Gransker ikke politiets lovbrudd i år

Mener arbeidstilsynet ser mellom fingrene.

Publisert Sist oppdatert

Hovedverneombud i politiet, Bjørn Egeli, mener Arbeidstilsynet ser mellom fingrene når politiet ikke føler arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet avviser påstanden blankt.

Unio har nylig sendt ut et brev til Arbeidstilsynet hvor de ber om en gransking av den omfattende overtidsbruken i politiet. Men direktør Ingrid Finboe Svendsen har ingen planer om noen nasjonal tilsynskampanje i 2009 for politi- og lensmannsetaten.

- Vi har selvsagt fått med oss det som skjer i politiet. Det er viktig for oss å understreke at politiet selvsagt skal følge norsk lov. Og det er viktig, hvis ikke viktigere, at offentlig sektor fremfor privat sektor følger regelverket til punkt og prikke. Men i år skal Arbeidstilsynet ha hovedfokus på skole og sykehus. Politiet må vente til senere, sier Ingrid Finboe Svendsen.

- Hva er din oppfordring til politiet når det gjelder å følge arbeidsmiljøloven?

- Arbeidsgiver og arbeidstaker må sammen gjennomføre en risikovurdering av forholdene i politiet. I tillegg må de sammen legge planer som er forsvarlige.

Tilliten svekket

Hovedverneombud Bjørn Egeli har i lengre tid vært skeptisk til måten Arbeidstilsynet har håndtert saker hvor politiet har vært innblandet i på grunn av brudd på arbeidsmiljøloven.

- Manglende hjelmbruk og dårlige stillaser på byggeplasser får mer fokus fra Arbeidstilsynets side enn brudd på arbeidstidsbestemmelsene, krav til systematisk HMS-arbeid og manglende trening og utstyr i politiet. Arbeidstilsynet skal gjennom sin tilsynsfunksjon sikre at ansatte får det vernet i arbeidslivet som de har krav på i henhold til lov/forskrift. Jeg opplever at ansatte i politiet ikke er sikret dette vernet, og at tilliten til Arbeidstilsynet er svekket, sier Bjørn Egeli

Ifølge Egeli viser en nylig avsluttet undersøkelse at politiet fortsatt har en lang vei å gå i arbeidet med risikovurdering.

Politiforum kjenner til flere eksempler i politi-Norge hvor regelverket brytes. Oslo, Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Svalbard er bare noen tilfeller hvor arbeidsmiljøloven ikke følges.

Bekymret

Ifølge en undersøkelse fra Politidirek­toratet blir politifolk beordret til pålagt overtid nærmere 50.000 ganger i året. Deler av overtiden skjer i henhold til unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Politiets Fellesforbund mener store deler av overtiden er klare brudd på lovverket.

Unio mener opplysningene som har kommet frem er så alvorlige at Arbeidstilsynet må inn for å hindre politiet i å bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser.

«Unio har over tid vært bekymret for utviklingen av arbeidsmiljøet i politiet. Det praktiseres beordring til overtidsarbeid i slik grad av det ikke lenger kan være tvil om at det benyttes lovstridig og systematisk overtidsarbeid i den norske politistyrken, særlig blant polititjenestemenn», skriver Unio i sitt brev til Arbeidstilsynet.

- Vi plikter å verne om våre medlemmer og hindre at de blir utnyttet i sitt arbeid. Derfor ber vi nå tilsynet ta affære, har Unio-leder Anders Folkestad uttalt til Dagsavisen tidligere i år.

Svarer Unio

I sitt svarbrev til Unio skiver Arbeidstilsynet at de har merket seg at det for tiden er mye medieomtale om arbeidsmiljøsituasjonen i politiet, da særlig vedrørende arbeidstidsbestemmelsene.

