Foto: Illustrasjonsbilde
Foto: Illustrasjonsbilde

Vold i nære relasjoner - regjeringen følger ikke opp

Det har vært en eksplosjon i antall saker, men det er ikke bevilget nok penger for å følge opp disse.

Publisert

Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker.

Interpellasjonen som ble reist av Sosialistisk Venstreparti (SV) i Stortinget 4. desember vedrørende vold i nære relasjoner, peker på et alvorlig tema vi også har diskutert tidligere i stortingssalen. Forrige gang påpekte Arbeiderpartiet at den såkalte opptrappingsplanen til regjeringen slett ikke var en opptrapping. Og slik er det dessverre fortsatt, det blir for mye prat og for lite handlekraft. Det hjelper ikke barn at voksne prater. Det trengs handling.

Fremdeles følger ikke regjeringen opp dette kritiske arbeidet på en god nok måte. Når bevilgningene uteblir, ja da ser vi konsekvensene så alt for tydelig.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger foreslått tiltak i Stortinget for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Det er alvorlig at regjeringen ikke har fremmet en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner etter at den forrige gikk ut i 2017. 

Trenger styrkning

Handlingsplaner som har en tydelig beskrivelse av tiltak og når tiltak skal gjennomføres er et verktøy som har vist seg å fungere svært godt tidligere.

Det har vært en eksplosjon i antall saker, men det er ikke bevilget nok penger for å følge opp disse. Dette må regjeringen ta inn over seg.

Statistikk fra politiet viser at antall saker som gjelder seksuell handling, omgang og krenkende adferd utført mot barn mellom 14-16 år har økt med 182,3 prosent siden 2013. Samtidig har altså politidistriktene som skal etterforske sakene fått mindre økonomisk handlingsrom under Solberg-regjeringen.

Arbeiderpartiet mener at tiltak mot vold og overgrep i nære relasjoner trenger en tydelig og sterk styrkning.

Når vold og overgrep skjer i og rundt våre familier så er ikke dette bare et alvorlig problem for de berørte, men det er et samfunnsproblem. 

Fått omfattende kritikk

Overgrep og vold gjør barn og voksne syke, og har alvorlige konsekvenser for menneskers liv. Kostnaden for den enkelte og for samfunnet som helhet er betydelige.

Dessverre er ikke opptrappingsplanen fra regjeringen verken konkret, forpliktende eller i tilstrekkelig grad finansiert. Planen har store mangler og har fått omfattende kritikk fra blant annet Barneombudet og Unicef.

I Arbeiderpartiets alternative budsjett foreslår vi 1,1 milliarder kroner ut over regjeringens forslag innen flere rammeområder som omhandler dette tema.

Vold og overgrep er grov kriminalitet som samfunnet tydelig må reagere på.

Politiet med påtale og etterforskning må styrkes, domstolene må settes i stand til å håndtere den voksende køen av mennesker som venter på rettferdighet og ferdigstilling av deres saker slik at de kan gå videre i livene sine.

Og til slutt må arbeidet med rehabilitering av både vold og sedelighetsdømte i landets fengsler styrkes, slik at det ikke blir begått nye overgrep og nye voldsutøvelser når de straffedømte er ferdig sonet og skal tilbake til våre nabolag. 

Powered by Labrador CMS