Difis anbefalinger

Publisert Sist oppdatert

Utfordringene

 • Både blant ansatte i politiet og kommunene er det liten tiltro til at reformen vil lykkes.
 • Nærpolitibegrepet er krevende – både ansatte i politiet og «folk flest» ser at det sentraliseres. Det gir store kommunikasjonsutfordringer når reformen har iboende spenninger mellom ønsket om lokal forankring og mer robuste fagmiljøer.
 • Mål skal være noe å strekke seg etter, men Difi mener det er bekymringsfullt at de fastsatte effektmålene oppleves som i overkant ambisiøse og til dels motstridende.
 • Det er stor usikkerhet knyttet til om nødvendige IKT-løsninger er på plass for å bidra til at reformen lykkes. Digitalisering har stor betydning for politiets evne til å møte kriminalitetsutviklingen og bekjempe kriminalitet på en effektiv måte.

Anbefalingene

 • Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet må avklare og kommunisere hva som er realistiske mål for reformen. Særlig viktig blir det å konkretisere hva som menes med nærpoliti.
 • Politiet må følge opp vedtatte planer og synliggjøre resultatene av reformen underveis. Det er særlig viktig å få til et godt samarbeid med kommunene og få på plass politikontaktene.
 • Justis- og beredskapsdepartementets styring av reformen bør samordnes med den ordinære styringsdialogen. Departementet må sikre at det avsettes tilstrekkelige midler til å gjennomføre reformen.
 • Politidirektoratet må balansere behovet for enhetlig styring og standardisering med politidistriktenes behov for lokalt handlingsrom og lokal tilpasning.
 • Politiets IKT-systemer bør prioriteres. En god infrastruktur er helt sentralt for at reformarbeidet skal lykkes. Nye og bedre arbeidsverktøy er nødvendig for at politiet skal kunne jobbe mer effektivt.
 • Lederstillingene bør besettes så snart som mulig. Mellomledere og førstelinjeledere er særlig viktige for å sikre videre gjennomføring av reformen.
 • Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet bør ta en kritisk gjennomgang av reformtiltakene og øvrige utviklingstiltak, for å sikre kompetanse og kapasitet til de tiltakene som er viktigst.

Kilde: Difi