Fornærmedes krav på voldsoffererstatning kan avskjæres allerede på etterforskningsstadiet

Det er skjeldent gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert om at de kan nektes erstatning dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

Publisert

Det er viktig at politiet opplyser fornærmede om at voldsoffererstatning kan nektes dersom fornærmede ikke krever at erstatningskravet tas med i straffesaken når det gjennomføres avhør.

Det følger av påtaleinstruksen § 8-6 tredje ledd at politiet skal informere om adgangen til å kreve erstatning fra staten ved gjennomføringen av avhør, og at erstatning kan nektes dersom kravet ikke er forsøkt tatt med i straffesaken. I praksis ser vi sjeldent at det er gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert særskilt om at erstatning kan nektes dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

For at fornærmede skal kunne motta erstatning fra staten «må søkeren ha krevd at erstatningskravet tas med i en eventuell straffesak», jf. voldsoffererstatningsloven § 3.

Avslo søknaden

Hvis en søker ikke har krevd erstatning i straffesaken, kan voldsoffererstatning avslås fordi Kontoret for voldsoffererstatning legger til grunn at fornærmede var klar over vilkåret i voldsoffererstatningsloven § 3. Det er ikke slik at erstatningsvilkåret ikke er oppfylt bare der vi vet at fornærmede er gjort klar over vilkåret konkret.

Dette kan skje også der søkeren ikke rent faktisk er konkret informert om vilkåret, men hvor vi legger til grunn at politiet har informert om vilkåret i henhold til påtaleinstruksen § 8-6 tredje ledd.

I tilfeller hvor det for eksempel fremgår av avhøret at fornærmede er informert om voldsoffererstatningsordningen generelt, og hvor fornærmede har mottatt brosjyre, vil vi legge til grunn at fornærmede er klar over vilkåret om at erstatningskravet må være krevd tatt med i straffesaken. Dette var tilfellet i Erstatningsnemnda for voldsofres vedtak ENV-2019-2146, hvor politiet hadde gjort søkeren kjent med ordningen og gitt brosjyre. Søkeren sa deretter nei til å fremsette krav om voldsoffererstatning.

Som følge av dette avslo vi søknaden da vi ikke fant at erstatningsvilkåret var oppfylt. 

Viktig at politiet informerer

I ENV-2019-457 la nemnda til grunn at informasjon om voldsoffererstatningsordningen var kjent fordi fornærmede hadde bistandsadvokat i saken som hadde informert om adgangen til å kreve erstatning.

Derfor ønsker Kontoret for voldsoffererstatning å belyse viktigheten av at politiet informerer fornærmede om at voldsoffererstatning kan nektes dersom kravet ikke kreves tatt med i straffesaken.

Dette gjelder også for politibetjenter som skal søke om erstatning for hendelser de har vært utsatt for.