Bråk ved Kongsvinger politistasjon:

− Vi føler oss lurt. Vi har ingen tillit til politimesteren vår

Han ville gi Kongsvinger politistasjon en nøkkelrolle, men så vraket han byen til fordel for Elverum. Tillitsvalgte og ordførere reagerer sterkt på politimesteren i Innlandet. Nå har politistasjonssjefen sagt opp, men avviser at han gjorde det i protest.

− Vi har overhodet ingen tillit til politimesteren vår - det gjelder for mange av de ansatte. Han har løyet til oss ved å skriftlig gå for én ting og deretter gjøre noe annet. Det er ekstremt dårlig stemning her nå, men vi jobber på, forteller Veronika Amble Nærum.

Hun er vara som tillitsvalgt for PF-medlemmene ved Kongsvinger politistasjon. Sammen med hovedtillitsvalgt Jetmund Fure har de kjempet for politistasjonen sør i Hedmark - etter sammenslåingen til landets største politidistrikt med et dekningsområde på over 52.000 kvadratkilometer.

− Vi føler oss lurt, sier Fure.

«Jeg ønsker Kongsvinger som administrasjonssted»

Historien starter slik:

Fredag 1. januar 2017 blir Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet politidistrikt som følge av nærpolitireformen.

Tjenestetilbudet skal struktureres på nytt og det skal opprettes tre geografiske driftsenheter (GDE). Hver enhet skal ha ett administrasjonssted, noe som er viktig med tanke på betydning i organisasjonen, antall ansatte og arbeidsoppgaver.

MISNØYE: Tillitsvalgte og ansatte ved politistasjonen sør i Hedmark reagerer sterkt på avgjørelsen og hvordan den er håndtert av politimester Brekke. Han tilbakeviser påstandene.

Saken sendes ut på høring og forhandlinger mellom politimesteren i Innlandet, Johan Brekke og Politiets Fellesforbund settes i gang.

Ifølge drøftingsdokumentet, et dokument som Politiforum har fått tilsendt, argumenterer politimesteren overfor POD at politistasjonen på Kongsvinger skal bli administrasjonssted for GDE3.

Dette skal bli politidistriktets grensedriftsenhet. Det skal satses for å bekjempe grensekriminalitet.

VALG: Politimester Johan Brekke drøfter fordeler og ulemper med både Kongsvinger og Elverum, men ender opp med Elverum som administrasjonssted - stikk i strid med det han har formidlet til PF. Her er Brekke fotografert i Sogn og Fjordane i 2012.

Brekke argumenterer slik:

«Det er til dels en omfattende og alvorlig grenserelatert kriminalitet langs deler av grensa mot Sverige. Historien har også vist oss at det raskt kan oppstå store utfordringer for politiet med hensyn til immigrasjon. Kongsvinger på sin side ligger strategisk plassert med tanke på infrastruktur, samarbeidspartnere, rettsvesen, veiforbindelser, samarbeid mot Øst politidistrikt og Bergslagen polisdistrikt. Politistasjonen er samlokalisert med tollvesenet, som eneste lokasjon av sitt slag i landet. Dette gir gode muligheter for utveksling av informasjon og et operativt samarbeid både med tanke på etterforskning, beredskap, terror, og ikke minst kunne spille på hverandres ressurser i hverdagen».

Han drøfter fordeler og ulemper med både Kongsvinger og Elverum, men til slutt i konklusjonen skriver han:

«Jeg ønsker at Innlandet politidistrikt inndeles i tre geografiske driftsenheter:

  • Glåmdalen/Elverum/Nord-Østerdal
  • Hedmarken/Gudbrandsdal
  • Vestoppland
  • Administrasjonssted: Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik».

Etter et par uker oppdager ansatte og tillitsvalgte at politimesteren har endret mening og valgt Elverum i stedet. Dette får de ansatte vite på intranettet, Kilden. Det blir rabalder i Kongsvinger.

Viktig for beredskap og bekjempe terror

Kongsvinger politistasjon kontrollerer over 28 grenseoverganger - mot Elverum som har sju. Bare på grenseovergangen på Magnormoen (riksvei 2) passerer det 1,3 millioner biler i gjennomsnitt hvert år.

