70.000 unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

Fra oktober 2009 til mai 2011 er det registrert 69.679 unntak fra politiets arbeidstidsbestemmelser (ATB) - over 3400 hver måned.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av Politidirektoratets (POD) evaluering av politiets ATB.

I rapporten, som blant annet er basert på uttrekk av politiets lønnsdata og en spørreundersøkelse til samtlige ansatte i politiet, er de samlede unntakene for politiansatte (62.576), jurister (4747) og sivilt ansatte (2356) nesten 70.000 i løpet av en 20 måneders periode.

Rapporten «viser mange avvik på bestemmelsene som regulerer arbeidstidsbruken i politi- og lensmannsetaten», skriver POD i en pressemelding.

Åpner for overtid

Mens Arbeidsmiljøloven tillater en arbeidsperiode på opptil 13 timer i løpet av en 24-timersperiode, er polititjenestemenn unntatt fra denne bestemmelsen.

ATB-avtalen gjør at arbeidsgiver kan beordre overtid slik at den ansatte får mindre enn 11, men mer enn åtte timers sammenhengende hvile i en 24-timersperiode.

Avtalen, som skal reforhandles i år, åpner også for at arbeidstaker kan ha mindre enn åtte timers sammenhengende hvile i løpet av en 24-timersperiode.

27 prosent av alle unntakene faller inn under denne kategorien.

Svarene fra de politiansatte viser at de to vanligste årsakene til dette er: «å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier» og «for å unngå fare

for bevisforspillelse i alvorlige saker».

- Viktig rapport

Både Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets Fellesforbund, Norsk Tjenestemannslag og Parat har bidratt under arbeidet med rapporten.

Avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i PODs arbeidsgiver- og administrasjonsavdeling skryter av arbeidet som er gjort.

- Det har vært et godt samarbeid mellom samtlige avtaleparter i evalueringsarbeidet. Rapporten blir viktig for å se på hvilke utfordringer vi må ta tak i, både i forhold til system og kontroll, men også i forhold til overholdelse av unntaksbestemmelsene i ATB i det daglige, sier han til Politi.no.

Planlegging reduserer

Rapporten viser at det er noen få arbeidsgrupper som står for det aller meste av unntaksbruken.

Disse er livvaktstjenesten, uttransporteringer, påtale, spaning og enkeltansatte med annen sjelden kompetanse.

Samtidig er forskjellen mellom politidistriktene store. Det er flere årsaker til det, men en skiller seg ut, ifølge rapporten:

«De distriktene som planlegger tjenestelistene best, overvåker overtids- og unntaksbruken, analyserer utviklingen, følger opp og gir tilbakemeldinger og opplæring til ledere og medarbeidere, har også klart lavest forbruk av overtid og unntak.»

Gir opplæring

På bakgrunn av rapporten, varsler POD flere tiltak - blant annet opplæring av rundt 120 ledere fra samtlige politidistrikter og særorganer.

- Med ny kunnskap, klare styringssignaler, samt oppfølging, kan vi iverksette tiltak som vil gi færre unntak, sier Rolland, og fortsetter:

- Målsetningen er å legge til rette for tryggere rammer for de ansatte i etaten, og en styrket beskyttelse mot for høy arbeidsbelastning. Bedre overvåknings- og rapporteringsrutiner, styrket kontroll og oppfølging med unntaksbruken, samt økt kunnskap om regelverket blir viktige elementer i dette.

Powered by Labrador CMS