Det er en forutsetning at de som ansettes kan spå hva som kommer til å skje i de enkelte distrikt på ukesbasis, skriver artikkelforfatteren om stillingsutlysningen.
Det er en forutsetning at de som ansettes kan spå hva som kommer til å skje i de enkelte distrikt på ukesbasis, skriver artikkelforfatteren om stillingsutlysningen.

Ledig stilling: Spåkone

For bedre å kunne tilpasse politiets målstyring og resultatoppnåelse, samt sikre en tryggest mulig nedbemanning av det operative personell, er det besluttet å ansette en spåkone i hvert av landets politidistrikter.

Publisert Sist oppdatert

Det er en forutsetning at de som ansettes kan spå hva som kommer til å skje i de enkelte distrikt på ukesbasis. Det er også en forutsetning at de som ansettes, samtidig kan forutsi hvor hendelsene vil finne sted.

Spådommene vil danne grunnlaget for bemanningen på de enkelte tjenestesteder

Ansettelsene er helt i tråd med den aller nyeste lederteorien relatert til styring av etater hvor arbeidsoppgavene er uforutsigbare. Også denne teorien er navngitt med en «trebokstavsforkortelse»: LBP (Leading By Prediction). Som de fleste andre styrings-målings- og ledelsesinstrumenter, kommer denne fra USA.

Ettersom politietaten ikke gis økonomiske midler til å ansette tilstrekkelig antall ansatte for å ivareta publikums sikkerhet, vil en forutsigbarhet relatert til forestående hendelser være et godt hjelpemiddel.

Ved å kunne forutse tid og sted for: Trafikkulykker, vold i nære relasjoner, sedelighetsforbrytelser, identitetstyverier, innbrudd, slagsmål, savnede personer, terroranslag, butikktyverier, ulovlig innvandring, menneskehandel, narkotikaforbrytelser og ellers alle mulige forhold hvor politiet forventes å gjøre en innsats, kan man på en tryggere måte holde antallet ansatte på lavest mulig nivå.

Ved å forutsi hendelser hvor politiets innsats er nødvendig, vil denne etaten kunne styres som en hvilken som helst produksjonsbedrift. Dette vil igjen gjøre at alle måleparametere og implementerte styringssystemer endelig vil passe for denne etaten.

Budsjettene vil følgelig også komme i balanse over tid. En forutsigbarhet vil endelig gjøre det mulig å styre denne etaten etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Følgene ved feil i spådommene, vil selvfølgelig kunne få fatale konsekvenser. Dette må da ses opp mot de økonomiske gevinstene LBP innebærer. Det er under vurdering hvorvidt den enkelte spåkone kan holdes personlig ansvarlig dersom det oppstår alvorlige hendelser som ikke var forutsett.

Politietaten ønsker å være inkluderende, derfor oppfordres også menn å søke. I det hele tatt kan hvem som helst som mener at de kan forutsi alt som kommer til å skje, søke.

For å sikre at søkere ikke er ute etter økonomisk vinning, men at det ligger til grunn en genuin interesse for å utføre en innsats for samfunnets beste, avlønnes stillingene som PB1. Videre avansement, blir også som PB1: Ikke kompetansebasert, men sett i relasjon til det enkelte politidistrikts økonomi.