Hva skjedde med saken om ny lederforening under paraplyen til PF?

Høsten 2013 skrev Politiforum om en egen lederforening som en del av PF. Dette har lederne lenge etterspurt.

Publisert Sist oppdatert

Forhåpningen var derfor stor til landsmøtet (LM) i Sarpsborg og mange ble skuffet da det viste seg at et vedtak ble utsatt. I forkant av LM erfarte vi at det var et sprik mellom ledernes ønske om lederforening og flere andre tillitsvalgtes forståelse av hva dette kunne innebære. Det kom opp spørsmål som en ikke kunne gis gode svar på og det ble usikkerhet rundt forslaget.

Derfor tok forbundsstyret en klok beslutning og kom med et nytt forslag som ble vedtatt av LM. Forslaget gikk ut på å nedsette en ny arbeidsgruppe som skal se på forslaget frem mot LM 2014. Ut fra dette har forbundsstyret nå kommet med et mandat til en nylig nedsatt arbeidsgruppe som har sitt første møte i midten av februar.

PF er en organisasjon hvor det heldigvis er åpenhet for å komme med kritiske og relevante spørsmål. Hvis vi skal kunne presentere en lederforening som en del av PF, er det særs viktig at vi har rydde bort all tvil før LM 2014 gjør et vedtak.

I rapporten Organisasjonsmessig status for ivaretakelse av ledermedlemmer i Politiets Fellesforbund er det gjort flere funn det er viktig at organisasjonen er klar over. Rapporten er god og omfangsrik. NPL fremhever 8 punkter:

  • Rapporten som helhet bekrefter behovet for en egen lederforening som en del av PF.
  • Ordningen med ledertillitsvalgte/lederkontakter og lokale utvalg opprettholdes.
  • Vi må utarbeide samarbeidsavtale/regelverk for ivaretakelse av ledermedlemmene
  • PF-lederne må inkluderes i PFs sentrale forhandlingsutvalg på tariff.
  • Det foreslås at Norske politiledere får nytt navn.
  • Ny leder for PF-ledere blir frikjøpt.
  • En forbundssekretær på heltid.
  • Målgruppen er ansatte med personal-, budsjett- og resultatansvar.

Det er når vi trekker frem slike punkter at motstand kommer frem i organisasjonen. NPL ønsker ikke at vi skal gå rundt grøten, men at alle skal skjønne hva en lederforening vil innebære. Vi ønsker kritiske spørsmål slik at vi får alle eventualiteter på bordet og diskutere dem i åpenhet.

Det er viktig å forstå at målet til NPL aldri har vært å svekke PF som organisasjon. Lederne har i mange år uttalt et behov for å kunne stå sterkere i PF. Det gjelder deres økonomiske interesser, faglige behov, arbeidsmiljø og tilhørighet til PF. Vi som i dag er definert inn under NPL, føler en sterk tilhørighet til PF. En lederforening under paraplyen til PF vil bli det beste alternativ for samtlige ledere i hele politi-Norge.

Ved arbeidskonflikter får ledermedlemmene helt spesielle utfordringer. Vi tas ut av SMS-grupper og får ikke samme info som de øvrige medlemmene. Flere tiltak som ble iverksatt ved risikokampen var målstyrt direkte mot egne medlemmer. Ved forhandlinger sitter vi ofte på «andre siden» av forhandlingsbordet. Lokalt stiller i all hovedsak lokallagsleder som tillitsperson for arbeidstaker når det er en arbeidskonflikt. Mange savner muligheten til også å kunne ha en tillitsvalgt sammen med seg i slike situasjoner. Vi må komme til en erkjennelse at lederne har behov som PF per i dag ikke klarer å ivareta på en god nok måte.

Hvilke utfordringer vil en lederforening kunne skape for PF? Vil andre grupperinger internt i PF kreve samme løsning? Mister lederne lokal forankring? Mister lokallagene inntekter fra lokal kontingent? Svekkes makten til lokallagslederne? Krever lederne for stor plass i PF? PF er for arbeidstakerne og skal ikke prioritere lederne slik leder ønsker?

Det er mange spørsmål vi må finne svarene på før LM settes i november 2014. Vi må ha en debatt i lokallagene i tiden som kommer. NPL er opptatt at vi skal ha en god prosess og at hele PF kan erkjenne at det vil styrke PF om lederne forblir medlemmer i PF. NPL håper at LM 2014 kan gi oss en ny lederforening som har forankring i alle ledd i PF. Da må vi bruke tiden som er igjen godt. Alle konstruktive innspill mottas med takk!