Utvalg mener politiet avlytter for mye

Politiets hyppige bruk av nødrett for å starte avlytting strider mot norsk lov, mener Kontrollutvalget for Kommunikasjonskontroll (KK-utvalget).

Publisert Sist oppdatert

I sin årsrapport for 2009 konkluderer utvalget med at politiets bruk av kommunikasjonskontroll stort sett er forsvarlig og godt begrunnet, men at politiet i flere saker har gått langt over streken.

Dette er i følge Aftenposten ankepunktene:

  • Flere begjæringer om avlytting i saker som ikke skulle ha vært gjenstand for avlytting.
  • Har fortsatt avlyttingen lenge etter at den burde ha vært avsluttet, spesielt i store narkotikasaker.
  • Har henvist til den såkalte «mafiaparagrafen» for å få tillatelse til avlytting.
  • I flere saker hvor politiet har startet avlytting uten rettslig kjennelse, har domstolene i sin «etterkontroll» underkjent avlyttingen.
  • Politiets henvisninger til nødrett for å igangsette avlytting er rettsstridig.
  • En rekke brudd på regelverk og svakheter i etterforskninger påpekes.

KK-utvalget mener at når politiet begrunner avlytting med nødrett er det rettsstridig. Årsaken er at en slik avlytting ikke er hjemlet i norsk lov. Utvalget mener Stortinget må rydde opp i dette og sikre en lovhjemmel snarest.

Utvalget foreslår også at siktelser etter straffelovens § 60 A, den såkalte mafiaparagrafen, ikke i seg selv skal gi grunnlag for avlytting. Paragrafen skal ramme alvorlig organisert kriminalitet. Bruk av mafiaparagrafen innebærer automatisk at strafferammen dobles. Politiet kan derfor begjære telefonavlytting i etterforskning av grove vinningsforbrytelser, noe man normalt ikke kan gjøre.

– I en innledende fase av en etterforskning vil det normalt ikke være nok informasjon i saken til at politiet og domstolene på et forsvarlig grunnlag kan avgjøre om det er forsvarlig å bruke mafiaparagrafen. Det innebærer at slike vurderinger i for stor grad blir «usikker synsing», står det i rapporten i følge Aftenposten.

Utvalgsleder Finn Haugen foreslår også at alle saker med skjult metodebruk, f.eks hemmelig ransaking – der metodebruken i kortere eller lengre tid hemmeligholdes for mistenkte – underlegges en «etterkontroll» av et utvalg «tilsvarende Kommunikasjonskontrollutvalget».

Advokat John Chr. Elden mener innholdet i årsrapporten fra KK-utvalget må få konsekvenser.

– Politiet misbruker hjemler og bryter sikkerhetsregler som er satt av Stortinget for å ivareta rettssikkerhet og personvern. Her må det ryddes opp. Storting og regjering må enten sørge for at politiet opptrer ordentlig, eller så må de nye metodene trekkes tilbake, sier Elden til Aftenposten.