Politidirektoratet opplyser at de foretar nye risikovurderinger knyttet til smittevernstiltak opp mot tjenesteområder og funksjoner.

Slik forbereder politiet seg på koronaviruset

Politiet har planene klare dersom koronaviruset fører til at mange politifolk blir borte fra jobb. - Vi prioriterer de viktigste områdene uansett hvordan dette utvikler seg, sier Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.

Det nye koronaviruset har ført til at flere hundre personer sitter i karantene over hele landet. Så langt er 28 personer bekreftet smittet. 

Tone Vangen, leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, skriver i en e-post at det er tett kontakt og kort vei mellom politiet og helsemyndighetene.

- Politidirektoratet har helt siden januar fulgt situasjonen nøye. Vi har vektlagt å rådgi om forebyggende smittevern og HMS for alle ansatte. Dette er utført i samarbeid med blant annet våre verneombud ute på tjenestestedene, skriver Vangen, i en e-post til Politiforum. 

- Har POD en plan for å sikre beredskapen dersom mange politifolk rammes av koronaviruset? Hva skjer for eksempel om det blir et utbrudd som gjør at størsteparten av ordensavdelingen blir sengeliggende? 

Tone Vangen, leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet.

- I beredskapssystemet til politiet er det et eget planverk innen helse- og sosialberedskap. Dette kommer til anvendelse ved et smitteutbrudd, som dette vi nå har (Covid19a), i politidistrikt, særorgan og underliggende enheter. Innenfor planverket foretas det nå blant annet nye risikovurderinger knyttet til smittevernstiltak opp mot våre tjenesteområder og funksjoner. Det utarbeides også kontinuitetsplaner i politiet, slik som det nå utføres innen øvrige funksjoner i norsk samfunnsberedskap, skriver Vangen. 

Følge rådene fra helsemyndighetene

-Helt konkret hva blir nedprioritert ved et «skrekkscenario»? 

-Samfunnskritiske funksjoner innen rettsikkerhet, kriminalitetsbekjempelse, etterforskning og iretteføring, ro og orden, grensekontroll samt redningstjenesten/beredskap prioriteres spesielt. Av dette følger det dermed også hva som kan bli nedprioritert. Konkrete tiltak fra politiets side for å sikre drift lenger frem, kan for eksempel være å legge om tjenestelister, skriver Vangen.

Bare i politiet jobber det rundt 17.500 ansatte, som er satt til å løse både sivile og polisiære oppgaver. 

- Alle ansatte er oppfordret til å bidra med å forhindre smitte ved å følge rådene som gis av helsemyndighetene (til nå standard hygieneråd og som før rådene som gis om smittevern ved ordinær tjeneste), skriver Vangen. 

Kan flytte på ansatte

Johan Fredriksen, leder av Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, sier at de har en plan som tar for seg pandemier og epidemier, som også tar for seg politidistriktets utfordringer dersom det er stort sykefravær. 

Johan Fredriksen, leder av Felles enhet for operativ tjeneste.

- I en slik situasjon vil vi identifisere de funksjonene og ansvarsområdene som er mest kritiske, og da ser vi også på distriktet i stort, sier Fredriksen, og forklarer at de har mulighet til å flytte ansatte til funksjoner som er kritiske, hvis det er sykefravær der. 

- For eksempel når det gjelder operasjonssentralen, vil det være mange som kan flyttes fra en funksjon og inn der, hvis det er stort sykefravær på operasjonssentralen. Politidistriktene har samarbeidsvtaler seg imellom, så hvis det er et stort frafall i et distrikt, vil man kunne bistå hverandre over distriktsgrensene, sier han. 

Fredriksen legger også til at når det gjelder graden av frafall, har de en plan som tar for seg en konsekvensutredning knyttet til konsekvensene. Den tar for seg hvor stort frafall politidistriktet tåler, før de får konsekvenser som krever særskilte tiltak. 

Fredriksen forklarer at de følger de generelle rådene som gis fra Folkehelseinstituttet og helsevesenet, og at POD vurderer det som er etatsspesifikt for politiet. 

- Vi tar dette på alvor, så vi blir minst mulig berørt av det, men vi har samtidig beina solid plantet på jorda og vil ikke spre unødig frykt. Vi prioriterer de viktigste områdene uansett hvordan dette utvikler seg, sier Fredriksen. 

Tilpasser planer

Glenn Rhoden, stabssjef i Sør-Øst politidistrikt, viser til at tiltak i Sør-Øst tar utgangspunkt i «Direktiv for planlegging av tiltak ved stort sykefravær i politietaten som følge av pandemi eller lignende situasjoner» fra 2009. Politidistriktene utarbeider lokale planer med dette direktivet som utgangspunkt. 

- Tiltak som for eksempel karantene for ansatte som har vært på reise i områder med utbredt smitte vil bli koordinert fra POD. Vi informerer våre ansatte og svarer på spørsmål de har med utgangspunkt i rådene fra nasjonale helsemyndigheter og retningslinjer fra POD, forklarer Rhoden. 

Kjetil Rekdal, leder for Felles enhet for operative tjenester (FOT) i Vest politidistrikt.

- Det viktigste akkurat nå er å forebygge at våre ansatte blir smittet. Det gjør vi ved å følge de rådene som kommer fra nasjonale helsemyndigheter om håndhygiene, hostehygiene, og så videre, sier han. 

Kjetil Rekdal, leder for Felles enhet for operative tjenester (FOT) i Vest politidistrikt, skriver i en e-post til Politiforum at Vest politidistrikt er i ferd med å oppdatere og tilpasse planer for kontinuerlig drift ved stort sykefravær. 

- Planen har som formål å sikre best mulig drift innen de oppgaver som politiet vil prioritere i en slik situasjon. Hensynet til befolkningens trygghet, liv og helse vil alltid veie tyngst, skriver Rekdal. 

Han legger til at politidistriktet følger anbefalingene som kommer fra helsemyndighetene og politidirektoratet for å begrense smitte av egne ansatte. 

Omprioritering

Trøndelag politidistrikt opplyser i en e-post til Politiforum at de samfunnskritiske funksjonene skal sikres ved interne omdisponeringer og omprioritering av oppgaver. 

- Oversikt over nøkkelpersonell for å sikre operasjonell og operativ evne vil bli utarbeidet. Dette for å sikre nødvendig drift og prioritering med tanke på samfunnskritiske funksjoner. Det skal være et svært høyt fravær for at politiets samfunnskritiske funksjoner ikke skal kunne opprettholdes, står det i e-posten. 

Trøndelag politidistrikt har også satt opp infoplakater om tiltak som forebygger smitte. 

 - Et eget tiltakskort for hvordan ansatte skal forholde seg dersom en har grunn til å anta at han selv eller noen vedkommende har omsorg for er smittet med en allmennfarlig sykdom er også utsendt til alle ansatte, skriver de. 

LES OGSÅ: Tyrkia-ekspert sier norsk politi bør ha planene klare for nye masseankomster

Powered by Labrador CMS