Snakk med meg!

Barnekonvensjonens § 12 er klar i sin tale. Den sier at: «Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt».

Publisert Sist oppdatert

Det er behov for at flere enn barnevernet tar inn over seg denne bestemmelsen som er gjort til norsk lov. Konfliktrådet i Sør-Trøndelag erkjenner at vi som offentlig etat i enda større grad må innrette vår virksomhet etter barnekonvensjonens § 12.

Dette medfører at man i første omgang identifiserer barna som berørt i de ulike sakene som konfliktrådet håndterer, og videre legger en strategi for hvordan barnets stemme kan bringes inn i møterommet.

Konfliktrådet oppsto blant annet som et tiltak for å hindre at unge lovbrytere ble satt i fengsel. Vi har således mange års erfaring i å håndtere ungdommer i dialog som både lovbrytere og som krenket. I tillegg har vi i de siste tre-fire årene gjennomført prosjektet familievold, forsoning og forebygging, som er en del av regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Oppdraget fra politi- og justisdepartementet har i korte trekk vært dialog og nettverksbygging rundt barn og familier som opplever vold i hjemmet. Likevel ser vi nå at fokuset på barnets meninger må tillegges enda større vekt.

Barnets behov

Barns rett til deltagelse handler ikke om at de skal bestemme selv, men at de skal ha mulighet til å si sin mening og påvirke beslutninger. Det er et grunnleggende behov, også for barn, å ha innflytelse i eget liv. Det er viktig å merke seg at barnet har en rett til å si sin mening, og ingen plikt. Barnet skal ikke føle seg presset til å uttale seg.

Å snakke med barn, kan føles som en utfordring, og forskning viser at til og med barnevernstjenesten i overraskende liten grad snakker med barna sakene gjelder.

I evalueringsrapporten for familievoldsprosjektet i konfliktrådet, er en 15 år gammel gutt, som var utsatt for vold fra sin far, referert: «Æ føle at det va viktig ka æ syns…det føltes ikke så godt når det skjedde (volden) og det va det viktig for dæm å vit…det va godt å få det ut».

Gutten sier videre: «Æ ville spørre han pappa om hvorfor han gjor det, æ hadd aldri turt å spørr han face to face liksom».

Uttalelsene avdekker et behov for å stille spørsmål og få snakket med noen om det som skjedde. Gutten fikk svar fra sin far, en unnskyldning og forsikring om at han ville søke hjelp for sitt sinneproblem.

Barnets stemme

Det er mange måter å involvere barnet på før, under eller etter møte hos oss i konfliktrådet:

  • Det kan være tilstede under hele eller deler av møtet.
  • Det kan skrive brev som formidles av megler eller andre under møtet i familien.
  • Noen barn skriver dikt, sanger eller tegner.
  • Det kan la seg representere av støtteperson eller meglerne kan formidle det de ønsker etter et formøte.
  • Meglerne kan gi informasjon til barnet i etterkant av møtet i familien om hva som ble utfallet.

Konfliktrådet har tatt et steg inn i et spennende og viktig landskap og utfordrere flere til å gjøre det samme.