«Vi takker for din interesse, men vi har for tiden ingen ledige stillinger»

Skriver studentlederen i Politiets Fellesforbund.

Publisert

Med forslaget til statsbudsjett for 2019, fulgte pengene som skal gå til nyansettelser av ferdigutdannede politifolk. Det er et tema som alltid vil være interessant som politistudent, men kanskje særlig i disse tider med store omorganiseringer og nye reformer innen politiet.

Regjeringen har valgt å sette av 50 millioner kroner til nyansettelser i politiet, som ifølge dem selv skal dekke om lag 180 nye politiårsverk. Det betyr i praksis at de 700 studentene som uteksamineres fra PHS i 2019 må slåss om jobbene, og om lag 75 prosent av kullet vil stå uten fast jobb etter endt utdanning. Mesteparten av kullet vil gå arbeidsledige eller måtte ta til takke med sidejobber for å få det til å gå rundt.

Forslaget er en markant nedgang fra tidligere år. Til sammenligning har støtten pleid å ligge på omlag 165 millioner kroner de siste årene. I fjor ble det satt av 131 millioner kroner til nyansettelser, men kun etter kraftig press fra KrF og PF, ettersom det i utgangspunktet ikke var satt av noen penger til nyansettelser i det hele tatt for 2018.

I tillegg til denne nedprioriteringen og kuttet i budsjett, har stortinget valgt å trekke 51 millioner ut av politibudsjettet som en «gevinst» fra nærpolitireformen. Denne gevinsten eksisterer ikke i realiteten enda, men er kun synsing fra politikerne sin side, basert på hvilken avkastning de tenker nærpolitireformen vil ha. Ser man derimot på hvordan nærpolitireformen har fungert så langt, er det tydelig at det er alt for tidlig å trekke ut noen økonomisk gevinst fra en reform som i beste fall kan sies å ha funnet en form for ustabilt fotfeste.

Lisa Figenschou, leder for PF Politistudentene
Lisa Figenschou, leder for PF Politistudentene

Hva forteller så disse tallene oss? I bunn og grunn kan det tolkes slik at regjeringen ikke lenger ser det som nødvendig å ansette politibetjentene de utdanner. Stortinget har satt seg et mål om to politifolk per tusen innbyggere i 2020, og denne målsetningen har vært mye av grunnlaget for fokus på ressurser til ansettelser av nyutdannede politifolk. Nå som det målet nærmer seg å være fullbyrdet, vil ikke regjeringen lenger prioritere å ansette nyutdannede politifolk.

«Vi kan akseptere at nyutdannede politifolk ikke får jobb», er en nylig uttalelse fra stortingspolitiker Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre, da han ble konfrontert om regjeringspartiet Høyre kan godta at distriktene ikke engang har som målsetning å ansette alle de 720 studentene som vil uteksamineres.

Men det verken Frølich eller resten av regjeringen påpeker, er hvordan mangel på ressurser fører til at utdannede politifolk blir sittende i rent sivile stillinger – samtidig som de regnes med når en beregner antall politifolk per tusen innbyggere. Det betyr at vi i praksis ikke har nok politifolk ute i gatene – og likevel velger man å kutte ytterligere ned på ressursene? Du blir sittende igjen med en politietat som ikke klarer å møte befolkningens behov, samtidig som du har en mengde ferdigutdannede, ressurssterke politifolk uten jobb.

Dette er ikke en fremtid verken jeg eller noen av mine medstudenter ønsker å møte, og mitt håp er at med en engasjert og aktiv studentmasse, så kan vi hjelpe til med å endre disse tallene slik at politietaten kan gjøre det den gjør best: Å være til stede for Norges befolkning, både i ekstreme situasjoner og i hverdagen.

Powered by Labrador CMS