Politihøgskolen i Bodø har svart på det politikerne ville, og kan gjøre det politikerne ønsker.

Politihøgskolen, se mot nord!

Politihøgskolen i Bodø kan svare på det politikerne ønsker seg av Politihøgskolen i framtiden, skriver to ansatte ved PHS.

Publisert

Regjeringen har uttrykt ønske om å flytte Politihøgskolen ut fra Oslo. Samtidig vurderes det å redusere antall studenter som tas opp til politistudiet. Spørsmålene om fremtidig lokalisering av Politihøgskolen, og omfanget av studentopptaket, er politiske spørsmål som vil kunne ha betydning for avdelingen i Bodø.

Undertegnede har jobbet ved avdelingen i Bodø siden 1999. Vi anser det som viktig at faktagrunnlaget aktuelle beslutninger skal fattes på viser hva avdelingen i Bodø leverer i dag, samt hvilket potensiale det er for fremtidig utvikling.

Utfordrende rekruttering

Stortinget vedtok i 1996 å opprette en avdeling av Politihøgskolen i Bodø, og de første studentene ble tatt imot høsten 1997. Bakgrunnen for opprettelsen av avdelingen var utfordringer med å rekruttere og beholde politiutdannet personell i visse politidistrikter i Nord-Norge samt Nord-Trøndelag. Det ble likevel fremhevet at avdelingen ikke alene ble opprettet for nordnorske studenter.

Stortinget la videre til grunn at avdelingen i nord skulle tilby noe annet enn Politihøgskolen i Oslo, og at lokale muligheter skulle benyttes. En intensjon med å legge avdelingen til Bodø, var muligheten til å utvikle og gjennomføre etter- og videreutdanninger i samarbeid med daværende Høgskolen i Bodø (nå Nord Universitet).

Det ble også lagt vekt på muligheten for samarbeid med lokale institusjoner som Hovedredningssentralen og daværende Salten politidistrikt (nå Nordland politidistrikt).

Fra hele landet

Når det gjelder rekruttering, mottar Bodø-avdelingen flest studenter fra de fem nordligste fylkene. Men vi har også studenter fra hele landet, hvoretter avdelingen har mest variert sammensetning sammenlignet med lokasjonene i Oslo, Stavern og Kongsvinger.

En nylig publisert undersøkelse utført av Kunnskapsparken viser at nærmere tre fjerdedeler av de som har tatt politiutdanningen i Bodø, og er vokst opp i Nord-Norge, jobber i Nord-Norge i dag. Undersøkelsen viser også at andelen som jobber i Nord-Norge øker jo flere år som går etter fullført utdanning, og omfatter flere enn de som er vokst opp i de nordligste fylkene.

Bodø-avdelingen svarer således til Stortingets intensjon ved opprettelsen.

Dekker intensjonen

Politihøgskolen avdeling Bodø har gjennom 20 år levert utdanning som leder til at studenter uteksamineres på samme nivå som de andre lokasjonene, til tross for lavere inntakskvalitet. Dette tyder på høy faglig kvalitet ved avdelingen.

Avdelingens lokaler er velegnet for undervisning, og holder gjennomgående en meget god standard. Fagkompetansen ved avdelingen er høy sammenlignet med de andre bacheloravdelingene, og arbeidsstokken meget stabil. Våre studenter er tilknyttet et universitetsmiljø der de omgås studenter fra studieretninger som representerer fremtidige samarbeidspartnere for politiet. Studentene nyter godt av bibliotektjenester fra Nord universitet og velferdstilbud fra Nord studentsamskipnad ut over det som gjelder for de andre lokasjonene.

Spørsmålet om lokalisering og studentopptak er nylig omhandlet i justiskomiteens budsjettforslag for 2018. I tillegg til å vise til at avdelingen i Bodø i all hovedsak dekker intensjonen med å dekke behovet den nordlige landsdelen har for politipersonell, vises det til at et mangfold av ulikheter kan omstilles til kvalitet dersom riktig fokus opprettholdes. 

Videre gis det uttrykk for at politiets kompetansebehov, eksisterende fasiliteter og regionale utvikling bør være relevante faktorer som teller med ved vurderingen av om et er aktuelt med en hel eller delvis relokalisering av PHS.

Gode utviklingsmuligheter

Aktiviteten ved avdelingen i Bodø har de første 20 årene i all hovedsak dreiet seg om grunnutdanning og noe forskning. Dette har skjedd gjennom samarbeid med blant annet Nord universitet, Nordland politidistrikt, Hovedredningssentralen, brann- og helseetaten, Forsvarets operative hovedkvarter og Nordlandsforskning. Når det gjelder etter- og videreutdanning, har avdelingen, i samarbeid med lokale og regionale krefter, utviklet og gjennomført videreutdanning i bekjempelse av fiskerikriminalitet.

Ser vi fremover, er det gode muligheter for å videreutvikle samarbeidet med de nevnte institusjoner til å omfatte tema som samfunnssikkerhet og beredskap, økonomisk kriminalitet, miljø- og ressursforvaltning i nordområdene, i tillegg til tema som ligger i spenningsfeltet mellom politi og sosialt arbeid. Forholdene ligger også vel til rette for å utvikle og gjennomføre operative øvelser i Bodø og omegn. Politihøgskolen i Bodø kan sammen med det lokale kompetansemiljøet møte behov samfunnet har, ikke bare innenfor politiet, men også hos andre sentrale aktører.

Vi imøteser engasjement for å utnytte potensialet vi har her i nord.

Powered by Labrador CMS