RIKTIG RETNING: Med flere stillinger og ressurser mener politimesteren i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke at de er på vei i riktig retning - mot et nivå som Brekke ønsker.

Nye politistillinger bidrar til kvalitetsløft

Politimesteren i Innlandet Johan Brekke sier de er på vei i riktig retning med bemannningen.

Publisert

Hver dag jobber ansatte i Innlandet politidistrikt for at du som innbygger skal føle deg trygg i ditt lokalsamfunn. Utfordringen er et kriminalitetsbilde i endring og et distrikt på størrelse med Danmark.

Vi trenger derfor flere ressurser, og de 41 nye stillingene vi har fått tildelt i år kommer godt med. Kunsten er å fordele dem på best mulig måte.

For 2017 er målet at flest mulig av stillingene blir lyst ut i høst med ansettelse innen 31.desember 2017, i henhold til disponeringsskrivet for politi- og lensmannsetaten. Flere av stillingene er besatt.

Kvalitetsreform

Reformen av politiet er over i en ny fase. Etter måneder med strukturendringer og omorganisering

Ser vi konturene av et mer moderne og robust politi. Det skyldes blant annet at vi har fokusert på seks viktige funksjoner dette året:

  • Politikontakt/politiråd
  • Bedre styring av tidsbruk
  • Operasjonssentralen
  • Etterforskning
  • Raskere straffesaksbehandling
  • Mer politiarbeid til stede der det skjer hendelser

Sammen med kommunene skal politikontaktene og politirådene forebygge og opplyse. Et effektivt tjenestekontor med bedre styring av tidsbruk skal sørge for en velfungerende vakt- og beredskapsordning.

Operasjonssentralen skal sikre at de som er i nød blir ivaretatt.

Kompetansen skal heves innen etterforskning og straffesaksbehandling, og kapasiteten utvides ved etableringen av et nytt straffesakskontor. Sist men ikke minst skal politipatruljene styrkes.

Fordelingen i Innlandet

Flere stillinger fordeles derfor til politipatruljene ute slik at beredskapen i distriktet vårt styrkes.

Videre skal en stor del av de nye stillingene gå til det nye straffesaksinntaket som opprettes ved nyttår.

Et straffesaksinntak er et kontor som skal sørge for at straffesaker i Innlandet blir behandlet raskere. Erfaring fra andre distrikt viser at minst 40 prosent av alle straffesaker blir avgjort her, og det fritar politiet ute slik at det kan gjøres mer politiarbeid.

Slik vil politidistriktet få bedre kapasitet til å etterforske straffesaker ute på lensmannskontor og politistasjoner. Dermed har vi også større mulighet til å ta tak i noen av de største utfordringene vi har i distriktet.

Her kan nevnes ivaretakelse av vårt nasjonale ansvar ved grensen til Sverige og behovet for økte polititjenester som blant annet i Trysil. Vi ser også at vi fortsatt har generell lav bemanning i de mest befolkede områdene.

Trygge lokalsamfunn krever også god kompetanse på forebygging og etterforskning.

Vi fordeler derfor flere stillinger også til dette. Forebyggingsarbeidet skal styrkes i alle ledd av politiet og gjøres mer målrettet og systematisk i samarbeid med kommuner og lokalsamfunn.

I riktig retning

Det er fortsatt en del som gjenstår før Innlandet politidistrikt er på det nivået vi ønsker.

Et tilfredsstillende tjenestetilbud for innbyggerne krever ressurser, og vi er fortsatt ett av distriktene med lavest politidekning per 1000 innbygger.

Med de 41 nye årsverkene vi er tildelt, mener vi at vi er på vei i riktig retning.

Powered by Labrador CMS