Regodkjenning av førere i utrykningskjøring

Alle tjenestemenn i politiet som skal føre utrykningskjøretøy under utrykning skal ha kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

Alle tjenestemenn i politiet som skal føre utrykningskjøretøy under utrykning skal ha kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy, jfr. § 1. 1.ledd i ”Forskrift for førere av utrykningskjøring og opplæring”.

Litt historikk

Kravet til regodkjenning kom som et resultat av:

  • SINTEF-rapporten (2002) som konkluderte blant annet med at alle som skal føre utrykningskjøretøy i Politiet burde ha en regodkjenning etter et vist antall år. SINTEF foreslo hvert 2. år.
  • Rapporten fra arbeidsgruppen ved Politihøgskolen (PHS) som skulle evaluere anbefalingene fra SINTEF. I denne arbeidsgruppen satt også undertegnede. Arbeidsgruppen kom frem til at hver 2. år med regodkjenning ville ikke la seg gjennomføre, og anbefalte hvert 5. år.
  • Politidirektoratets rundskriv nr. 03/31 vedrørende kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.
  • Politidirektoratets rundskriv 05/001 vedrørende regodkjenning for førere av utrykningskjøring.
  • Politidirektoratets pålegg til Politihøgskolen om å utarbeide en fagplan.
  • Fagplanen ble distribuert til politidistriktene medio høsten 2005.

Om regodkjenning

En regodkjenning av førere som har rett til å føre utrykningskjøretøy under utrykning kan også betraktes som et HMS tiltak innenfor en organisasjon. Hvert år gjennomføres en skytegodkjenning for OP - mannskaper, dette er også en regodkjenning. Det er prinsipielt ingen forskjell på de to nevnte regodkjenningene. I begge tilfeller skal alle som gjennomgår en regodkjenning ha gjennomgått en grunnopplæring som gir dem en godkjenning.

Helsekrav

Ifølge § 1, 1.ledd pkt.1 i ”Forskrift for førere av utrykningskjøring og opplæring”, står krav til helse for førere av utrykningskjøretøy under utrykning. Kravet er at den enkelte tilfredsstiller helsekravet til førerkort klasse D.

I § 2. 1. ledd i ”Forskrift for førere av utrykningskjøring og opplæring” står det at Politiet kan ha egne kompetansebevis. Når det gjelder krav til ny helseattest må dette sees i sammenheng med kravet til helseattest for førerkort kl. D. Førerkort klasse D utstedes for 10 år, og en helseattest kreves ved fornyelse, jfr. § 5, 4. ledd i ”Førerkortforskriften, vedlegg 1 – helsekrav”.

Eksempel A: Dersom en har førerkort kl. D som er gyldig til 21.01.09., gjennomfører regodkjenning i utrykningskjøring 21.10.07, kan ikke få gyldighetstid på kompetansebeviset lengre enn gyldighetstiden på kl. D såfremt ikke ny helseattest fremlegges.

Eksempel B: Dersom en har førerkort kl. B, skal vedkommende tilfredsstille helsekravet til førerkort kl. D (helseattest fremlegges). Kompetansebevisetutstedes da for 5 år. Ved regodkjenning av kompetansebeviset etter 5 år, utstedes dette uten noen ny helseattest. Ny helseattest kreves først etter 10 år. Jfr. § 2, siste ledd i ”Forskrift for førere av utrykningskjøring og opplæring”.

Politidistriktene bør ha en ordning som gir en oversikt på når det skal kreves en ny helseattest fra tjenestemenn som skal regodkjennes for å kunne kjøre utrykning.

Hvem skal gjennom en regodkjenning?

Det er politimesteren i vedkommende distrikt som bestemmer hvem som skal gjennomgåw regodkjenning i utrykningskjøring. Den som innehar kompetansebeviset kan føre utrykningskjøretøy under utrykning. En tjenestemann som ikke har kompetansebevis kan føre samme utrykningskjøretøy men ikke under utrykning, jfr. § 1. 1.ledd i ”Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy”.

Kravet i begge tilfeller er at de innehar riktig førerkortklasse for vedkommende kjøretøy. En regodkjenning er ikke en snarvei til kompetansebeviset for de tjenestemennene som ikke har utstedt kompetansebevis fra før. Disse tjenestemennene skal gjennomgå godkjent opplæring i kompetansegivende utrykningskjøring, jfr. § 3 2.ledd. i ”Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

Gjennomføring

Det er politimesteren i politidistriktet eller særorganet som har ansvaret for at regodkjenning i utrykningskjøring blir gjennomført i henhold til fagplanene utarbeidet av PHS. I denne fagplanen er det angitt forslag til innhold samt et minimum antall timer hver tjenestemann skal ha til trening i utrykningskjøring. Det er videre et krav at de kun er godkjente kjøreinstruktører utdannet ved PHS som kan benyttes til denne regodkjenningen.

For at det skulle være mulig å gjennomføre dette ble dette timetallet satt til minimum 4 timer trening. I disse 4 timene er det 1 time teori. Det er foreslått at denne teoritimen inneholder repetisjon på regelverket som regulerer utrykningskjøring og forfølgelse. Deretter skal den enkelte tjenestemann øve/trene på kjøregårdsøvelser og utrykningskjøring i de neste 3 timene.

Det er helhetsinntrykket og helhetsvurderingen av tjenestemannens førerkompetanse som til slutt gir en videre godkjenning i 5 år med rett til å føre utrykningskjøretøy under utrykning.