Vegard Kristiansen, hovedverneombud i Salten.
Vegard Kristiansen, hovedverneombud i Salten.

Nærpolitireformen – tidenes største bløff

– Jeg sa en gang at vi må være positive til omstillingen som kommer. Da trenger vi økonomisk hjelp. Men vi får ingen drahjelp, vi får innstramminger på budsjettene hvert år.

Publisert Sist oppdatert

Tenk deg en voksende plante, han trenger vann for og vokse og overleve. Tenk at denne voksende planten får mindre og mindre vann for hvert år som går, til slutt så vil planten i beste fall slutte og vokse og verste og kanskje i mest realistiske fall visne. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa en gang at man med slike bevilgninger styrer mot en kontrollert avvikling, og slik kan det se ut som vi også driver med i politietaten.

Politidistriktene er tildelt midler for 2016. Det er tildelt midler i et år der vi skal drifte som normalt, samtidig som vi skal gjennom den største omstillingen i etatens historie. Vår politidirektør lover et mer effektivt politi i fremtiden når omstillingen er ferdigstilt. Ordet ”effektivt” uttalt fra ledere på dette nivået betyr egentlig ”innstramminger”, og innstramminger i det offentlige betyr en betydelig reduksjon av de som faktisk produserer noe. Beredskap, etterforsking og forebygging vil bli skåret ned til et minimum, mens etaten fylles av prosjekt- og lederstillinger. Sannheten er at jo flinkere vi er og mer penger vi effektiviserer, jo mer penger tar POD fra oss. I andre enden venter et akkurat samme politi med like elendige budsjetter.

Politidirektøren har uttalt at det er viktig og bygge en organisasjon ovenfra og ned, noe som gjenspeiler seg i tildelingene. Men det er vel noe som er galt når en leder tenker dette? Hva skal man med eksempelvis et POD uten politi ute i gaten, er ikke eksistensen til POD unødvendig da? Etter at tildelingen kom, og jeg etter hvert ble kjent med denne, samtidig som jeg opplever fortvilelsen fra mine ledere, så er jeg ikke noe annet en dypt frustrert. Denne frustrasjonen kommer i 2016 til å smitte ut i organisasjonen og den store flotte omstillingen begynner å miste tillit.

Jeg sa en gang på en omstillingssamling at vi må være positive til omstillingen som kommer. Måten vi snakker på skal være positiv, vi trenger det i en slik krevende prosess. I tillegg utfordret jeg lederen for Prosjekt nye politidistrikter på at hvis vi skal takle omstillingen uten å miste positiviteten fra de ansatte eller tilliten hos publikum, eller uten å ligge tilbake i steinalderen på investeringer, så trenger vi økonomisk hjelp. Men vi får ingen drahjelp, vi får innstramminger på budsjettene hvert år.

Etter 22.juli var nok de fleste enig om at vi trengte en omstilling, et mer effektivt politi for publikum og befolkningen. Jeg opplevde kolleger som var klare til å gjennomføre denne omstillingen fordi vi så behovet for en mer effektiv ledelse, og flere politi ute i gata. Gjennom snart fem år så har de fleste også mistet motivasjonen til omstillingen, og den motivasjonen blir ikke noe bedre når ledelsen skal informere de ansatte om et budsjett som ikke går i balanse uansett hvordan vi snur på steinene. Løsningene er jo vakante stillinger, ingen investering og ordre om å kun fokusere på politikernes måltall.

Hverdagskriminaliteten kommer til å bli prioritert bort, og politimesteren som for noen år siden beordret en slik prioritering var nok forut for sin tid. For denne gangen kommer det slike signaler fra politidirektøren og justisministeren. Skal virkelig politiet prioritere bort oppgaver for å tilfredsstille et luftslott, skal vi gå dit at vi mister vår dyrebare tillit hos publikum for å gjennomføre en omstilling som kun ser bra på et papir til nå? Tilbudet til publikum kommer til å bli svekket og ikke minst kommer mange distrikt fortsatt til å ha utstyr som kunne fint kunne vært hentet ut av en Olsen-banden-film.

Det som er bekymingsfullt er også den skjeve delingen av midlene, noe som er forsøkt argumentert for til POD ved flere anledninger.

Eksempel: I Nordland PD så tildeles det ca. 700.000 per politimann, i de distriktene med best tildeling ca. 900.000. Et forsiktig anslag for Nordland ville gitt oss ca 70 millioner ekstra på budsjettet med samme tildeling. Distrikter blir oppfordret til bedre økonomisk styring, men det er dessverre noen andre fakta som må belyses før man beskylder distrikter for dårlig styring.

Omstilling av politiet som man har valgt og kalle ”nærpolitireformen” kommer mer og mer frem som en økonomireform, der man ser for seg et politi som kan måle alt i tall og statistikker, og hvis ikke statistikkene eller tallene stemmer så har vi ikke gjort dette rett. Med fare for at noen på politisk eller på det administrative nivået har glemt av hva det er som styrer politiet, så tillater jeg meg å minne dem på at politiet i stor grad er hendelsesstyrt, og vi skal være i beredskap for sikkerheten til det norske folk. I tillegg så er faktisk politiets kjerneoppgave å forebygge kriminalitet. Dagens politi styres mot et reaktivt politi som ikke er i stand til forebygging pga. økonomi.

POD har ved flere anledninger fått tydelige signaler om hvordan det står til i forbindelse med tildelingene av penger, og hvor lite som egentlig skal til for å gi litt økonomisk drahjelp i en kritisk situasjon. Når de da fortsetter med å dra inn penger i stedet for å øke budsjettene, så vitner det om en total arroganse.

Hverdagskriminalitet bortprioriteres, dårlig beredskap, dårlig utstyr og en beskjed om at vi ikke kan rykke ut på grunn av økonomi kommer fortsatt til å prege politiet. Den såkalte ”nærpolitireformen” er etter mitt syn tidenes bløff fra POD, og for meg er det underlig at våre politikere som har tilført midler til etaten tillater at midlene stopper på toppen i politiet.