Med flere grenseoverganger og mer trafikk har, ifølge tall fra Tollvesenet, Kongsvinger politistasjon flere beslag enn Elverum - 29 beslag i løpet av 2016 mot 733 beslag i Kongsvinger.

BEREDSKAP: Jetmund Fure mener konsekvensen av å ikke være administrasjonssted er stor. − I en tid med mye terror og uroligheter er vi svært bekymret for å bygge ned en viktig politienhet.

Dette betyr at det også er flere straffesaker på grensekriminalitet ved Kongsvinger politistasjon. Når det gjelder bort- og utvisninger og utlendingsoperative gjøremål er, ifølge tall, nærmere 80 prosent av sakene knyttet til Kongsvinger-distriktet.

Argumentene er derfor mange for hvorfor Kongsvinger burde ha vært grensedriftsenhet, mener Fure. Dette er også i tråd med anbefalingen til Politiets Fellesforbund Innlandet.

− Trykket på grensekriminalitet ligger her i distriktet, og det er nettopp her vi har den faglige tyngden for å bekjempe den. Som eneste politistasjon i landet er vi samlokalisert med Tollvesenet, og dette gir oss unike muligheter for et effektivt samarbeid både på operativt, taktisk og administrativt nivå. Dessuten har både operativ utlendingsenhet og org.krim egne avdelinger her, vi samarbeider tett med svensk politi og det er kort vei til Glåmdal tingrett. Det å ha en GDE-leder sittende på Kongsvinger hadde sørget for god, effektiv og hyppig kommunikasjon med våre samarbeidspartnere i Tollvesenet og det kan være avgjørende når vi får inn store og omfattende saker over grensen – noe som stadig skjer.

Konsekvensen av å ikke være administrasjonssted er derfor stor, mener han.

− Dette sender ut et signal om at grensekriminalitet ikke er så viktig her i sør. Vi frykter at vi blir en utpost i et stort politidistrikt, at vi blir nedprioritert på ressurser, penger og oppgaver. I en tid med terror og mye uroligheter er vi svært bekymret for å bygge ned en viktig politienhet.

Innlandet politidistrikt:

Politidistriktet består av tre geografiske driftsenheter (GDE)

  • GDE1: Gjøvik, Hadeland og Valdres. Administrasjonssted: Gjøvik
  • GDE2: Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal. Administrasjonssted: Lillehammer.
  • GDE3: Kongsvinger, Elverum og Nord Østerdal. Administrasjonssted: Elverum.

Politimesteren til de ansatte: «Jeg brukte Kongsvinger som forhandlingskort»

I juni møter politimester Brekke de ansatte ved politistasjonen.

Her forteller han at han «brukte Kongsvinger som forhandlingskort», og at han «alltid har ment at Elverum var det beste alternativet».

Dette vekker reaksjoner hos de ansatte, og flere mener han dermed har forsøkt å lure fagforeningen. Brekke svarer: «Jeg forstår at det kan framstå som at jeg har skiftet mening».

Politiforum har spurt om intervju med politimester Brekke, men han besvarer våre spørsmål i en e-post. 

Jeg har hele veien signalisert og vært åpen på at jeg har vært i tvil om plassering av administrasjonssted i denne geografiske driftsenheten (GDE) og gitt uttrykk for at både Elverum og Kongsvinger er gode alternativer. Forhandlinger og drøftinger er en prosess. Gjennom denne prosessen kom jeg til at Elverum - ut fra en helhetsvurdering - ville være et meget godt alternativ og valgte å legge dette forslaget til grunn for drøftingene. Jeg kan imidlertid se i ettertid at informasjonen knyttet til valg av administrasjonssted for denne GDE'en kunne vært sterkere til både de ansatte på Kongsvinger og de berørte kommunene. Men det må også legges til grunn at de formelle drøftinger og forhandlinger skjer mellom partene - i dette tilfellet mellom arbeidsgiver og organisasjonene.

− Flere kilder Politiforum har snakket med sier at de ikke har tillit til deg og at du har spilt uærlig. Opplever du at du har tillit?

