– Vi er ikke enig i at overtidsbruken i PU er ute av kontroll

– Beklagelig at den betydelige innsatsen alle våre ansatte gjør i en utfordrende situasjon blir knyttet til påstander om ukultur, skriver ledelsen i PU.

Publisert Sist oppdatert

Politiets utlendingsenhet er i dag i en krevende situasjon hvor ankomstene av nye asylsøkere til Norge er på et historisk høyt nivå. Vi er for mange asylsøkere det første møtepunkt med norske myndigheter. Vi legger i vårt arbeid vekt på at alle skal mottas med respekt og at oppholdstiden hos oss skal være så kort som mulig. Samtidig er det viktig at vi bruker den tid som er nødvendig for å avklare identitet og bakgrunn for den enkelte søker. Vi vet at de aller fleste som nå kommer inn i Europa er personer med reell flyktningebakgrunn. Samtidig vet vi at det kreves et godt og grundig politiarbeid for å avdekke de få som ønsker å utnytte situasjonen. Takket være en helt ekstraordinær innsats fra våre medarbeidere i disse dager håndteres dette.

PUs hovedvernombud har i et åpent brev til Politiforum, gjengitt i VG, varslet om ukultur knyttet til bruk av overtid i PU. Han uttrykker også bekymring for at den politiske styringen av PU, med høye måltall for retur, gir for stor arbeidsbelastning og går ut over arbeidsmiljøet. Vi er enig i hans vurdering av at PU i dag befinner seg i en utfordrende situasjon. Vi har både høye ankomster og et høyt måltall for returer. Vi er derimot ikke enig i at overtidsbruken i PU er ute av kontroll, og vi deler heller ikke hans oppfatning av at politisk styring er problematisk for politiet.

Les innlegget fra hovedverneombudet her.

PU har gjennom de to siste årene opplevd å få økt måltallene for retur, sist i statsbudsjettet for 2015 til totalt 7800 tvangsreturer inneværende år. Dette har imidlertid kommet med en styrking av budsjettene, som har ført til en rekke nye stillinger, både faste og midlertidige. Dette styrker vår organisasjon vesentlig.

Det forhold at det er Stortinget, gjennom statsbudsjettet, som fastsetter måltallene for retur gir klare føringer for PUs ressursbruk. Det er åpenbart slik at prioriteringer og føringer av politiets arbeid er politisk styrt. Et politi som ikke er under politisk styring er neppe forenelig med et demokratisk samfunn, og vi er dermed uenig i at dette anses som et problem. En vesentlig del av kritikken rettet mot politiet de siste årene har jo nettopp satt spørsmål ved vår etats evne til å følge opp politiske føringer.

Hva gjelder returer ser vi fra politiets side at et økt antall returer også medvirker til nedgang i antall straffesaker. Dette er god kriminalitetsbekjempelse – ikke minst knyttet til arbeidet med bort- og utvisning. Videre mener vi at effektiv retur av personer uten reelt grunnlag for asyl er nødvendig for at asylinstituttet skal beholde sin legitimitet. Vi ønsker dermed å holde et så høyt fokus på retur som overhode mulig.

PUs overtidsbruk i 2015 har til nå i stor grad vært knyttet til måltallsoppnåelse for retur. Det gjelder både vårt operative mannskap som etterforsker ID, pågriper for uttransporterer og ikke minst vårt mannskap på utlendingsinternatet. Vi har vært i en periode med sterk oppbemanning, men har allikevel måttet benyttet tildels mye overtid for å dekke alle oppgavene. Dette tar vi imidlertid på største alvor, og har da også satt i verk tiltak. Bruk av overtid har høy prioritet og er et tema på alle ledermøter. I tillegg har vi en rekke møtepunkter med fagforeningene og vernetjenesten på ulike nivåer i vår organisasjon. PU rapporterer også til Politidirektoratet på overtidsbruk.

Når vi de siste ukene har sett en stor økning i antall ankomster er det åpenbart at det har vært nødvendig å bruke overtid frem til nytt personell er på plass. PU har fått et betydelig budsjett tilskudd som vil sikre nye ansatte for å klare denne økningen, likevel vil det ta noe tid før disse er i arbeid.

Når hovedvernombudet sammenligner overtid i 2014 og 2015 vil dette også komme skjevt ut - i tillegg til at tallet som det vises til er for høyt. Den reelle overtidsbruken er lavere. Vi har i 2015 langt flere ansatte slik at overtidsbelastningen fordeler seg på flere.

Kompleksiteten i våre oppgaver tilsier imidlertid at det vil generere en del overtid – blant annet lange uttransporter og andre oppgaver som ikke kan avbrytes før de er fullført. Nettopp derfor er da også polititjenestemenn unntatt arbeidsmiljølovens regler om overtid.

Verneombudet peker i sitt brev særlig på overtid knyttet til tre politiansatte med lederoppgaver. Dette er forhold verneombudet tidligere har tatt opp i et brev til PUs ledelse og som etter vår oppfatning er svart ut. Vår interne undersøkelse av forholdet viste at dette var overtid som var lederstyrt. Når hovedverneombudet likevel tar dette opp i eksterne kanaler vil PU søke å følge dette opp i tråd med varslingsbestemmelsene.

Les også: Varsler om økonomisk ukultur i PU.

Det er sterkt beklagelig at den betydelige innsatsen alle våre ansatte nå gjør i en utfordrende situasjon blir knyttet til påstander om ukultur. PUs ansatte viser imponerende grad av arbeidsvilje og er svært motiverte for å løse de store oppgavene vi både på ankomst og retur. Det er vi svært stolte over å være en del av. Vi har et viktig samfunnsoppdrag å ivareta – også i tiden som ligger foran oss.