BEMANNINGSSKVIS: Det er for få politifolk til å kunne utføre politijobben effektivt i Trøndelag, fastslår PFs lokallagsleder. Her en uniformert patruljebil på vei ut av Trondheim sentrum politistasjon.

KRONIKK

Underbemanning i politiet kan gi dramatiske konsekvenser

Antall politiansatte i Trøndelag er langt under det som er nødvendig for å utføre jobben effektivt, skriver lokallagsleder for Politiets fellesforbund (PF) i Trøndelag, Det kan få dramatiske konsekvenser, konstaterer han.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

PF Trøndelag har gjennom flere år påpekt den utfordrende situasjonen politiet i Trøndelag befinner seg i når det gjelder bemanning. PF Trøndelag har fremhevet at antall politiansatte i politidistriktet er langt under det som er nødvendig for å utføre jobben effektivt og for å møte samfunnets behov. Denne underbemanningen kan få dramatiske konsekvenser for både ansatte og innbyggere. Vi har i dag 44 færre årsverk ved utgangen av mai enn det vi hadde ved årsskiftet (kilde: politiet.no).

Får konsekvenser

Dette vil naturlig nok kunne få konsekvenser for de tjenestene politiet tilbyr – enten det er patruljer ute i gatene, etterforskning av saker, saksbehandlingstid på forvaltningssaker og andre oppgaver politiet har. De ansatte strekker seg langt for å levere gode tjenester til befolkningen med de tildelte rammene vi har. Likevel kan vi ikke levere på alt det samfunnet forventer. Vi har mottatt signal om fortsatt nedtrekk i politiets budsjetter også neste år.

Spørsmålet blir; med redusert ressurs, både bemanningsmessig og økonomisk – hva skal nedprioriteres?

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets fellesforbund.

Forbundsleder i PF, Unn Alma Skatvold skriver i et leserinnlegg den 29. juni i Nordnorsk debatt om at bemanningen i norsk politi er dramatisk. Jeg støtter forbundslederen i dette og mener bemanningen i politiet i Trøndelag ikke bare er bekymringsfullt tema for PF, men også for innbyggerne, ansatte i politiet og samfunnet generelt.

En utopi

Politimester Nils Kristian Moe sier i et intervju med Adresseavisen 20. juni i år at han aldri har hatt så mange alvorlige saker, samtidig som at han erkjenner at vi har færre patruljer ute enn tidligere.

I dette bildet er politidistriktet pålagt fra politisk hold å opprette et nytt tjenestested i Meråker, stikk i strid med alle anbefalinger fra politimesteren og PF Trøndelag. Her skal det bemannes med 5 årsverk, som må tas fra andre enheter i distriktet. Vi har allerede tjenestesteder som bare kan drømme om å få 5 årsverk, som Selbu og Grong. Det er riktignok bevilget noen ekstra midler til å opprette det nye kontoret, men når budsjettet totalt ikke er tilstrekkelig til å lønne de ansatte vi allerede har, blir det litt som å gi med den ene hånda å ta med den andre. Å tro at vi får økt politiinnsats ved å opprette flere kontor, er en utopi.

Krevende skvis

PF Trøndelag understreker også betydningen av å satse på god opplæring og kompetanseutvikling for politiansatte. For å håndtere dagens komplekse kriminalitet og samfunnsmessige utfordringer, trenger politifolk kontinuerlig, faglig oppdatering. Men denne kompetanseutviklingen kan være vanskelig å realisere i en situasjon med underbemanning, da politiansatte allerede er presset til det ytterste med daglige oppgaver. Situasjonen nå går ut over helse, miljø og sikkerhet (HMS) for våre ansatte, noe som også viser seg på sykemeldingsstatistikken. Vi får tilbakemelding om at ansatte vegrer seg for å melde seg på overtid, fordi presset blir for stort, med færre ansatte å fordele belastningen på.

Vi i PF Trøndelag tar også til orde for at vi trenger en langtidsplan for politiet og en som kan gi våre politikere klare tilbakemeldinger på hva vi er i stand til å levere med det budsjettet vi får tildelt. Dette vil kunne gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag som er kunnskapsbasert.

Samfunnets trygghet

Det aller viktigste er at politiet skal kunne levere den kvaliteten og sikkerheten som samfunnet forventer og fortjener.

Bemanningen i politiet er en avgjørende faktor for samfunnets trygghet og for at innbyggerne fortsatt skal ha tillit til politiet. Lavere bemanning fører blant annet til svekket operativ evne, lenger saksbehandlingstid og redusert tilstedeværelse i samfunnet og blir i ytterste konsekvens et problem for rettsikkerheten.

Å investere i tilstrekkelig bemanning og god opplæring er en investering i samfunnssikkerhet og en forutsetning for at politiet kan utføre sitt viktige arbeid på en effektiv og profesjonell måte.

Powered by Labrador CMS