GLAD FOR UTTALELSEN: Advokat Merete Furesund har prosedert reisetidssaken i både tingretten, lagmannsretten og EFTA-domstolen. Nå ser hun fram til Høyesterettsbehandling.

Dette sier EFTA-domstolen om reisetid

Ga politimannen fullt medhold.

Publisert

For et par uker siden kom uttalelsen fra EFTA-domstolen, i saken til Torbjørn Thue, der de gir  Thue full støtte.

Saken skal opp i Høyesterett neste år, og det var Høyesterett som ba om en rådgivende uttalelse. Som du nå har forstått, handler saken om reiser som er nødvendig for å utføre jobben som politi.

Thue, som har blitt pålagt å møte i Volda, Sogndal og Årdal, mens han selv jobber på lensmannskontoret i Gaular langt unna, har ment at reisene til disse stedene må regnes som arbeidstid.

Reisene har skjedd i politibil eller politibuss, fullt utstyrt med våpen og annet politiutstyr, og med sambandet påskrudd.

Bilene har vært GPS-overvåket av operasjonssentralen og Thue har meldt ifra til OPS-en om hvor han har befunnet seg.

Politimannen og Politiets Fellesforbund mener reisene oppfyller et EU-direktiv, som sier at dersom man er på jobb, står til arbeidsgivers disposisjon og utfører sine arbeidsoppgaver, så skal reisen regnes som arbeidstid.

De mener reisen er pålagt fra arbeidsgiver, fordi man ved å bli pålagt å møte opp et helt annet sted enn den vanlige arbeidsplassen rett og slett er nødt til å reise.

Endring i arbeidstidbestemmelsene

Fram til 2013 var ikke dette noen diskusjon i politiet, men etter en endring i arbeidstidsbestemmelsene, så arbeidsgiver muligheten for å tolke reisetid på en annen måte.

Først og fremst var det Sogn og Fjordane og Troms politidistrikter som forsøkte seg på en ny tolkning. Etter at fagforeningen truet med søksmål, snudde de i flere saker. Men saken til Thue, og i noen andre saker som nå står på vent, har nådd rettsvesenet.

Avgjørelsen i Høyesterett, som kommer neste år, vil ha innvirkning på om politifolk får rett på hviletid etter reiser. Dersom de reiser utover full arbeidsdag, vil det også kunne ha innvirkning på om de får overtidsbetalt eller ei.

– For Thue er godtgjørelsen for reisene underordnet. Det handler først og fremst om å sikre vernet som er gitt gjennom lov og direktiver, sier Thues advokat, Merete Furesund, til Politiforum.

Spansk alarmselskap står sentralt

Arbeidsgiver hevdet på sin side i EFTA-domstolen at det ikke er riktig å si at reisene var pålagt. De har bare angitt et oppmøtested for arbeidet, står det i uttalelsen fra EFTA. Et kjøretøy kan heller ikke anses som arbeidstakerens arbeidssted.

Regjeringsadvokaten mener kun deler av reisen som konkret brukes til arbeidsrelaterte oppgaver, man kan for eksempel se for seg politifolk som etter handlingsplikten stopper en råkjører underveis i reisen, skal kunne regnes som arbeidstid.

Men forholdet mellom reiser til oppdrag og arbeidstid har vært oppe i domstolene tidligere. I 2015 falt en dom i EU-domstolen.

Dommen kalles Tyco-dommen, og ga spanske arbeidstakere som installerte overvåknings- og tyverisikringssystemer, medhold i at reisene deres måtte regnes som en del av arbeidstiden.

Dette fordi de ikke hadde et fast arbeidssted. Dommen måtte være relevant også for politifolk i Norge, som blir pålagt å møte opp et annet sted, mener Thue. Nei, mener arbeidsgiversiden. De mener dommen som ga de spanske installatørene medhold er for spesifikk til å overføres til norske politifolk.

EFTA-domstolen mener Tyco-dommen kan overføres

EFTA-domstolen gir imidlertid politimannen rett.

«Etter Kommisjonens oppfatning kan et resonnement tilsvarende det i Tyco anvendes i den foreliggende sak», står det i EFTA-uttalelsen.

Arbeidstaker er forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og kan ikke unngå å bruke tid på å reise. Reisen er nødvendig for å kunne utføre oppdraget, og arbeidstakeren står ikke fritt til å benytte tiden som han vil.

Uttalelsen fremholder også at dersom man hevder at Tyco-dommen kun kan gjelde ansatte som ikke har noe fast møtested, så vil kun ansatte som alltid reiser og ansatte som aldri reiser være beskyttet.

Ansatte i en mellomposisjon, slik som politifolk som må reise av og til, faller i så fall utenfor EU-direktivet.

«Dette vil fordreie begrepet «arbeidstid» og undergrave direktivets mål, som er å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet», uttaler EFTA-domstolen. 

Og derfor er reisene arbeidstid. Uavhengig hvor ofte reisene gjøres og hvor intensivt arbeidet under reisene er.

Arbeidsorganisasjoner: – Lite overførbart

– Vi er glade for en veldig tydelig og begrunnet uttalelse fra EFTA-domstolen. Den er i tråd med våre argumenter, sier Thues advokat, Merete Furesund.

Mer vil hun ikke si, i påvente av at Høyesterett skal behandle saken.

Arbeidsgiverorganisasjoner fremholder nå at uttalelsen i EFTA-domstolen ikke er direkte overførbar til andre sektorer eller yrker.

«EFTA-domstolen tar bare stilling til reisetid for en arbeidstaker med fast oppmøtested, men som også ble pålagt oppmøte langt unna det vanlige oppmøtestedet. Avgjørelsen gir derfor ikke noe generelt svar på spørsmålet om arbeidstidens start og slutt i andre situasjoner», skriver arbeidsgiverorganisasjonen NHO på sine nettsider etter EFTA-uttalelsen.

Men NHO har også tidligere hevdet at domstolenes tolkning av reisetid ikke er overførbare til andre forhold. Sist gang var for to år siden.

Powered by Labrador CMS