Arne Røksund under framleggelsen av politianalysen.
Arne Røksund under framleggelsen av politianalysen.

Vil fjerne politiets tilleggsoppgaver

I arbeidet med politianalysen har utvalget gjennomgått politiets tilleggsoppgaver, og vurdert hvilke som kan fjernes fra politiet. Her er vurderingene.

Publisert Sist oppdatert

Disse oppgavene anbefales fjernet fra politiet

Barnehus
En rekke offentlige instanser har bedre forutsetninger for å ha det helhetlige ansvaret for barnehusene, f.eks. helsevesenet eller barnevernet.

Gjeldsordning
Bør være et lokalt tilbud i kommunene fordi det er samfunnsmessig viktig at dette beholdes som et lavterskeltilbud. Kan legges inn som en del av NAV.

Godkjenne brukthandler
Kommunene kan overta ansvaret for å godkjenne og stenge brukthandler. Politiet skal fortsatt kunne kontrollere/sanksjonere ved skjellig grunn til mistanke om kriminalitet.

Godkjenne vaktselskaper og ordensvakter
Er i dag en ren forvaltningsoppgave, uten særlig bruk av politikompetanse. Brønnøysundregistrene kan gjøre den formelle vurderingen. Politiet bør ha ansvar for å utstede påkrevde vandelsattester.

Hovedstevnevitne
Denne tjenesten er tilgjengelig for publikum ved alle domstoler i Norge og utføres der uten kostnad for befolkningen. Politiet kan derfor slutte med dette.

Håndtere hittegods
Ansvar for hittegods kan håndteres av kommuner eller private selskaper. Siden hittegods kan ha sammenheng med kriminelle forhold, bør det etableres gode rutiner for varsling av politiet.

Håndtere løshunder og forbud mot farlige hunder
Hundehold kan ivaretas på en god måte av Mattilsynet. Politiet kan fremdeles gi uttalelse om farlige hunder, eller gripe inn ved ulovlig hundehold.

Håndtere vrak
Kommunen står nærmest til å ha ansvar for håndtering av vrak, etter eieren. De kan derfor overta ansvaret, med gode rutiner for varsling av politiet ved mistanke om kriminelle forhold.

Ivareta personer som er overstadig beruset
Sterkt rusede personer bør tas hånd om av helsepersonell og ikke legges på glattcelle. Derfor bør helsevesenet overta primæransvaret for tilsyn med rusede personer.

Lensmannsskjønn
Politiet har ingen formell kompetanse for å drive med skjønn. De fleste eller alle skjønn som er knyttet til fast eiendom, kan overføres til jordskifterettene.

Naturskadeskjønn
Statens landbruksforvaltning kan overta ansvaret for naturskadeskjønnene.

Sekretariatsfunksjon i forliksrådet
Domstolsadministrasjonen sier det ikke er hensiktsmessig å bruke politiet som sekretariat for en domstol. Utvalget støtter seg til dette.

Skiftebehandling
Utføres i praksis av bobestyrere i dag, og administrering av dette trenger ikke ligge i politiet. Politiet vil kunne bistå om nødvendig. Skiftebehandling kan overføres til Domstolsadministrasjonen.

Skiltmyndighet
Bør tilligge Statens vegvesen. Politiet skal fortsatt kunne stenge en vei eller et område ved behov, og kan unntaksvis aktivt gjøre vurderinger knyttet til hastighets- og atferdsregulerende skilt.

Transport av psykisk syke
Det er helsevesenet som har og skal ha den helsefaglige kompetansen til å håndtere psykisk syke pasienter. Derfor bør helsevesenet stå for transporten av psykisk syke.

Transport og fremstilling av varetektsfanger
Kriminalomsorgen bør kunne overta ansvaret for transport og fremstilling av varetektsfanger. Politiet bør av praktiske grunner beholde ansvaret for fremstilling ved førstegangs fengsling.

Namssaker
Utleggsforretning, tvangssalg, tilbakeleveringsforretning, ulike tvangsdekningsforretninger, og fravike fast eiendom bør legges til Statens innkrevingssentral.

Utlendingsforvaltning
Utlendingsdirektoratet bør ha samlet ansvar. Politiet skal fortsatt bistå ved behov under uttransportering. Kontroll og pågripelse av personer som oppholder seg ulovlig i landet bør fortsatt ligge i politiet.

Utstede og tilbakekalle pass
Pass kan utstedes av Skatteetaten, som er ansvarlig for folkeregisteret, og som har en tilstedeværelse som er tilstrekkelig for publikums behov.

...mens disse oppgavene anbefales beholdt

Arrangementer og demonstrasjoner
Større arrangementer legger føringer på politiets ressursbruk, fordi politiet må være forberedt på et større antall hendelser som krever mer politiinnsats enn normalt. Det er derfor viktig for politiet å ha informasjon om arrangementer og demonstrasjoner.

Førerkort og kjøresedler
Politiet bør beholde dagens ansvar i relasjon til førerkort. Det bør vurderes om Statens vegvesen kan overta ansvaret for utstedelse og administrasjon av kjøresedler, men politiet bør fortsatt foreta sikkerhetsvurderingen og tilbakekalle kjøreseddelen når det er nødvendig.

Motta varsel om kremering
Det er naturlig at politiet innehar denne oppgaven ettersom politiet sitter på informasjon om det er mistanke om en straffbar handling, eller dersom særlige forhold krever en undersøkelse. Politiet må også følge opp en eventuell straffeforfølgingssak i etterkant.

Utstede politiattester
Politiets informasjon må ligge til grunn for vurdering av søknader for politiattester. Overføring av oppgaven vil derfor kreve tilgang for andre til sensitive dataregistre. Oppgaven løses i dag på en effektiv måte i politiet, og bør beholdes.

Uttalelse om skjenkebevillinger
Ved åpning av et nytt skjenkested vil politiet blant annet ha forhåndskunnskap om utfordringer i nærområdet og vandel på søkeren. Oppgavene er derfor kriminalitetsforebyggende, og politiet kan sies å ha de beste forutsetningene for å avveie effektene på allmenn ro og orden.

Våpenforvaltning
Våpenforvaltning er et viktig trygghetsskapende tiltak og støtter derfor oppunder politiets kjerneoppgaver.