- Arbeidstilsynet har for inneværende år ikke planlagt nasjonale tilsynskampanjer spesielt rettet mot politi- og lensmannsetaten, men vi har innenfor våre satsingsområder for perioden 2008 - 2011 fokus på arbeidsmiljøforhold som er grunnet i arbeidstidsordninger. Arbeidstilsynet har dessuten utført tilsyn etter konkrete henvendelser i politi- og lensmannsetaten, og vi vil også fremover gjennomføre tilsyn i politiet. Vi tar imidlertid deres innspill opp til vurdering i forbindelse med vårt videre arbeid med tilsynsstrategier og valg av tilsynsobjekter , skriver Arbeidstilsynet i sitt svar til Unio.

Overfor Politiforum utdyper Ingrid Finboe Svendsen at Arbeidstilsynet ikke ser mellom fingrene når politiet ikke følger arbeidsmiljøloven. Kommentaren fra hovedverneombud Bjørn Egeli om at de ikke tar problemene i politiet på alvor, avviser hun på det sterkeste.

- Vi har brukt mye ressurser på offentlig sektor det siste året. Det kommer vi også til å gjøre i fremtiden. Vi tar problemet i politiet på alvor, og jeg forstår at hovedverneombudet vil at vi skal gå inn å se på situasjonen umiddelbart. Men et tilsyn må planlegges nøye, og selv om vi har registrert misnøyen med situasjonen i politiet, betyr ikke det at vi kan kaste oss rundt å slippe alt annet vi jobber med, sier Finboe Svendsen.

- Er du bekymret over situasjonen i politiet?

- Jeg vil ikke si at jeg er bekymret. Men jeg ser problemet og oppfatter det som skjer i politiet som et viktig signal.

Kan gripe inn

Finboe Svendsen understreker at Arbeidstilsynet kan gripe inn i saker selv om det ikke foreligger en anmeldelse. Som de skriver i sitt svarbrev til Unio:

Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, og å arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. I det forebyggende arbeidet er Arbeidstilsynets oppgave blant annet å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet i norske virksomheter er i henhold til arbeidsmiljølovens krav, veilede virksomhetene, og vise vei overfor samfunnet og myndigheter om hvilke forhold i arbeidsmiljøet som fremmer helse og inkludering.

Finboe Svendsen sier til Politiforum at de har utført tilsyn etter konkrete henvendelser i politi- og lensmannsetaten, og at de også fremover vil gjennomføre tilsyn i politiet.

Ikke fornøyd

Hovedverneombudet mener svarene fra Finboe Svendsen er med å forsterke inntrykket av at tilsynet vegrer seg for å gå inn i politietaten.

- Når Ingrid Finboe Svendsen svarer at de ikke har noen planer om tilsyn i politiet for inneværende år, blir jeg overrasket i negativ forstand, sier Bjørn Egeli.

Hovedverneombudet registrer at tilsynet muligens vil vurdere en nasjonal tilsynskampanje ved en senere anledning, noe som betyr at arbeidsmiljølovens bestemmelser fortsatt vil brytes uten at tilsynsmyndigheten vil bidra til å stanse dette.

- De ansattes vern er med dette svekket, sier Egeli og legger til:

- Finboe Svendsen oppfordrer arbeidsgiver og arbeidstaker til sammen å gjennomføre en risikovurdering av forholdene innen etaten i arbeidet med å følge bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette var et av forholdene som jeg etterlyste i konkret sak fra Oslo. Selv etter varsel om pålegg, varsel om dagbøter, førte det ikke til noe som helst. Risikovurderingen ble ikke gjennomført innen fristen, men lokalt tilsyn anså likevel pålegget som oppfylt uten noen ytterligere reaksjon.

Arbeidstilsynet ikke tilstede

Alle i som jobber i poliitet, vet at hadde det vært en annen bedrift hadde Arbeidstilsynet stått på døra på dagen. I forhold til hva som er avdekket med 50.000 brudd på hvilereglene, og som UNIO har tatt opp, er ikke Arbeidstilsynet tilstede i det hele tatt, sier PF-leder Arne Johannessen.

Powered by Labrador CMS