Sosiologi skal styrke politiutdanningen

De siste utgavene av Politiforum har hatt flere innlegg med til dels sterke meninger om sosiologifaget i bachelorutdanningen for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Senest ved et velskrevet innlegg av student Harald Hellerud som mener at sosiologi går på bekostning av viktig operativ trening.

Debatten om sosilogifaget foregår også internt på Politihøgskolen. En slik debatt er velkommen. Skal vi videreutvikle utdanningen må vi være i stand til å se kritisk på dens innhold, og vi må foreta endringer i takt med de evalueringer som kommer.

Men for å være tydelig: Sosiologi har sin berettigede plass i politiutdanningen. Sosiologi skal blant annet bidra til at studentene blir i stand til å «kjenne til avgjørende uformelle trekk ved samfunnet som har stor betydning for politiarbeidet; som for eksempel strukturer som skaper og opprettholder sosial ulikhet, sosiale maktforhold, utstøting og marginalisering.» [1]

Videre heter det i rammeplanen: «Politiets arbeid i et samfunn preget av mangfold, skal stå sentralt. Studentene skal bli i stand til å møte ulike grupper i samfunnet med respekt og toleranse, uavhengig av alder, kjønn, kultur, livssyn og virkelighetsoppfatning.»

Kunnskap og valg

Et moderne politi har behov for ansatte som er i stand til å arbeide kunnskapsbasert. Medarbeidere som forstår samfunnet rundt seg, kan lese sitasjoner og velge hensiktsmessige løsninger ut fra dette. Et moderne politi må ha medarbeidere som er i stand til å evaluere sine tjenestehandlinger og trekke lærdom av dette. Sosiologifaget skal, sammen med flere andre fag, bidra til det.

Ikke alle fag eller emner i en utdanning oppleves like interessante eller relevante når man er underveis i studiet. Noen emner kan ikke umiddelbart kobles til konkrete handlingsvalg i yrket. Noen emner er av en slik art at de forbereder for yrket ved å gi begreper for å kommunisere og reflektere med. Moderne profesjonsutøvelse, enten det er som sykepleier, sosionom, lærer eller politi krever en rekke slike begreper. Et godt politi kan begrunne sine tjenestehandlinger utfra den konteksten han eller hun står i. Sosiologien er et emne som skal bidra til at tjenestepersonen blir i stand til det.

Endringer kommer

Så er det mulig at noe av innholdet i sosiologien ikke er tilpasset yrket vi utdanner for. Vi har nå en intern prosess for å gjøre faget mer profesjonsrettet. Det betyr ikke at sosiologi utgår som emne i politiutdanning. Det betyr heller ikke at sentrale grunnbegreper i sosiolog tas ut av pensum, men at begrepene brukes i en politikontekst - slik at studentene ser relevansen og kan bruke begrepene i yrket. Det handler om å sette fremtidens politi i stand til å håndtere fremtidens oppgaver. Samtidig handler det om noe så enkelt og viktig som å ta tilbakemeldinger fra studenter på alvor.

[1]Rammeplan for Bachelor – politiutdanning. Godkjent av Justis- og politidepartementet 10. juli 2007