Sju sentraler

Publisert Sist oppdatert

Forskjellige nivåer

Strategisk nivå
Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets operasjonelle nivå
Situasjonssenteret i Politidirektoratet
Politiets Sikkerhetstjeneste (rapporterer direkte til departementet)

Taktisk nivå
Operasjonssenteret hos Politiets Utlendingsenhet
Desken hos Kripos
Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt
PTO-kontoret til org.krim.

Prinsipper for beredskap

Beredskapsarbeidet bygger på fire grunnleggende prinsipper:

Ansvarsprinsippet
Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.

Likhetsprinsippet
Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

Nærhetsprinsippet
Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.

Samvirkeprinsippet
Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet