Hva vil det si å varsle?

Publisert Sist oppdatert

Hva vil det si å varsle?

  • Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er det som er i strid med lover, forskrifter, avtaler samt brudd på Vest Politidistrikts interne regler, rutiner og retningslinjer.
  • Brudd på den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt, kan også bli vurdert som kritikkverdig. Det er ytringens art som avgjør om det foreligger et varsel.
  • Eksempler på kritikkverdige forhold kan være arbeidsforhold som er i strid med arbeidsmiljøloven, mobbing, diskriminering, korrupsjon, økonomiske misligheter, uforsvarlig saksbehandling, uetisk adferd eller brudd på taushetsplikten.
  • Kritikk av forhold som en arbeidstaker er uenig i kun ut fra sin personlige eller politiske overbevisning, regnes ikke som varsling. Interne personkonflikter vil for eksempel normalt ikke omfattes av begrepet.
  • For at det skal være tale om varsling må det dreie seg om opplysninger som ikke er allment tilgjengelige, men som en arbeidstaker har fått rede på gjennom sitt arbeidsforhold og som kan ha en viss allmenninteresse. Saker som tidligere har vært gjort kjent gjennom media vil som hovedregel ikke være varslingssaker.
  • Varsling oppleves ofte å være en krevende prosess for alle involverte parter. Det gjelder både den som velger å si fra om kritikkverdige forhold, den som mottar og skal behandle varselet samt den eller de som er gjenstand for kritikk. En pågående varslingssak kan også oppleves belastende for et helt arbeidsmiljø. Det er derfor svært viktig at alle involverte parter opptrer ryddig og gjennomtenkt.

Kilde: Retningslinjer utarbeidet for Vest politidistrikt