− Jeg har forståelse for at flere kan være skuffet over at Kongsvinger ikke endte opp som administrasjonssted, men det har vært en prosess med grundige vurderinger og forhandlinger med representanter for arbeidstakerne. Hvis noen opplever å ikke ha tillit til meg så tar jeg det til meg, og håper at jeg gjennom tiden fremover kan bygge den opp igjen.

− De ansatte mener at du har forsøkt å lure dem ved å skite mening og at du har brukt Kongsvinger som forhandlingskort. Hva har du å si til det?

− Det er kun resultatet av forhandlingene som er offentlig. Det som skjer i forhandlingene er unntatt offentlighet og blir mellom partene. Jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere innholdet i forhandlingene, men vil fremheve at det har vært en ryddig prosess med arbeidstakerorganisasjonene.

− Hvorfor var du ikke åpen om at du brukte Kongsvinger som forhandlingskort/og ev. endret mening overfor de ansatte, tillitsvalgte og ordførere?

Han viser til svaret over.

− I forhandlingsgrunnlaget skriver du: «Jeg ser for meg en god prosess med involvering av de ansatte». Er dette en god prosess?

RASERT: Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand mener hele Sør-Hedmark er rasert etter politireformen, og synes det er svært ille at Kongsvinger politistasjon ikke fikk den viktige nøkkelrollen.

Han viser til svaret over.

− Hele Sør-Hedmark er rasert

Måten politimesteren har håndtert saken på er helt uakseptabel, mener leder i Politiets Fellesforbund Innlandet, Reidun Martinsen.

− Vi oppfatter dette som at han forsøkte å lure oss i fagforeninga, og vi stiller oss kritisk til hans måte å samarbeide på når det gjelder forhandlinger i framtida. Det er lov å ha andre meninger, men da burde han ha vært åpen om det og informert de ansatte tidligere. Jeg minner om at trepartssamarbeidet i arbeidslivet og den norske modellen bygger på samarbeid - ikke det å bevisst lure hverandre, sier hun.

Snuoperasjonen har også fått ordførerne i distriktet til å reagere. Blant dem er Sjur Strand, som er ordfører i Kongsvinger, slik lokalavisa Glåmdalen først omtalte i starten av august.

− Hele Sør-Hedmark er rasert etter politireformen. Dette er svært ille. Nå har Kongsvinger blitt politistasjon "light" og nærmeste store politienhet er Elverum, som ligger 1,5 time unna.

Strand mener hele prosessen er håndtert svært amatørmessig.

− Jeg opplevde at vi hadde en god dialog og vi har hatt flere møter sammen. Vi skal jo spille på lag, og i en stor omorganiseringsprosess som politiet er inne i nå, er det særlig viktig med tillit og åpen dialog. Men politimesteren har valgt å dolke hele regionen i ryggen. Det blir vanskelig å stole på ham etter dette og per dags dato er det jo ingen tillit tilstede.

− Har ikke sagt opp i protest

Politiforum har snakket med flere kilder som mener politistasjonssjef Terje Didriksen har sagt opp i protest. Dette tilbakeviser Didriksen. Han har nå begynt som driftsenhetsleder for Romerike i Øst politidistrikt.

− Det stemmer ikke at jeg har sagt opp i protest, men jeg forstår at det for mange kan oppfattes sånn. Jeg valgte jobben på Romerike blant annet på grunn av kortere pendlervei. Jeg har også forståelse for at de ansatte mener administrasjonssaken har vært en uryddig prosess, og dette har jeg videreformidlet til politimesteren.

De tillitsvalgte i Kongsvinger, Nærum og Fure, ønsker ikke å spekulere i hvorfor politimester Brekke har endret mening.

− Det er ikke alltid man er enig i alle beslutninger som blir tatt, men vi forventer ærlighet og at politimesteren ikke fører sine ansatte bak lyset - særlig i en så viktig prosess som politietaten går i gjennom nå. Da dette ikke skjer, er tilliten borte, sier Nærum.

De mener beslutningen er irreversibel, og de forsøker nå å se framover.

− Vi håper at politimesteren i den videre prosessen nå viser at han forstår viktigheten av grensen, hvilke ressurser det krever her, og ikke minst hvilke muligheter som ligger i samarbeidet med Sverige. Dette bør komme til syne da det skal fordeles stillinger og penger i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS