Tilsvar - Mangler ved PHS sin utdanning

Publisert Sist oppdatert

Innlegget til Leiv Kjetil Grimsrud bringer frem informasjon som Politihøgskolen tar alvorlig. Det fremsettes påstand om at en større gruppe studenter i begynnelsen av andre studieår (B2) synes å mangle vesentlig kunnskap og handlingskompetanse på sentrale områder. Foruten fokus på manglende politifaglig kunnskap setter Grimsrud også spørsmål ved de samfunnsvitenskaplige fagene sin plass i bachelorutdanningen.

Selv om aktuelle studentgruppe akkurat hadde påbegynt praksisåret da de beskevne hendelsene fant sted, forventes det at de skal kunne anvende sentrale ”ordensbestemmelser” i politilov og politiinstruks, herunder bruk av håndjern. Det er flere politifaglige og juridiske emner i første studieår som skal bidra til slik kompetanse. Selv om studentene ikke har praktisert politiyrket har de gjennomført praktiske rollespill og andre aktiviteter som skal bidra til at de kan anvende teoretisk kunnskap, alene og sammen med andre.

Hjemmelsgrunnlaget og retningslinjene for å anvende håndjern finnes naturlig nok ikke i sosiologisk teori. Det må en kunne anta at samtlige andreårsstudenter ved Politihøgskolen er kjent med. De samfunnsvitenskaplige emnene har imidlertid en sentral plass i bachelorutdanningen. Det er kanskje først og fremt de som har bidratt til å løfte den treårige bachelorutdanningen til dagens anerkjente nivå. Økt evne til refleksjon, kritisk tenkning og analytiske tilnærminger har bidratt til å utvikle sentrale deler i politiprofesjonen. Dette kommer også til uttrykk gjennom de fleste av videreutdanningene ved Politihøgskolen.

Det er slett ikke ønskelig at Politihøgskolen skal uteksaminere studenter som ikke evner å anvende teori i praktisk arbeid, ei heller studenter som ikke innehar evne til å fatte velbegrunnede og raske beslutninger. Mange sider av politiarbeidet krever nettopp slik kompetanse.

Årlige tilbakemeldinger fra politidistriktene tilsier at de er svært fornøyd med studentene. Grimsrud sitt innlegg samsvarer ikke med nevnte tilbakemeldinger. Innlegget er likevel egnet som innspill i en kontinuerlig prosess for å forbedre bachelorutdanningen.