- Politiet mister fullstendig kontrollen

Politiets utlendingsenhet har i flere måneder benyttet seg av vikarbyrået Adecco når de skal bekle politistillinger, ifølge hovedtillitsvalgt Odd Asbjørn Johansen i PU.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kan i dette nummeret avsløre at Politiets utlendingsenhet (PU), har benyttet seg av vikarbyrået Adecco når de skal ansette folk til å gjøre politifaglige oppgaver. Dette har ført til misstemning og usikkerhet innad i organisasjonen.

Dårligere kvalitet

Ifølge hovedtillitsvalgt Odd Asbjørn Johansen ved PU er vikarene fra Adecco personer som ikke har gjennomgått sikkerhetsopplæring, straffeprosessloven, straffeloven, lover/instrukser som gjelder for politiet og ansatte i politiet og bruk av tolk. Vikarene blir satt til å utføre fingeravtrykk, fotografering og asyl­registrering (ikke intervjuer).

Den eneste opplæringen de har gjennomgått i PU, ifølge Johansen, er det såkalte «DUF-kurs» på tre dager som i all hovedsak er et rent datateknisk kurs som omhandler generell innføring i hvordan man legger inn «navn og nummer» i politiets systemer. I tillegg har de skrevet under på en taushetserklæring og en IKT-instruks.

- Disse vikarene utfører registrering av asylsøkere på lik linje med politiutdannede (bortsett fra ransaking). Politiet mister fullstendig kontrollen på hvem som blir avhørt og hvem som blir registrert. Dessuten er det mange som setter spørsmålstegn ved den faglige kvaliteten på det arbeidet som blir gjort, sier tillitsvalgt og lokallagsleder ved Politiets utlendingsenhet, Odd Asbjørn Johansen og legger til.

- Jeg stiller meg spørsmålet; hvor viktig er denne jobben for PU når de velger en løsning med vikarer fra et vikarbyrå. Dette har vært politioppgaver i mange år og viktig med tanke på den videre etterforskningen. Nå mister vi den kontinuiteten vi har hatt over tid.

De seks vikarene fra Adecco er nå leid inn som midlertidige konsulenter i PU. Fire av de seks er innstilt til faste stillinger i PU.

Førstelinjeprosjektet

I disse dager skal et rundskriv i regi av UDI ut på høring hvor hovedtema er behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelser og statsborgerskap, som foreslås overført til fra nettopp politiet til UDI, også kalt «Førstelinjeprosjektet». Det mange nå spør seg om, er om dette bare er et ledd i prosessen med å fjerne hele «utlendingsbiten» fra politiet. Men akkurat det avkrefter politidirektør Ingelin Killengreen.

- Vi ønsker å styrke politiet på politimessige oppgaver. Registrering, identifisering og uttransporteringer skal være politioppgaver, også i fremtiden. Det vi har sett over tid, er at politiet har utført oppgaver for andre nærmest «gratis». Jeg mener det er feil bruk av politiets ressurser å bruke politifolk til oppgaver som er utenfor politiets primærfunksjoner: kriminalitetsbekjempelse og kriminalitetsforebygging, sier Ingelin Killengreen.

Politiforum kjenner til at mange i politiet er redd for at etaten nå tappes for kompetanse innenfor dette arbeidsområd­et som igjen vil føre til politiet mister kontroll.

- Det jeg kan si er at vi har konstatert mye dobbeltbehandling noe som selvsagt er lite rasjonelt.

Samarbeid

I rapporten «Førstelinjeprosjektet», kommer det frem at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samråd med Utenriksdepartementet og Justis­de­p­arte­mentet bedt UDI lede arbeidet med en gjennomgang av ansvars- og oppgavedelingen i utlendingsforvaltningen. Dette har vært et felles prosjekt mellom UDI, Politidirektoratet og Utenrikstjenesten/UD. I tillegg har prosjektet hatt et nært samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utlendingsnemnda.

Fra prosjektet foreslås det at politiets oppgaver i forbindelse med behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelser og statsborgerskap, overføres til UDI. Politimessige oppgaver knyttet til utlendingsfeltet blir imidlertid fortsatt liggende i politiet. Blant annet foreslås det at dagens ansvars- og oppgavedeling mellom politiet og UDI i det alt vesentlige videreføres når det gjelder behandling av asylsaker.

- Økt effektivitet

Videre i rapporten foreslås det at UDI bygger opp en ny regionalisert førstelinje for behandling av de overførte sakene samtidig som noe av kapasiteten og kompetansen hos UDI sentralt overføres til førstelinjen slik at flere beslutninger kan tas der. Man ønsker også å bygge opp en differensiert førstelinje utenfor Norge slik at enkelte utenriksstasjoner fatter vedtak i flere typer saker.

- Det har vært et overordnet mål for prosjektet å legge til rette for økt effektivitet, raskere saksbehandling, bedre service i utlendingsforvaltningen og samtidig sikre tilfredsstillende kvalitet. Prosjektets mandat har vært å vurdere og å foreslå hvilke av dagens oppgaver knyttet til søknadsbehandlingen som bør ligge i henholdsvis UDI, politiet og ved utenriksstasjonene, sier Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding.

Skryter av Adecco-vikarene

Sjef for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum, avkrefter at bruken av Adecco har ført til dårligere kvalitet på arbeidet PU utfører.

- Hvorfor benytter PU seg av Adecco når dere skal besitte politistillinger?

- Vi er i disse dager i ferd med å øke vår faste bemanning. Rekrut­teringsprosesser tar erfaringsmessig noe tid. Det har i den senere tid vært en stor økning i antall asylsøkere og vi har derfor hatt et akutt behov for å styrke vår bemanning. Dette for å verne våre ansatte mot for høyt arbeidspress og sikre at den enkelte asylsøker får en verdig og god behandling. Det var i denne situasjonen hensiktsmessig å ta kontakt med vikarbyrå som raskt kunne tilby høyt kvalifisert personell med høyere utdanning og gode språkkunnskaper. PU er et forvaltningsorgan og vi utfører både kvalifisert sivilt personell og politiutdannet personell oppgaver knyttet til registrering, identitetsundersøkelser og uttransporter. Vikarene har ikke utført oppgaver som krever politimyndighet, svarer Ingrid Wirum.

- Ankomstregistrering er en av våre viktigste oppgaver. Bruken av vikarer var nettopp en løsning vi fant nødvendig for å sikre nok personell til å kunne utføre denne jobben i henhold til de krav vi stiller til vår oppgaveutførelse. Samtlige av vikarene fikk i forkant tilsvarende opplæring og oppfølging som våre nyansatte får, sier Wirum, som understreker at de i ettertid ikke har mottatt noen negative tilbakemeldinger fra fagorganisasjonene på at PU har benyttet Adecco.

- Vikarene er ikke brukt til å utføre politioppgaver. De har utført oppgaver på linje med øvrige sivilt ansatte i PU. Registrering av asylsøkere er en av oppgavene hvor det har vist seg nyttig å ha personell med både politibakgrunn og annen relevant bakgrunn. Alle vikarene hadde høy kompetanse og har gjort en veldig god jobb.

PS. PU bruker ikke Adecco-vikarer lenger til registrering av asylskøkere.