Italienske soldater snakker med lokal politi på Dombås.
Italienske soldater snakker med lokal politi på Dombås.

Politifolk som deltar på NATO-øvelse får ingen ekstra kompensasjon

Kravet om særavtale for mannskapene som beordres til NATO-øvelse, ble avvist. – Misbruk av arbeidstakere, mener polititjenestemann.

Publisert

Totalt 16 polititjenestepersoner og åtte uniformerte kjøretøyer fra politidistriktene Oslo, Sør-Øst og Vest er innbeordret til NATO-øvelsen «Trident Juncture». Disse mannskapene skal bidra til å ivareta politiets ansvar og rolle under feltøvelsen fra 24. oktober til 8. november, i en toskift-ordning på dag og kveld.

Lønna skal det avgivende politidistriktet dekke. Kostnader til overtid, reise, kost og losji, tar Politidirektoratet (POD) seg av. Noen kompensasjon utover dette, er det ikke å hente for de som innbeordres.

– Politiets Fellesforbund (PF) framsatte krav om særavtale, men dette ble avvist, sier forhandlingssjef Roar Fosse i PF.

Han påpeker at de som da går i tredelt turnus hjemme, blir overført til dagtjeneste under NATO-øvelsen, og mister turnustillegg.

– Dermed blir lønna lavere enn om de hadde vært hjemme. Jeg mener dette er å forvalte polititjenestemenns velvillighet og evnen til massemobilisering på en skremmende dårlig måte.

– Dette er prinsipielt

Trident Juncture er den største militærøvelsen på norsk jord siden 1980-tallet, med over 40.000 deltakere og mer enn 10.000 kjøretøyer fra 31 nasjoner. Den delen av øvelsen som foregår på land, vil berøre politidistriktene Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag.

De innbeordrede politimannskapene er en del av en multinasjonal militærpolitibataljon som skal håndtere reelle hendelser under feltøvelsen. Bataljonen er delt i fire brigadeteiger – to teiger i hver av politidistriktene Trøndelag og Innlandet. Hver brigadeteig skal være utstyrt med en norsk uniformert politibil, bemannet med minst en polititjenestemann i tillegg til en norsk og en utenlandsk militærpoliti, og under ledelse av politiet.

Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.
Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Fosse i PF mener det er bekymringsfullt at polititjenestemennene som bidrar under NATO-øvelsen ikke blir gitt noe økonomisk incentiv for å forlate hjem og familie.

– POD er gitt omfattende beordringsmuligheter som de tidligere forvaltet med omsorg og omtanke for de involverte mannskapene. Nå forsøker POD å etablere en ny tilstand der beordringer skjer helt fritt for økonomiske incentiver, sier han.

Forhandlingssjefen viser til erfaringen fra Sykkel-VM i Bergen i fjor, hvor det ble brudd i forhandlingene mellom PF og POD om en økonomisk kompensasjon for politimannskapene som reiste til Bergen under mesterskapet.

– For vår del er dette prinsipielt, og handler om PODs forvaltning av beordringsinstituttet slik det er gitt i loven, sier Fosse.

De innbeordrede polititjenestemennene vil også kunne anses å være i beredskap når de ikke er på vakt, dersom noe skulle skje, sier han.

– Vi framsatte et krav om drøftinger av behovet for beredskapsvakt under øvelsen, men også dette ble avvist. Jeg synes dette er en uheldig utvikling.

Misbruk av lojalitet

Politibetjent Stian Veie i Oslo politidistrikt er en av dem som reagerer på vilkårene for PODs innbeordring til NATO-øvelsen.

– I Forsvaret gis det 3500-5500 kroner i døgnet for å være med på øvelsen, mens politifolk som reiser langt vekk fra familie og venner avspises med ingenting. Det er en misbruk av folks lojalitet, sier han.

Både Veie og kollegene stusser samtidig på at de kun fikk to dagers frist for å melde seg frivillig.

– Dette kunne appellert til mange flere dersom betingelsene hadde vært forutsigbare og ikke minst gunstige for oss arbeidstakere. Dette er jo et spennende oppdrag som mange kunne ha tenkt seg, men når det ikke gis noen kompensasjon eller informasjon i god tid, blir dette kun aktuelt for de uten forpliktelser. Det er jeg kritisk til, sier politibetjenten.

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet (POD) sier han ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen.

– Vår oppfatning er at det generelt er gitt god informasjon om øvelsen til de berørte, sier Aarum.

– Har POD forståelse for ønsket om en økonomisk kompensasjon for å bli borte fra hjem, jobb og familie i en uke?

– Vi legger til grunn at økonomisk kompensasjon for slike forhold er regulert i det generelle statlige regelverket som for andre ansatte i etaten/statsansatte som er borte fra hjemmet i forbindelse med sitt arbeid.

– Er POD bekymret for at manglende økonomisk kompensasjon kan få følger for politifolks motivasjon for å delta under lignende, framtidige arrangementer?

– Vi håper og tror at faglige utfordringer fortsatt vil virke motiverende, i tillegg til den alminnelige kompensasjonen som gis, svarer Aarum.

Alle de 16 politimannskapene kom raskt på plass, understreker POD.

POD forholder seg til ATB-avtalen

Frode Aarum i Politidirektoratet.
Frode Aarum i Politidirektoratet.

På spørsmål om hvorfor POD mener det ikke var aktuelt med en særavtale, svarer seksjonssjefen følgende:

– POD legger til grunn at ATB og regelverket for øvrig i statlige avtaler regulerer kompensasjon i de tilfeller hvor mannskaper blir beordret. Dette gjorde vi også spesifikt oppmerksom på under forhandlingene og i protokollen i forbindelse vedrørende sykkel-VM. Sist reforhandling av ATB medførte ingen endring i ATB vedrørende dette.

– Er påstanden om at POD forsøker å etablere en ny beordrings­praksis riktig?

– Praksisen har vært variert og PODs vurdering fremgår ovenfor, svarer Aarum.

Seksjonssjefen sier ekstrakostnader knyttet til øvelsen, skal dekkes innenfor politiets ordinære driftsbudsjett. Han ønsker å understreke at de tre berørte distriktene på et tidlig tidspunkt har blitt styrket med 67 nyansettelser for å avhjelpe ressurssituasjonen.

– Videre bidrar UP med å ivareta ansvaret for sikkerheten på veiene. Hele øvelsen er risikovurdert med gode tilbakemeldinger fra vernetjenesten, sier Aarum.

– Vil NATO-øvelsen legge større press på de involverte politidistriktene?

– De involverte distriktene vil bli berørt gjennom tilstedeværelsen av NATO-mannskaper fra ankomst i august/september og frem til avreise november/desember. Distriktene har justert sine arbeidsplaner og i henhold til forventede aktiviteter og hendelser. Dette gjelder operative patruljer, etterforsking og påtale. Distriktene skal ivareta sine politioppgaver under NATO sin tilstedeværelse, og samtidig sørge for at det sivile samfunnet blir ivaretatt, svarer Aarum.

Powered by Labrador CMS