Nyttårsønske: Tillitsbygging

Når dette innlegget leses, har vi sannsynligvis blitt kjent med Regjeringens forslag for å omstille politiet.

Publisert Sist oppdatert

Ut i fra signaler vi har fått over lengre tid, vil jeg anta at forslaget inneholder relativt store endringer i dagens politidistriktsinndeling. Det er grunn til å anta at flere av dagens politidistrikter forsvinner og at de foreslås organisert i større politidistrikter.

Det reformarbeidet som vi nå står foran, må vise at vi evner å lære av tidligere omstillingsprosesser i politi- og lensmannsetaten. I samband med «Politireform 2000» gikk vi fra 54 til 27 politidistrikter. Jeg har i tidligere verv som forbundssekretær vært så heldig at jeg har arbeidet med omstilling og endring i regi av Politiets Fellesforbund (PF). Jeg har i den anledning besøkt de 27 politidistriktene flere ganger og deltatt i utallige møter og samlinger knyttet til omstilling og endring av politi- og lensmannsetaten.

Disse møtene har vært lærerike og det har gitt grunnlag for refleksjon. I flere av dagens 27 politidistrikter oppleves det at gammel politidistriktstruktur (fra den gang det var 54 distrikter) og kultur, fortsatt er nokså levende. Og holdninger som «vi og dem» innad i dagens politidistrikter, er slettes ikke ukjent. Avstanden til «ett politi» kan mange ganger virke nokså lang. Omtrent samtlige distrikter viser i tillegg til manglende fokus på erfaringslæring fra tidligere prosesser med reformarbeid, og peker på manglende evne til å lære som en svakhet i utviklingen av politiet.

Dette bakteppet vil kunne vise seg å bli en utfordring for den prosessen vi nå går inn i dersom vi ikke evner å lære av historien. Denne utfordringen er hittil lite reflektert i de dokumenter som jeg har lest om kommende endringsarbeid i politi- og lensmannsetaten.

Mitt store ønske for det nye året og for den reformprosess vi etter hvert går inn i, er attillitsbygginginnad og mellom de politidistrikt som Stortinget etter hvert vedtar å slå sammen, kommer sterkere i fokus. Jeg tror bevisst tillitsbygging mellom politidistrikt som skal slås sammen er en nødvendig prosess og grunnleggende viktig for å kunne lykkes med reformprosjektet - et reformprosjekt som egentlig må dreie seg om kulturpåvirkning og ledelse.

Muligheten for i større grad å skape «ett politi» avhenger av tillit innad i de nye politidistriktene. Etter Stortingets beslutning vil Politidirektoratet få ansvaret med å lede reformarbeidet. Det er viktig å erkjenne at gjensidig tillit er noe som må skapes gjennom prosessen, og tillit er ikke noe som oppstår automatisk.

Evnen til kommunikasjon mellom Politidirektoratet og politidistriktene må derfor komme sterkere i fokus i den kommende reformprosessen. Og i den sammenheng vil det være viktig at man tydelig viser at man har lært av tidligere omstillinger, og ikke ensidig organiserer utviklingsarbeidet gjennom tung toppstyring fra Politidirektoratet. Erkjennelsen av at det også er behov for tillitsbygging mellom Politidirektoratet og politiet utenfor Politidirektoratet, er grunnleggende for å lykkes med den kommende reformen.

Jeg tror politiet ute i landet er rede til å ta utfordringen med både å utvikle organisasjonen og samtidig drifte daglige oppgaver. Fokus på helhetstenking og evne til å ta ansvar må i 2015 gå som en rød tråd gjennom politiorganisasjonen. Dersom tillitsbygging innad og stor grad av involvering kommer i fokus, og publikums krav til politiet meddelt gjennom politikerne tas på alvor, vil reformprosessen lykkes. I så fall er målet om «ett politi» – et fornyet og forbedret politi – innenfor rekkevidden av den beslutning vi kan forvente at Stortinget fatter.

Godt Nytt År!