Mindre fyll gir mindre vold

Da skjenketiden i Trondheim ble redusert med en time, gikk antall voldssaker ned med 27 prosent i løpet av ett år. Politistasjonssjef, Ove Sem, har skrevet et innlegg om saken.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens forslag om endringer i alkohollovgivningen innebærer god samfunnsøkonomi og må vedtas av Stortinget. Forslaget innebærer at alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkohol innskrenkes med en time.

I oktober 2008 ble skjenketidene redusert med en time i Trondheim. Fra denne dagen gikk volden umiddelbart ned. Etter ett år med redusert skjenketid har antall voldssaker falt med 27 prosent. Reduksjonen har skjedd uten at vi har økt ute operative polititjenestemenn.

Vold og fyll henger ofte sammen. Å redusere skjenketidene fra 03.00 til 02.00 - som politikerne i Trondheim gjorde i 2008 gir mindre fyll. Tallenes tale er klar: I tiden 1. oktober 2008 til 1. oktober 2009 registrerte politiet 246 voldssaker i Trondheim sentrum. Samme periode ett år tidligere var tallet hele 335. Nesten 100 færre volds­offer bare i Trondheim sentrum.

Trondheim kommune gjorde en klok og tøff beslutning da de valgte å redusere skjenketiden. Politiet på sin side inten­siverte kontrollen med skjenkestedene. Og ordensvaktene på utestedene har fått bedre opplæring. Dette har virket positivt. Men reduksjonen i antall voldssaker mellom 03.00 og 04.00 er på over 70 prosent! Det tilskriver jeg redusert skjenketid.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) oppsummerer internasjonal forskning på feltet med funn som viser at økt skjenketid gir mer vold og kortere skjenking gir mindre vold. 21 av de 50 største norske kommunene har gjennomført innskrenkninger i skjenketidene i løpet av 2008. I følge SIRUS viser tallene jevnt over en trend med mindre vold med kortere skjenketid.

Nå er nedgangen i voldssaker i Trondheim et faktum. Verken kommunen, næringslivet eller politiet kan bruke det som en hvilepute. En av de store jobbene i tida fremover er å sikre at nedgangen blir varig. Annethvert år gjør politiet i Trondheim en grundig analyse knyttet til vold. Vi går inn i hver enkelt voldssak og registrerer nøyaktig hvor volden finner sted, nøyaktig hvor den skjer utenfor restaurantene, hvilke restauranter som har størst problemer, type av problemer, årsakene til vold i den enkelte sak, graden av beruselse hos gjerningsmannen og graden av beruselse hos voldsofferet. Sist vi fremla en slik analyse for kommune og næring var i 2007. Denne ble meget godt mottatt, og har dannet grunnlag for blant annet hvilke forebyggende tiltak som skal settes inn.

Til årsskriftet vil vi legge frem en ny voldsanalyse. Vi håper næringslivet og kommunene sammen med oss vil bruke analysen til å forebygge vold. Med et godt samarbeid kan vi sammen sette oss mål for 2010 som innebærer en ytterligere reduksjon av registrert vold med 10 prosent.

Utelivsbransjen er bekymret for tapte inntekter som følge av endret skjenketid. Bak hver enkelt voldssak finner vi et offer for vold, med enten fysiske skader, psykiske skader eller opplevelse av fornedring og tapt livskvalitet. Konsekvensene er store for familie og pårørende. I forlengelse av voldssakene oppstår det gjerne fravær fra arbeid eller skole, betydelig ressursbruk innenfor helsevesenet og store sosiale utgifter. Jeg mener «den siste skjenketimen» er for kostbar for samfunnet.

Vi har lagt vekt på at politiet skal være synlige og til stede i sentrum av Trondheim på dager og tider da vi vet det utøves mest vold i sentrum. Dette viser at kombinasjonen av synlig politi og kortere skjenketid har fungert. Vi vil prioritere dette arbeidet også i fremtiden.

Trondheim har blitt en stadig tryggere by. Det er en glede vi deler med næringslivsaktørene i Trondheim. En trygg by er en triveligere by, og vi som ferdes i denne byen opplever at volden reduseres. Det er et stort gode og en merkevare næringslivet i Trondheim bør utnytte til sin fordel - innen rammen av de åpningstidene som er bestemt for byen vår.

Jeg håper Politiets Fellesforbund legger trykk på sitt svar i høringen om redusert skjenketid, og arbeider intensivt for at lovforslaget vedtas. Et slikt påtrykk er også viktig i ressurskampen fordi det forebygger vold.

Powered by Labrador CMS