Stor variasjon i opplæring av mannskaper med begrenset politimyndighet

«Felles nasjonal plattform og krav i opplæringen», og status i dag: Politiets Fellesforbund (PF) vedtok på landsmøtet i Molde, november 2012 følgende:

Publisert Sist oppdatert
  • PF mener det er viktig å få en felles nasjonal plattform og krav i opplæringen av enkelte grupper i etaten. Det bør gjelde alle som jobber direkte i straffesakskjeden og andre sivile som utfører oppgaver knyttet til operative gjøremål.
  • Det må settes klare rammer for hva den enkelte med begrenset politimyndighet kan gjøre av politifaglig arbeid.

PF har jobbet med dette temaet i noen år. Vi hadde to sentrale samlinger for tillitsvalgte i gruppen uniformerte tilsatte med begrenset politimyndighet, høsten 2010 og våren 2011.

Dette ble en arena for erfaringsutveksling for arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere. PF foretok så en kartlegging av opplæringen til denne gruppen i de forskjellige distriktene som har slike stillinger. Resultatet viste stor variasjon i opplæringen, fra ingen kurs/opplæring til flere måneder med kurs og påfølgende fadder/mentor ordning. I noen distrikter deltar disse på deler av IP-kurset, mens i andre distrikt er det ingen oppfølging eller trening/øvelse.

Kravet på opplæring per i dag, i følge Rundskriv G107/00, er kun 40 timer. Dette sier ikke noe om innhold som jus, psykologi, lovverk, arrestasjonsteknikk eller lignende.

Derfor er det veldig varierende opplæring, ofte kun i lokale rutiner og dataprogrammer. Tillitsvalgte for denne gruppen ønsker at studiet som Politihøgskolen (PHS) har i dag, blir obligatorisk. Til sammenligning har vektere fra cirka 100 timer til over 270 timer opplæring før de kan jobbe, eller to års utdanning for fagbrev som vekter.

Sistnevnte informasjon er hentet fra presentasjonene til forbundssekretær Liv Ova Graham, som ble framført for samlingen i april 2011, og samlingen for sivile kontaktpersoner i september 2011.

PF har som en ansvarlig organisasjon fulgt opp innspillene blant annet i media, politisk, bidratt til kartlegging av kompetanse og spilt inn temaet til HAMU.

I mars 2011 ble dette tatt opp i HAMU som gjorde følgende vedtak:

«Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at ansatte med begrenset politimyndighet får nødvendig opplæring som er i samsvar med de arbeidsoppgaver som skal utføres. HAMU er tilfreds med det utviklingsarbeidet som pågår i regi av PHS og ber om at POD følger opp bemanningsplanen mot 2020 på dette felt og at dette arbeidet skjer i samarbeid med den valgte vernetjeneste og tjenestemannsorganisasjonene».

I det samme HAMU-møtet fremkom det at POD er i dialog med PHS med sikte på å utarbeide et standardisert opplæringsopplegg for de forskjellige kategoriene personell, samt å kartlegge behovene for slik opplæring.

AML (Arbeidsmiljøloven) stiller krav til nødvendig informasjon, opplæring og øvelse slik at de tilsatte skal være i stand til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Hva er status i dag?Siden 2008 har PHS hatt om lag 145 studenter i denne gruppen gjennom en grunnmodul, og 24 personer vil i løpet av denne høsten fullføre modul 2. På landsbasis er det rundt 550 personer som jobber med begrenset politimyndighet i diverse stillinger.

PF sendte en formell henvendelse til POD høsten 2011, som en oppfølging av HAMU-vedtaket og kompetansekartleggingen av uniformerte politisivile. Henvendelsen ble ikke besvart.

PF har i november 2012 på ny vært i kontakt med POD, og purret på den tidligere henvendelsen. POD har i denne dialogen lovet de skal se nærmere på henvendelsen og gi et svar. PF er for øvrig kjent med at høgskolelektor Per Håkon Sand skal skrive en prosjektbeskrivelse som omhandler bruken av begrenset politimyndighet.

PF har med sitt landsmøtevedtak forpliktet seg til å fortsette å presse på at dette blir tatt hånd om av POD. PF jobber videre for at POD skal gjøre noen konkrete grep for å få på plass en felles nasjonal plattform og krav i opplæringen til de sivile som jobber direkte i straffesakskjeden, og de sivile som utfører oppgaver knyttet til operative gjøremål, som arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere.