VARSELLAMPENE BLINKER: De historisk høye sykefraværstallene i politiet i fjor gir grunn til bekymring, mener hovedverneombud Audun Buseth. Han mener stramme budsjettrammer i politiet skaper usikkerhet om mulige HMS-konsekvenser på kort og lang sikt.
VARSELLAMPENE BLINKER: De historisk høye sykefraværstallene i politiet i fjor gir grunn til bekymring, mener hovedverneombud Audun Buseth. Han mener stramme budsjettrammer i politiet skaper usikkerhet om mulige HMS-konsekvenser på kort og lang sikt.

Hovedverneombudet i politiet:

Bekymret for det høye sykefraværet

– Årets budsjett og de økonomiske fremtidsutsiktene skaper stor usikkerhet om HMS-konsekvenser på kort og lang sikt. Jeg er meget bekymret for hvordan dette treffer etaten og hvordan det påvirker politiets samfunnsoppdrag og arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, sier politietatens hovedverneombud, Audun Buseth.

Publisert

Politiforum meldte tidligere i dag om tidenes høyeste sykefravær i politietaten i fjor.

Sykefraværstallene bekymrer politietatens hovedverneombud Audun Buseth.

– Det er en negativ utvikling på sykefraværet i etaten. Trenden virker å være tilsvarende i andre virksomheter også uten at det er helt klare forklaringer på hva årsakene kan være. Vi må følge dette tett og fortløpende vurdere behovet for forebyggende tiltak for å snu denne tendensen, sier han.

Buseth understreker at målet er å ha et helsefremmende arbeidsmiljø og et forebyggende HMS-fokus med lavest mulig sykefravær.

Meget bekymret

Politiforum har tidligere fortalt at 2023 ligger an til å bli et økonomisk «annus horribilis» for politiet. Politidistriktene kan måtte nedbemanne med flere hundre stillinger for å få budsjettet til å gå i balanse.

Selv med 550 millioner kroner ekstra over revidert nasjonalbudsjett, frykter politiledelsen fortsatt bemanningskutt i politiet.

Buseth mener det er for tidlig å si om budsjettsituasjonen er årsak til økt sykefravær.

– Årets budsjett og de økonomiske fremtidsutsiktene skaper stor usikkerhet om HMS-konsekvenser på kort og lang sikt. Jeg er meget bekymret for hvordan dette treffer etaten og hvordan det påvirker politiets samfunnsoppdrag og arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, fortsetter hovedverneombudet.

Må bli flinkere til å dokumentere

Buseth mener at politiet må bli flinkere til å vurdere og dokumentere HMS-forhold i styringsdialogen.

– Det gjelder internt i etaten og i dialogen med Justisdepartementet og politisk ledelse. Hovedarbeidsmiljøutvalget har uttrykt bekymring for HMS-virkninger av budsjettsituasjonen. De fremhever at organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet må være innenfor rammen av fullt forsvarlig arbeidsmiljø, forteller han.

Buseth legger til:

– Jeg er spesielt opptatt av å opprettholde forsvarlig bemanning og arbeidsbelastning, investeringer og utskiftingsplaner, samt kompetanse, opplæring, trening og øvelser.

Han presiserer at politiet må bli flinkere til å synliggjøre behov og sårbarhet knyttet til disse faktorene.

– Det er helt avgjørende for å opprettholde politiets samfunnsoppdrag og forsvarlige arbeidsforhold, avslutter Buseth.

Tema på HAMU

Det høye sykefraværet stod også på agendaen under Hovedarbeidsmiljøutvalgets (HAMU) møte som var i mai.

Her møter representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Under punktet «Budsjettsituasjon og arbeidsmiljø», kommer det frem at stramme politibudsjetter og begrenset økonomisk handlingsrom, vil utfordre politiets organisering, prioriteringer og drift fremover.

«Flere signaliserer trange budsjetter, lavere bemanning og lavere produksjon i nær fremtid. Det finnes også bekymringer rundt nødvendige investeringer, utskifting og fornyelse av utstyr, materiell og fasiliteter (EBA). Dette vil påvirke arbeidsmiljø på kort og lang sikt», heter det i referatet fra Hamu-møtet.

Kan lede til alvorlige følgefeil

I referatet vises det også til at når budsjettene går ut, så mangler det vanligvis risikovurderinger og prioriteringer eller en plan på hvordan dette påvirker politiets hverdag.

«Kompetanse er viktig, men opplæring og trening blir ofte som første berørt av innsparinger. På sikt kan dette lede til alvorlige følgefeil. Det gjelder også investeringer som stoppes» heter det videre i HAMU-referatet.

Det pekes på at problemet forsterkes gjennom usikkerhet om budsjettsituasjonen, hvor den treffer og hva konsekvensene blir.

«Ansatte og ledere føler presset og forsøker vanligvis å gjøre det beste ut av situasjonen, men hvis man bestandig prøver å dekke over løses ikke problemene», kommer det også frem i referatet.

Derfor peker HAMU på at det er viktig å synliggjøre problemene i organisasjonen og oppover mot Justisdepartementet og Stortinget.

«Som beredskapsetat trenger vi bedre handlingsrom. Vi kan ikke bli for effektivt», heter det også frem i referatet.

Powered by Labrador CMS