Svar til politimester Hasseldal

Etter å ha lest Politimester Hasseldals leserinnlegg i forrige nummer av Politiforum, ble jeg kraftig provosert.

Publisert Sist oppdatert

I omtalte sak er det gjort flere feil, både fra ledelsen i Ålesund, og fra Spesialenhetens etterforskningsleder. Dette mener jeg er meget kritikkverdig. Feilene viser også at tjenestemenn ved Sunnmøre politidistrikt har dårligere rettssikkerhet enn sine kolleger.

Hvem bør ha størst tillit til politiet, Hasseldal? Jeg har totalt mistet tilliten til deg og dine rådgivere. Jeg tror ikke jeg er helt alene om det heller. Det eneste jeg har blitt møtt med som pårørende til en tjenestemann, er en arroganse og maktdemonstrasjon som er både ødeleggende og ydmykende.

Det er åpenbart også meningen at man skal slutte i etaten, hvis man har gjort den minste feil i jobben. Hadde det ikke vært for fantastisk mange gode kolleger lenger nede i systemet, hadde min ektemann neppe ønsket å fortsette i jobben. Før julen 2010, visste jeg lite om min manns jobbhverdag. Derfor var det et sjokk for meg – som tidligere HMS-ansvarlig ved en arbeidsplass – å se den interne behandlingen av ansatte i en politietat, hvor kjennskap til HMS-regler tydeligvis er fullstendig fraværende. Pinlig – og ulovlig!

Det er to ting jeg ønsker å belyse fra omtalte sak. For det første: Politimester Hasseldal hevder i Politiforum at han tok hensyn til vår familie ved ikke å starte oppsigelsessak i desember. Det han unnlater å nevne, et at han avviste å behandle ansettelsesforholdet tidlig i september 2011. Det er fire måneder tidligere. Begrunnelsen var at han ville vente på rettskraftig dom. Og dette gjelder ikke i januar 2012?

For det andre ble det etter mitt syn, tidlig gjort en grov feil i Ålesund: Saken ble meldt overordnede på to ulike måter – av ham som selv hadde overdrevet maktbruken, og skriftlig fra en annen tjenestemann. Den skriftlige henvendelsen var svært muntlig, krass og rotete formulert, og innholdet var med all tydelighet ment å skulle diskuteres med en overordnet ved første anledning. Dette ble ikke gjort.

Saken ble i stedet sendt direkte videre til Spesialenheten. Dermed ble hendelsen overdrevet fra første stund. Det medførte svært store konsekvenser for alle involverte. Min mann kjente seg ikke igjen i beskrivelsen. Den uredigerte videoen støtter hans forklaring.

Det slår meg at ledelsen ved Ålesund politistasjon ikke kan ha lest et viktig offentlig dokument som heter «Rundskriv nr. 3 av 6. september 2006», utgitt av Riksadvokaten. Jeg anbefaler for øvrig alle tjenestemenn å lese det. På side 7 i rundskrivet står det blant annet:

«Dersom et politidistrikt eller særorgan selv får mistanke om at det kan være begått straffbare forhold i tjenesten, kan det foreta noen enkle undersøkelser for å bringe på det rene om det er grunnlag for å sende saken til Spesialenheten. Regulær etterforskningsvirksomhet skal overlates Spesialenheten».

Denne «glippen» har kostet oss over ett års helvete. Saken kunne faktisk vært løst med tilståelsesdom. Feilen føres videre ved at politimesteren gjennom sin behandling kun så på den opprinnelige tiltalen og ikke på resultatet av rettsbehandlingen. Det er dessuten skremmende at en politimester har så lite tillit til det norske rettssystemet. Argumentene til Hasseldal om at retten krever strengere beviskrav enn tjenestemannslovens § 15, faller i denne saken også på sin egen urimelighet.

Hvis Hasseldal hadde tatt seg tid til å følge rettsbehandlingen i Lagmannsretten, hadde han registrert at Spesialenheten hadde sitt svare strev med å finne en speilsak til saken. De som ble nevnt, var så langt unna både i tema og innhold at det var nærmest latterlig. De gikk så langt tilbake som til 1960-70 tallet for å finne noe som kunne likne. Det vil si at det ikke finnes tilsvarende bagatellmessige saker som er tatt så langt opp i systemet.

Så Hasseldal: Nei, dette var ikke en krevende sak for politidistriktet. Det er dere i ledelsen ved Ålesund Politistasjon som har gjort det til en krevende sak. Både for tjenestemenn på Sunnmøre og spesielt for oss som familie. Jeg er ikke like tilgivende som min ektemann. Til det har det siste drøye året kostet meg for mye.

Den «grundige behandlingen» du har gjennomført, har ført til fravær av tillit til maktapparatet. Den grenser til maktmisbruk. Jeg håper Sunnmøre politidistrikt kan lære av feilene sine og gjøre noe med sine manglende rutiner. Jeg kommer for min del ikke til å ha tillit til ledelsen ved Ålesund politistasjon igjen, før jeg ser den består av folk med nok faglig tyngde og evne til medmenneskelighet – også overfor egne ansatte.