortvilte og alvorlige situasjonen de har havnet i.

— Det er helt vesentlig at jentene får en ny sjanse. Saken vi nå ruller opp i Bergen viser et nettverk som har sitt utspring i Romania, men som har forgreninger til en rekke land i Europa. Jenter har blitt truet, solgt, slått og voldtatt av bakmenn. Vi har også hatt tett samarbeid med politiet i Spania som ut fra egen etterforskning og opplysninger fra oss i etterkant har gjort tilslag mot samme nettverk i flere byer i Spania. Det viser at arbeidet som gjøres med menneskehandel i Norge hjelper, også internasjonalt, påpeker Hilt.

Ofrene på alvor

Utvidet refleksjonsperiode, utvidelse av bistandsadvokatordning og styrket innsats for å bekjempe tvangsarbeid og illegal handel med organer. Dette er noen av regjeringens nye tiltak i handlingsplan mot menneskehandel.

— Kjennetegnet for den norske innsatsen skal være et politi som prioriterer forebygging og etterforskning av denne type saker. Vi skal ha et støtteapparat som tar ofrene på alvor, og et internasjonalt engasjement som bidrar til å styrke det internasjonale rammeverket og gir ofrene mulighet for et verdig liv i frihet, sier justisminister Knut Storberget.

Hilt opplyser at politiet i Bergen og Bergen kommune er i ferd med å opprette et faglig strategisk nettverk blant de etater som har et ansvar for ofrenes situasjon, men også en operativ gruppe som kan avlaste politiet med ofrenes behov av sosiale og helsemessig karakter.

I punkt 21 i handlingsplanen fremkommer det at regjeringen vil vurdere muligheten for bruk av anonym vitneførsel i menneskehandel saker. Etter Hilts mening er det et sterkt behov for å samordne reglene/lovene landene imellom om å kunne anonymisere ofrene. Her ligger Norge langt etter andre land i Europa som igangsetter anonym vitneførsel fra dag en.

Planen er:

Regjeringen styrker informasjonen om enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter og krav på beskyttelse, samt i større grad forebygge og oppklare forsvinninger av mindreårige på mottak.

Regjeringen intensiverer den opp-søkende virksomheten i prostitusjons-miljøene for å sikre avdekking av straffbare forhold og bedre kart-legging av miljøene.

Oslopolitiet skal i større grad drive opp-søkende virksomhet i prostitusjons-miljøet, kartlegge problemene og drive forebyggend-e arbeid.

Regjeringen styrker det tverretatlig-e samarbeidet for avsløring av menneske-handel for tvangsarbeid.

Regjeringen vil kartlegge lokale og regional-e etaters erfaringer med bistand til mindre-årige ofre for menneske-handel, samt ut-arbeide verktøy for identifisering av barn.

Regjeringen utvider bistands-ordningen og retten til fri rettshjelp for ofre for menneske-handel og etabler-e tiltak slik at bistand0s-advokaten får en utvidet rolle i forhold til å følge opp ofre i forbindelse med etter-forskning og straffesak.

Spesialgruppe i Oslo

Oslo oppretter en egen spesialgruppe på 12 personer som skal jobbe med menneskehandel.

— Dette er en viktig opprettelse for oss, sier politimester i Oslo, Anstein Gjengedal.

Hovedmålet med opprettelsen av spesialgruppen, er å avdekke menneskehandel, hallikvirksomhet og ulovlig prostitusjon der den prostituerte er under 18 år. Det er utpekt politiadvokater med særskilt ansvar for iretteføring av disse sakene, og bruk av Oslo politidistrikts vitnebeskyttelsesgruppe skal gjøre det tryggere for jentene å vitne mot bakmenn.

Et av problemene som oppstår i kjølvannet av opprettelsen, er mannskapssituasjonen i hovedstaden. Oslo har frigitt nærmere 150 personer til ulike prosjekter den siste tiden, nå frykter flere at dette kan gå på bekostning av annet operativt politiarbeid.

— Jeg ser problemet. Når vi prioriterer noe opp, må også noe prioriteres ned, svarer Gjengedal.

Powered by Labrador CMS