PODs undersøkelse: 10 personer utsatt for overgrep

- Det mest alvorlige jeg leser, er at 10 personer i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i løpet av 2020. Det smerter å bli presentert for slike funn, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Publisert Sist oppdatert

I oktober gikk politidirektør Benedicte Bjørnland ut i media og uttalte at hun var sjokkert etter å ha blitt fortalt om sex-ukultur i politietaten, og «knulletorsdag» på politistudentenes leiropphold. Bjørnland hadde fått presentert disse urovekkende historiene fra forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas.

På bakgrunn av disse forskningsresultatene besluttet Bjørnland å sette i gang en arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet, som skulle fange opp alle former for seksuell trakassering eller overgrep, i løpet av de siste 12 månedene. Nå har Politidirektoratet fått de overordnede resultatene fra undersøkelsen.

Den viser at tre prosent av medarbeiderne i politiet svarer «ja» på spørsmålet om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene.

Hvis man inkluderer de som sier de har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet øker andelen til 6,6 prosent, eller 904 personer. Bjørnland er tydelig på at dette er 904 for mange.

- Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Atferden som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet i undersøkelsen, innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den mest alvorlige kategorien, å bli tvunget til seksuelle handlinger.

10 personer har opplevd overgrep

Politidirektoratet opplyser at to tredjedeler av tilfellene er enkeltstående hendelser, mens en tredjedel har vart over tid. Kvinner under 40 år er mest utsatt, og i denne gruppen har 13 prosent svart at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som har stått for atferden, mens det i 28 prosent av tilfellene er en overordnet. Menn opplyser også at de blir seksuelt trakassert av begge kjønn.

- Det mest alvorlige jeg leser, er at 10 personer i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i løpet av 2020. Det smerter å bli presentert for slike funn, og jeg får vondt av de 10 medarbeiderne som forteller at de har blitt utsatt for overgrep. Vi vet ikke hvem disse personene er, gitt undersøkelsens konfidensialitet, og jeg ber derfor innstendig om at de anmelder overgrepene, sier Bjørnland, i en pressemelding.

Få instruktører

Da forskningsfunnene til Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas ble kjent i media i oktober, var det særlig fokus på det som ble omtalt som «knulletorsdag», som en avslutning på politistudentenes leiropphold. Her skal instruktører som var beordret til undervisning i leir ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter.

I undersøkelsen fra POD rapporterer 11 prosent av studentene om seksuell trakassering, men det er et lite mindretall av disse hendelsene som involverer en instruktør, lærer, praksisveileder eller overordnet. De fleste tilfellene er det medstudenter som står for.

5,9 prosent av studentene svarer «ja» på spørsmål om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, men andelen øker til 11 prosent (103 personer) hvis man inkluderer de som har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Studenter opplever i større grad enn de ansatte at hendelsene skjer utenfor tjeneste, en stor andel skjer i sosiale lag.

- Jeg ønsker allerede nå å understreke at funnene knyttet til studenter er noe vi som arbeidsgiver ønsker å følge særlig tett framover. Når 11 prosent av studentene rapporterer på seksuell trakassering er det alvorlig. De fleste tilfellene skjer fra medstudenter, et mindretall av hendelsene involverer en overordnet, praksisveileder, lærer eller instruktør. Dette er likevel det mest bekymringsfulle, gitt skjevhet i maktforholdene, sier Bjørnland, i en pressemelding.

For tidlig å gå inn i detaljer

Politidirektøren sier til Politiforum at de aldri har gjennomført en så finmasket undersøkelse som dette før.

- Kjenner dere igjen bildet som ble tegnet av «knulletorsdag» i oktober?

- Gjennom denne undersøkelsen vet vi mer. Det som kommer fram er langt mer alvorlig enn det vi forventet. Fokuset på «k-torsdagen» blir nesten en avsporing i denne sammenheng. Når jeg nå ser at 10 personer rapporterer at de har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega, snakker vi om seksuelle overgrep og det er svært alvorlig. «K-torsdagen» handlet om uheldige relasjoner, som er alvorlig nok, men når 10 personer rapporterer om overgrep, er det særlig alvorlig, sier hun.

Bjørnland forklarer at det er for tidlig å gå inn i detaljer i undersøkelsen på nåværende tidspunkt, siden Rambøll fortsatt analyserer resultatene i dybden. I januar sendes de detaljerte lokale resultatene ut til hvert politidistrikt og særorgan, som deretter vil jobbe med å ta tak i resultatene for sitt distrikt.

Politidirektoratet kan derfor ikke svare på hvor mange som har opplevd seksuell trakassering fra instruktører under leir. På nåværende tidspunkt kan de heller ikke gå nærmere inn på hvor mange som har opplevd seksuelle overgrep, og hvor mange som har opplevd seksuell trakassering, eller om det er noen politidistrikt som har større utfordringer med dette enn andre.

Bjørnland opplyser at funnene i arbeidsmiljøundersøkelsen vil danne grunnlag for videre oppfølging.

- Vi har nedsatt en arbeidsgruppe på nasjonalt nivå, med bakgrunn fra ulike profesjoner, hvor også vernetjenesten er representert. Noen er lokale representanter og noen er fra Politidirektoratet sentralt, og disse skal jobbe med en overordnet tiltakspakke. Denne er de godt i gang med å lage, og når den er klar kan politidistrikter og særorgan plukke fra tiltak fra tiltakspakken som passer best for deres lokale situasjon, sier Bjørnland.

Hun legger til at politiet som arbeidsgiver har et tydelig ansvar for å følge opp dette.

- Vi kommer til å følge det opp i nasjonal ledergruppe, og i min egen ledergruppe og i HAMU. Vi følger arbeidet i året som kommer. Dette har fått stor oppmerksomhet. Vi har spurt våre ansatte og jeg ønsker å takke for alle svarene vi har fått. De som svarer blottlegger seg, selv om det er anonymisert. Når medarbeiderne viser oss denne tillitten skal vi vise at vi tar dette på største alvor, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS