Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen.

Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene i Baneheia

Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia i 2000. Kristiansen har sonet 21 år i fengsel for ugjerningene.

Publisert Sist oppdatert

Riksadvokat Jørn Maurud vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene han ble domfelt for for 20 år siden.

Han ber retten avsi frifinnende dom mot Kristiansen uten at det avholdes ny rettssak.

– Jeg vil be Borgarting lagmannsrett frifinne Kristiansen i gjenåpningssaken. Det samlede etterforskningsmaterialet gir klart ikke bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forhold han ble dømt for i Baneheia-saken, sa riksadvokat Jørn Maurud da han offentliggjorde sin avgjørelse fredag.

Han konkluderte med at ingen av betingelsene for domfellelse er til stede for Kristiansens del i Baneheia-saken.

LES OGSÅ: Politidirektøren gir en uforbeholden unnskyldning til Viggo Kristiansen, pårørende og etterlatte

Det er blant annet ikke grunnlag for på knytte ham til handlingene gjennom DNA-bevis, fastslo Maurud, som også poengterte at det hefter betydelig usikkerhet til DNA-funnene i saken.

Han konstaterte også at teledata, det såkalte mobilbeviset, tilsier at Kristiansen ikke er skyldig. Beviset er dessuten ikke forenlig med versjonen Jan Helge Andersen gir gitt om Kristiansens bevegelser i tidsrommet da drapene ble begått.

Fakta om Riksadvokatens vurdering av Viggo Kristiansens sak

En oppsummering av Riksadvokatens vurderinger i Viggo Kristiansens sak.

  • Det foreligger ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene. Til tross for omfattende DNA-prøvetaking og -analyser er det ikke funnet DNA-spor som med noen rimelig grad av sikkerhet kan antas å stamme fra Kristiansen.
  • DNA-undersøkelsene foretatt etter gjenåpningen har ikke styrket teorien om to gjerningspersoner.
  • Teledatabevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig. Det er nærliggende å anta at Kristiansens mobiltelefon befant seg innenfor det sannsynlige dekningsområdet for basestasjonen EG_A da de aktuelle meldingene ble mottatt og sendt. Dette er vanskelig å forene med Andersens forklaring om hvor han og Kristiansen beveget seg forut for møtet med jentene. Heller ikke det videre hendelsesforløpet, slik det er forklart av Andersen, passer godt med tekstmeldingene.
  • Hypotesen om at Kristiansen kan ha beveget seg til og fra mellom åstedet og dekningsområdet, herunder at han kan ha etterlatt mobiltelefonen i sykkelvesken, fremstår som lite plausibel og mangler støtte i bevisene. Teledatabevisene er derimot forenlige med Kristiansens forklaring om at han i det aktuelle tidsrommet oppholdt seg ved egen bopel.
  • Samlet sett er Jan Helge Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør.
  • Det foreligger ikke andre bevismomenter som i nevneverdig grad kaster lys over spørsmålet om Kristiansen tok del i de straffbare handlingene.
  • Det er ikke bevismessig grunnlag for videre forfølgning mot Viggo Kristiansen for de forhold som er omfattet av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

Snarere tvert imot er bevisene forenlig med Kristiansens forklaring om at han oppholdt seg ved sin egen bolig, ifølge Maurud.

Sjødin: Ikke overraskende

– Dette er ingen overraskelse. Det er ikke alternativer til dette. Men bekreftelsen betyr veldig mye, så dette er veldig bra, sa Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin til NTB da han ble varslet om Riksadvokatens avgjørelse fredag.

Han fulgte Mauruds redegjørelse fra et møterom på Hotel Bristol i Oslo og fikk en melding fra Riksadvokaten kort tid før Maurud gikk på podiet, der han konstaterte at Kristiansen er blitt utsatt for et av de verste justismordene gjennom tidene.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Riksadvokatens beslutning kommer etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor bestemte at Viggo Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin. Etter det har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt.

Statsadvokaten vil legge ned påstand om å frifinne Viggo Kristiansen

Oslo statsadvokatembeter vil legge ned påstand om frifinnelse av Viggo Kristiansen i tråd med Riksadvokatens beslutning.

Det bekrefter Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding.

Saken vil i nærmeste fremtid oversendes lagmannsretten for videre behandling. Det vil i tråd med riksadvokatens beslutning bli nedlagt påstand om frifinnelse for tiltalen post I til III og påstand om straff for de forhold som er avgjort ved Kristiansand tingretts dom, post V til VII, heter det i meldingen.

Agder statsadvokatembete stiller seg bak riksadvokatens beklagelse overfor Viggo Kristiansen.

Ikke funnet Kristiansens DNA

Viggo Kristiansen hadde sittet i fengsel i 21 år da han 1. juni i fjor ble løslatt i påvente av den nye etterforskningen av saken. Han har hele tiden hevdet sin uskyld og hadde forsøkt å få saken sin gjenopptatt fire ganger tidligere før begjæringen ble tatt til følge i fjor.

Dommen mot Kristiansen lente seg på Andersens forklaring, og det er ingen fellende teknisk bevis mot Kristiansen.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

Lagmannsretten avgjør

Det er Borgarting lagmannsrett som må ta endelig stilling til om Viggo Kristiansen skal frikjennes for drapene og voldtektene han ble dømt for i 2000. Det er ikke klart når dette vil skje.

Hvis Kristiansen frifinnes, er han likevel rettskraftig domfelt for to forhold – flere overgrep mot en mindreårig jente og plagsom atferd overfor en voksen kvinne i nabolaget. Dermed må retten ta opp spørsmål om straffutmålingen for disse to forholdene. Disse forholdene har Kristiansen erkjent, og de er rettskraftig avgjort siden de ikke ble anket videre fra byretten.

Kristiansen vil kunne kreve erstatning fra staten ved en frifinnelse. Hans forsvarer Arvid Sjødin sa fredag morgen til NRK at han kan kreve over 30 millioner kroner i erstatning om han blir frikjent.

Kristiansen sa selv i et intervju med Fædrelandsvennen i sommer at en eventuell erstatning kommer i andre rekke.

– Ingen penger i verden kan gjøre opp for 21 år i fengsel og den smerte denne saken har påført meg og min familie. Jeg er evig takknemlig for at familien har vært villig til å til å stille opp for meg slik de har gjort i alle år, sa Kristiansen.

Powered by Labrador CMS