Slik så det ut da den nye regjeringen ble presentert på Slottsplassen denne uka. Aldri før har Norge hatt så mange statsråder.

Dette vil den nye regjeringen gjøre med politiet

Denne uken ble den borgerlige flertallsregjeringen presentert. I den såkalte «Granavolden-plattformen» legger regjeringen fram sine visjoner for justissektoren.

Publisert

Statsminister Erna Solbergs borgerlige flertallsregjering trådte i kraft denne uken, og dermed er det i teorien ingenting som står i veien for at den Høyre-ledete regjeringen får det som den vil de neste to og et halvt årene.

Så også i justissektoren, hvor det allerede er kjent at Justis- og beredskapsdepartementet får ytterligere en statsråd: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Smines Tybring-Gjedde blir statsråd med ansvar for beredskap, samfunns- og IKT-sikkerhet og polarområdene, og får tittelen samfunnssikkerhetsminister.

Wara fortsetter

Tor Mikkel Wara (Frp) fortsetter som justis- og innvandringsminister, med ansvaret for politisaker og utlendingssaker.

Og skal man tro på lovnadene i «Granavolden-plattformen», ønsker regjeringen å satse på politiet. Der heter det blant annet at:

«For å kunne beskytte innbyggerne i krisesituasjoner trengs det flere politifolk med god grunntrening og rask tilgang på riktig og godt utstyr, biler og helikoptre.»

«Regjeringen vil legge vekt på å gjennomføre nærpolitireformen fra 2015. [...] Den skal gi bedre og lik kvalitet basert på standardfunksjonene etterretning, politiråd og politikontakt, tjenestekontor, politipatruljen, operasjonssentralen og felles straffesaksinntak. Det er viktig å sikre disse funksjonene gjennom tilstrekkelig politibemanning i hele landet»

«Regjeringen vil prioritere styrking av tjenestesteder slik at politiet kan være aktivt tilstede der folk er.»

«Politidistriktene skal i større grad disponere sine ressurser slik de selv mener er hensiktsmessig. Regjeringen vil prioritere økte midler ut til distriktene fremfor til Politidirektoratet.»

Vil «arbeide for å nå» 2 per 1000-målet

I lista over konkrete tiltak regjeringen ønsker å jobbe med innenfor politisektoren, ligger fullførelse av politireformen på topp. Deretter et ønske om å «arbeide for å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020».

Regjeringen vil også gjennomgå politiutdanningn, for å «sikre utdanning med spisskompetanse som ivaretar fremtidens etterforsknings- og kompetansebehov».

Relatert til dette er også et ønske  om å tilrettelegge «for at flere relevante yrkesgrupper benyttes i politiarbeid».

Videre vil regjeringen blant annet også:

 • Videreføre muligheten for å gi punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Videreføre forsøk i utvalgte politidistrikt med elektrosjokkvåpen.
 • Sette ned et offentlig utvalg for å evaluere dagens politimetoder.
 • Styrke politiets kapasitet og kompetanse til å bekjempe datakriminalitet, herunder øke politiets tilstedeværelse på internett.
 • Vurdere særlige satsinger til utstyr i politiet.

Vil bekjempe gjengene

Spesielt organisert kriminalitet er et felt regjeringen ønsker å satse på. I «Granavolden-plattformen» understrekes det et ønske om å «intensivere arbeidet med å straffeforfølge bakmenn og sikre et helhetlig tilbud til ofre».

I dette ligger også et styrket samarbeid mellom politiet, offentlige etater og frivillige organisasjoner, og samarbeidet på tvers av landegrenser.

Videre legger regjeringen opp til at bekjempelse av gjenkriminalitet vil bli et satsingsområde.

«Gjengmiljøene skaper utrygghet og redsel i lokalmiljøene. Regjeringen vil derfor bekjempe gjengkriminalitet for å sikre samfunnsdeltakelse og trygghet for folk flest», skrives det.

For å nå målet, vil regjeringen blant annet:

 • Utarbeide en ny handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.
 • Styrke samarbeidet mellom politi, barnevern og skole.
 • Åpne for mer effektiv inndragning av midler som er ervervet gjennom kriminalitet.
 • Opprette et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet.
 • Innføre forbud mot machete.
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet i ungdomsenhetene for innsatte i alderen 15-18 år.

Vil bekjempe vold og overgrep

Det siste store satsingsområdet for regjeringen, er bekjempelse av vold og overgrep; herunder voldtekt, vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn og unge.

«Politiets ressurser og kompetanse til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep skal styrkes, og det skal legges til rette for bedre samarbeid med politi, skole, helsetjenesten, familievernet, barneverntjenesten og andre relevante etater», understrekes det i «Granavolden-plattformen».

I dette ligger en rekke tiltak. Regjeringen vil blant annet:

 • Styrke innsatsen mot voldtekt og heve politiets kompetanse på området.
 • Følge opp politireformen ved å fortsette å styrke politidistriktenes ressurser og kompetanse til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep.
 • Vurdere formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker.
 • Utrede bosteds- og/eller oppholdsforbud for gjerningsperson i offerets bostedskommune i de groveste vold- og sedelighetssakene.
 • Gjennomgå ordningen med hemmelig adresse, med sikte på å gi ofrene større frihet og et mer normalt liv.
 • Legge frem en egen strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn.
 • Styrke og videreutvikle Statens barnehus.
Powered by Labrador CMS