- Lite gjennomtenkt og vanskelig å gjennomføre i praksis

Politiet vil straffe ungdom hardere enn voksne.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Songstad advarer mot å slutte å straffe ungdom for bruk og besittelse av illegale rusmidler. Han vil begrense rusreformen til voksne rusavhengige personer.

Etter vårt syn er begrensningen problematisk. En rusdiagnose krever en grundig utredning av kompetente helsearbeidere. Dette gjør Songstads modell lite gjennomtenkt og vanskelig å gjennomføre i praksis.  Bruk av straff, også mot unge, krever en solid begrunnelse.  I det minste må det  kunne påvises at straffen fører til merkbart redusert bruk av illegale stoffer. Songstad kan ikke bevise dette. Han hevder at avkriminalisering kun bør omfatte de tyngste brukerne, og i alle fall ikke ungdom under 18 år. Deretter sier han at ungdom som bruker narkotika ikke bør straffes, men få hjelp. Hjelpen skal bare ikke være frivillig. Dette er selvmotsigende og uklart fra politimesteren. 

LES OGSÅ: Som politimester må jeg advare mot konsekvensene av avkriminalisering

Vårt forslag om at behandling som hovedregel skal være frivillig samsvarer med alminnelige helserettslige prinsipper. Tvang er ikke utelukket, men krever en klar lovhjemmel, et akseptabelt formål og en forholdsmessighet mellom mål og virkemidler.

I tråd med lovgivningen ellers foreslår vi at foreldre og barnevern trekkes inn når barn under 18 år bruker illegale rusmidler. Dette er en bedre tilnærming enn straff. Politiet har dessuten ikke den nødvendige barnevernfaglige kompetansen. Bekymringssamtaler, oppfølging og kommunalt samarbeid vil fremdeles brukes. Straff har hindret konstruktiv oppfølging av mange unge og vi håper avkriminalisering vil føre til at flere ungdommer får hjelp. Kriminalisering og straff må bare aldri forveksles med hverken forebygging, hjelp eller behandling. 

Songstads innlegg innebærer faktisk at ungdom skal straffes mer enn voksne. Dette strider mot vanlige oppfatninger om at barn og unge ikke bør omfattes av så strenge reaksjoner som voksne. Noe som må gjelde også i de tilfellene der ungdom bruker illegale rusmidler. 

Debattinnlegget er underskrevet av fire medlemmer av rusreformutvalget. 

LES OGSÅ: Denne delstaten har legalisert cannabis – nå advarer Colorado-politiet Norge

Powered by Labrador CMS