Slik så det ut da bevæpnet politi hadde vakthold foran Stortinget i 2014. Dette kan bli et vanlig syn dersom politikerne vedtar punktbevæpning.

Justiskomiteen vil ha tids­ubegrenset punkt­bevæpning

Med unntak av representanten fra SV, tilråder Stortingets justiskomite tidsubegrenset punktbevæpning av norsk politi. Men mindretallet krever sterk kontroll og overvåkning av ordningen.

Publisert

Det ble klart etter at Stortingets justiskomité i går behandlet forslaget fra Justisdepartementet om å gi «adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning».

Formålet med en slik bevæpning er å beskytte liv og helse og viktige samfunnsfunksjoner. Begrepet «sårbare objekter» omfatter både bygninger og personer, som for eksempel lufthavner, større trafikknutepunkter eller objekter med stor symbolverdi.

«Større områder som for eksempel byer eller bydeler vil ikke dekkes av lovforslaget», understreker Justisdepartementet i sin proposisjon.

«Det understrekes at lovforslaget ikke innebærer noen forpliktelse til økt eller permanent tilstedeværelse av politipersonell. Det åpner kun for at det kan fastsettes bestemmelser om at tjenestepersoner kan bære våpen på kroppen fremfor fremskutt lagring i bil når man befinner seg ved objekter som vil omfattes av ordningen», skrives det videre.

Møtte SV-motstand

Kun representant Petter Eide fra Sosialistisk Venstreparti (SV) gikk imot forslaget. I komiteen argumenterte han for at forslaget «vil bidra til økt permanent bevæpning selv om det ikke endrer gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet».

Eide viste blant annet til at punktbevæpning ikke var noe som ble foreslått av Bevæpningsutvalget, og at PST heller ikke opererer med økt terrortrussel.

«På denne bakgrunn mener dette medlem at departementet ikke i tilstrekkelig grad synliggjør behovet for økt bevæpning av politiet, heller ikke ved sårbare punkter. […] Dette medlem mener videre at regjeringen må holde fast ved prinsippet gitt i våpeninstruksen § 3-2 første ledd bokstav b, hvor bevæpning kan finne sted når det basert på trusselvurderinger og tilgjengelig informasjon anses som nødvendig for å kunne gi personer, objekter og virksomheter tilstrekkelig beskyttelse», heter det i referatet fra komiteens møte.

SV-representanten fremmet derfor et mindretallsforslag til Stortinget om å be regjeringen «utarbeide og fremme bestemmelser om punktbevæpning ved sårbare objekter». Bestemmelsene skal kun gis tids tidsavgrenset og skal inneholde vurderingskriterier for trusselvurdering og sårbarhet, mener Eide.

Ønsker årlig redegjørelse

Flertallet i komiteen, ved representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, går dermed inn for å endre politilovens § 29, første ledd, til følgende ordlyd (ny formulering uthevet):

«Kongen fastsetter en alminnelig tjenesteinstruks for politiet. Departementet gir tjenestereglementer og særinstrukser. Dette kan omfatte instruks om bevæpning av polititjenestemenn i daglig tjeneste for et begrenset tidsrom når det anses nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon, samt for et ubegrenset tidsrom når det ut fra trusselbildet anses nødvendig for å gi tilstrekkelig beskyttelse av sårbare objekter. Politimesteren kan utstede utfyllende tjenesteregler når lokale forhold gjør dette påkrevd».

Under behandlingen i justiskomitéen kom det også ytterligere to mindretallsforslag. Medlemmene fra Arbeiderpartiet ønsker årlige redegjørelser om erfaringene med tidsubegrenset punktbevæpning, som de vil ha framlagt for Stortinget «i en egen sak, og ikke gjennom et avsnitt i budsjettsammenheng».

Senterpartiet ønsker på sin side at «Stortinget ber regjeringen årlig og på egnet måte holde Stortinget orientert om omfanget av politiets punktbevæpning».

Forutsetter at merkostnader dekkes

Representantene fra begge partiene forutsetter at en eventuell tidsubegrenset punktbevæpning «vurderes løpende og opphører når det ikke lenger anses å være behov».

«Disse medlemmer vil understreke at de samlede tillatelsene til å punktbevæpne ikke må føre til at politiet i realiteten er bevæpnet i større områder, som hele bydeler. Dette må også vurderes før nye tilatelser til å punktbevæpne gis. Punktene må ikke bli så mange og så tette at det i realiteten oppleves som en innføring av generell bevæpning i enkelte deler av landet», heter det videre i møtereferatet.

Representantene fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stiller seg også bak forutsetningen om «at eventuelle merkostander av tidsubegrenset punktbevæpning ved sårbare objekter ikke tas fra, eller går på bekostning av, andre oppgaver politidistriktene skal løse».

Forslaget skal etter planen opp til behandling i Stortinget 6. juni.

Powered by Labrador CMS