Humlegårds bomskudd?

Så kom katta ut av sekken! Onsdag 16. desember 2015 vil fremstå som en trist dag for en helhetlig og samordnet krisehåndtering i det nye Sør-Øst politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Dette var dagen da de tunge og velfunderte dokumentene som foreslår fremtidig organisering av nødmeldetjenesten knapt var verdt det glansfulle papiret de er skrevet på. Dette var dagen da de tre samlokaliserte nødmeldingssentralene (110, 112 og 113) i Drammen opplevde å bli sviktet av politidirektøren.

Ikke bare vi ble sviktet, men mest av alt publikum som vi er satt til å betjene. Alle som jobber ved de tre samlokaliserte nødmeldingssentralene er selvfølgelig skuffet og sjokkerte på egne vegne, men mest av alt på publikums vegne. Det undres om vi har vært vitne til et taktisk renkespill i korridorene hos POD? Har ventetiden vært et skuebrød hvor valget egentlig var tatt for lenge siden?

Som de eneste samlokaliserte nødmeldingssentralene i Norge, har Drammen drevet et unikt utviklingsarbeid til beste for publikum. Vi har utviklet felles rutiner og verktøy ved alvorlige hendelser som har redusert tiden fra telefonen ringer inn og til en av nødetatene er på stedet med hele 2 minutter og 40 sekunder. Effektivitet og kvalitet er helt avgjørende når sekundene teller og det står om liv og helse – vi vet at dette har reddet liv!

Likevel fremholder politidirektøren at vrakingen av Drammen ikke vil ha betydning for innbyggerne. Vi har utviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er grunnmuren i felles situasjonsforståelse for krisehåndtering. I Tønsberg vil kun 110 og 112 bli samlokalisert. Når man ser dette i sammenheng med Gjørv-kommisjonens rapport, kan man stille seg spørsmålet om politidirektøren ikke evner å lære av kritikken etter 22. juli-hendelsen?

I 22. juli-kommisjonens rapport (s. 142) kan man lese følgende: «For denne aksjonens vedkommende har involverte operasjonssentraler i ulik grad evnet å sikre viktig informasjon fra innringere. Så langt kommisjonen kan se, har Søndre Buskerud løst denne delen av oppdraget tilfredsstillende».

I Hovedredningssentralen tilsynsrapport i 2014 kan man lese: «Samvirket fungerer svært godt på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Tilsynet observerer god effekt av samlokaliseringen av de tre nødetatene». Lukker politidirektøren øynene for dette i sin beslutning?

Politidirektøren bruker rekrutteringsgrunnlaget som et av argumentene for vrakingen av Drammen. Vi derimot, mener dette argumentet snarere taler for Drammen. En million mennesker har under en time reisevei til Drammen. Drammen er Norges femte største tettsted med 112.000 innbyggere etter SSBs beregningsmåte. Tilsvarende for Tønsberg er 51.000 innbyggere.

Drammensregionen vokser nest raskest i landet. I beregningene har politidirektøren kun lagt til grunn intern flytting av mannskaper i Sør-Øst politidistrikt, og dette er mildt sagt trangsynt. I PODs rapport «Kompetanse på operasjonssentralen» beskrives rekrutteringsutfordringene ved politiets operasjonssentraler. Drammen har ikke hatt rekrutteringsutfordringer, og personell søker til Drammen på grunn av det spennende fagmiljøet. Valg av hovedsete skal være fremtidsrettet. Lever politidirektøren i fortiden?

Det er all grunn til å reise spørsmålstegn ved politidirektørens beregninger, både med tanke på kostnader og areal. I Drammen er alle sentralene allerede samlet og det er plass for utvidelse i fremtiden. Her er det allerede investert 38 millioner kroner i de eksisterende sentralene. I Drammen vil alle tre nødsentralene kunne opprettholde normaldrift under byggeperioden som i tillegg vil være kortere enn i Tønsberg. Opprettholdelse av Drammen ville samfunnsøkonomisk sett være mest gunstig. Er helhetstanken fraværende hos politidirektøren?

Gjennom nesten seks år har de tre sentralene i Drammen skapt et fagmiljø med høy kompetanse og fremtidsrettet utvikling. Vi har fått til et unikt og tett samvirke mellom de tre sentralene som få trodde på i utgangspunktet. Vi har vist til resultater og at det går an. Vi har skapt et engasjement og en kultur blant de ansatte til beste for befolkningen. Vi er rustet til å møte fremtidens samvirkeutfordringer slik samfunnet forventer. Dette vil nå forvitre. Politidirektøren bruker argumentet om at Drammen er dyrere, men dette er marginalt. Vi registrerer at politidirektøren mener at seks år med hardt arbeid og utvikling ikke er verdt pengene!

Samtlige operasjonsledere ved 110, 112 og 113 i Drammen er svært skuffet over det spillet som har foregått i forbindelse med valg av hovedsete i det nye Sør-Øst politidistrikt. Dette er en beslutning der politidirektøren ikke helt har tatt inn over seg hva som er til beste for publikum. Vi opplever at helhetstanken, utvikling og publikums beste betyr lite og at agendaen har vært en helt annen. Går politidirektøren baklengs inn i fremtiden?

Vi som jobber ved de tre samlokaliserte nødmeldingssentralene i Drammen er stolte og vil stå på videre. For oss er hensynet til publikum viktigst. Hva er viktigst for politidirektøren?