Prisen samfunnet må betale for et drap, er i Philadelphia i USA beregnet til hele 8,6 millioner dollar - nærmere 50 millioner kroner.
Prisen samfunnet må betale for et drap, er i Philadelphia i USA beregnet til hele 8,6 millioner dollar - nærmere 50 millioner kroner.

Hva koster et drap?

Amerikansk politi har gjort beregninger på hvor mye kriminaliteten egentlig koster samfunnet.

Publisert Sist oppdatert

Den økonomiske nedgangen har tvunget en rekke amerikanske kommuner til å kutte budsjetter på tvers av en rekke av byens tjenester, inkludert ressurser til politi og offentlig sikkerhet.

Politiets ledere har ofte begrenset kunnskap om hvordan man skal vurdere den potensielle effekten reduksjoner i antall politifolk kan ha på kriminaliteten. En effektiv metode for å anslå forholdet mellom offentlige utgifter på politiarbeid og forekomsten av kriminalitet, er gjennom bruk av en kost/nytte-analyse.

Den gir beslutningstakere en beregning av kostnadene og fordelene ved ulike strategier.

Kost/nytte-analyse

Forskere har brukt kost/nytte-analyse for å beregne virkningen av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak (for eksempel behandling, flere fengsler, og mer politi), og hvordan dette virker inn på kriminaliteten.

Slik informasjon kan være svært nyttig for politiets ledere til bedre å forstå hvordan konsekvensene av bemanningsendringer virker inn på kriminalitet. Slik kunnskap vil også være nyttig å kunne formidle til politiske beslutningstakere og samfunnet for øvrig.

I 2010 kom det en RAND-publikasjon som oppsummerte eksisterende forskning rundt kriminalitetens kostnad, og politiets effektivitet i å forebygge kriminalitet. Rapporten presenterte en anbefalt metode for å sammenligne kostnadene ved politibemanning opp mot de forventede fordelene som følger av redusert kriminalitet ved en gitt mengde politibemanning.

I 2009 var Philadelphia Police Department (PPD) en av mange amerikanske politiavdelinger som sto overfor budsjettkutt og reduksjoner i byens politistyrke. Ved å bruke kost/nytte-analysen, og RAND-publikasjonen som veiledning, beregnet PPD den potensielle virkningen av redusert bemanning opp mot kriminalitetsutviklingen.

Philadelphia politidistrikt så på tre nøkkelområder:

  • De beregnede kostnadene for kriminalitet i Philadelphia i 2009.
  • Den estimerte virkningen av budsjettkutt på politiressursene.
  • Den estimerte effekten av reduksjoner av politikraft opp mot kriminalitetsutviklingen.

Kriminalitetens kostnad

Kriminalitet i Philadelphia ble i 2009 ble anslått til å koste mer enn 4.400.000.000 dollar på lang sikt, i både materielle og immaterielle kostnader.

Dette anslaget inkluderte den gjennomsnittlige kostnaden for spesifikke forbrytelser (for eksempel drap, voldtekt, ran, overfall, innbrudd, tyveri, og bilbrukstyveri) multiplisert med det totale antall forbrytelser begått i 2009.

Den gjennomsnittlige kostnaden forbundet med kriminalitet varierte fra 2100 dollar for et tyveri, til 8.600.000 dollar for et drap.

Tallene inkluderte konkrete kostnader som gjenspeiler direkte økonomisk tap for en enkeltperson, en bedrift, eller staten (for eksempel tap av eiendom, medisinsk behandling for skader og tap av produktivitet) samt immaterielle kostnader som inkluderer kostnader forbundet med dårligere livskvalitet - på grunn av frykt for kriminalitet eller psykiske effekter av å bli et offer.

Virkning av innsatsen

Den samlede statistikkberegningen fra RAND-studien ble brukt i Philadelphia for å anslå effekten av hvordan budsjettkutt for politiet virker inn på kriminaliteten. Resultatene viste at en budsjettreduksjon på 2,5 prosent, som reduserte antall politifolk med 5,3 prosent eller 357 polititjenestemenn, kunne resultere i 805 ekstra forbrytelser i byen.

Kostnaden ved disse forbrytelsene, ble anslått å være 163 millioner dollar. Virkningen av politiets innsats mot kriminalitet ble beregnet ved hjelp av konservative anslag for kriminalitetsutviklingen.

Som en oppsummering, ble det ved å redusere politibudsjettet på 13.535.082 dollar med 2,5 prosent, anslått å gi en reduksjon på 357 politifolk eller 5,3 prosent av styrken.

Denne reduksjonen viste med RAND-metodikken at resultatet ville gi mellom 551 og 805 flere forbrytelser, til en kostnad på mellom 80-163 millioner dollar i materielle og immaterielle kostnader for byen og dens innbyggere.

Har begrensninger

Disse funnene har likevel noen begrensninger. Årsakssammenhenger mellom politiressurser og kriminalitet er ikke fullt ut bevist, men støttes av en økende mengde forskning.

I tillegg er kostnaden forbundet med voldelig kriminalitet, spesielt drap, gjenstand for debatt. I Philadelphia er kostnaden for et drap beregnet til mellom 5-8 millioner dollar, avhengig av hvilken metode som benyttes.

Virkningen av drap i disse kost/nytte-modellene må markeres, fordi drap alene sto for omtrent 80 prosent av den totale kostnaden for kriminalitet i beregningene. Videre er kostnadene for kriminalitet, særlig immaterielle kostnader, tungt basert på teoretiske forutsetninger.

Disse metodene og målsettingene gir imidlertid politiledere nyttig informasjon om hva den potensielle effekten av budsjettendringer medfører, noe de kan kommuniser til ordførere, bystyrer og sentrale politikere, og samfunnet forøvrig.

Endringer i politiets bemanning knyttes til politiets evne til å bekjempe kriminalitet. Å kommunisere disse sammenhengene ut, er viktig for politiets ledere.

Som eksempelet fra Philadelphia viser, kunne de forventede reduksjonene i byens politistyrke ha en betydelig innvirkning på byens kriminalitet i årene som kommer.

Artikkelen er trykket med samtykke fra The Police Chief som driver nettstedet www.policechiefmagazine.org.